Straten in Boarnwert

Straten in Boarnwert

In de woonplaats Boarnwert zijn 10 straten en 50 adressen. De woonplaats Boarnwert maakt deel uit van de gemeente Noardeast-Fryslân in Nederland.