direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Bestemmingsplan Herziening Parkeren 2021
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP647HerzPark2020-ow02

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Aanleiding

Dit bestemmingsplan stelt nieuwe parkeerregels vast voor een groot aantal bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Het bestemmingsplan 'Facetherziening Parkeren' wordt door onderhavig plan vervangen.

De aanleiding voor dit bestemmingsplan is vierledig.

1. wijziging van het parkeerbeleid

In de gemeente Groningen is de rol van de fiets in het verkeersbeeld aanzienlijk. De gemeente stimuleert al vele jaren het gebruik van de fiets. Daarnaast wonen er in de stad Groningen zeer veel (studerende) jongeren, die vrijwel allemaal fietsen. Dat heeft gevolgen voor het straatbeeld, waarin geparkeerde fietsen een belangrijke factor zijn. De gemeente besteedt in haar parkeerbeleid daarom ruim aandacht aan het fietsparkeren. Hoewel het parkeerbeleid is neergelegd in beleidsregels, is het gewenst om parkeerregels in ruimtelijke plannen ook van toepassing te laten zijn op het parkeren van fietsen. Dat was tot nu toe niet het geval en daarin voorziet nu dit bestemmingsplan.

2. gemeentelijke herindeling en gebiedsdekkende parkeerregels

Sinds 1 januari 2019 maken door de gemeentelijke herindeling de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren deel uit van de gemeente Groningen. De voormalige gemeente Haren had in haar ruimtelijke plannen nog vrijwel geen parkeerregels opgenomen. Dit is echter een wettelijke verplichting sinds 1 juli 2018. Op die datum mochten bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen voor de parkeerregels niet meer verwijzen naar de stedenbouwkundige bepalingen van de Bouwverordening. Daarin voorziet dit plan nu. Voor Haren zijn naast dit bestemmingsplan ook de 12 geldende beheersverordeningen aangepast voor wat betreft het onderdeel parkeren, door middel van een facetbeheersverordening. Ten Boer heeft in haar ruimtelijke plannen van vóór de herindeling weliswaar parkeerregels opgenomen, maar deze worden met dit plan gelijkgetrokken met die voor de rest van de gemeente. Tot slot zijn plannen toegevoegd zodat dit bestemmingsplan voor de gemeente Groningen gebiedsdekkend is, althans in zoverre op een locatie een bestemmingsplan, wijzigingsplan en uitwerkingsplan van kracht is.

3. binnenplanse afwijking vervalt

In het voorgaande bestemmingsplan 'Facetherziening Parkeren' is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen waarmee het bevoegd gezag toestemming kan verlenen om de parkeerbehoefte niet (geheel) te realiseren op eigen terrein. Het is gewenst om deze bevoegdheid niet meer in een bestemmingsplan, maar in de beleidsregels op te nemen. Dat biedt de mogelijkheid om vergunningprocedures sneller af te handelen en bij gewijzigd beleid het toetsingskader voor afwijken aan te passen.

4. instandhoudingsregel toegevoegd

In het bestemmingsplan 'Facetherziening Parkeren' zijn geen regels opgenomen voor de instandhouding van eenmaal gerealiseerde parkeerplaatsen. Dit is echter gewenst, ter voorkoming van het verdwijnen van parkeerplaatsen nadat deze op basis van een vergunning zijn gerealiseerd.

Doel

Het doel van dit bestemmingsplan is om, tezamen met de beheersverordening 'Beheersverordening Parkeren Groningen 2023', voor de gehele gemeente Groningen gelijkluidende regels in ruimtelijke plannen op te nemen voor het facet parkeren, inclusief het fietsparkeren.

1.2 Begrenzing plangebied

Het plan wijzigt regels op het gebied van het parkeren van een groot aantal bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. De begrenzing van al deze plannen tezamen vormt het plangebied. Op de kaarten hieronder zijn de oude (eerste ontwerp) en nieuwe (tweede ontwerp) begrenzingen van het plangebied aangegeven.

(eerste ontwerp)

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP647HerzPark2020-ow02_0001.png"

(tweede ontwerp)

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP647HerzPark2020-ow02_0002.jpg"

Hoofdstuk 2 Beleidskader

2.1 Beleidsregels Parkeernormen gemeente Groningen

Dit bestemmingsplan verwijst voor de te hanteren parkeernormen naar de Beleidsregel parkeernormen van de gemeente Groningen. Deze verwijzing vindt haar grondslag in artikel 3.1.2, tweede lid, onder a van het Besluit ruimtelijke ordening. De beleidsregels worden regelmatig bijgesteld. Dat biedt de nodige flexibiliteit in het parkeerbeleid zonder dat daarvoor een bestemmingsplan, wijzigingsplan en uitwerkingsplan hoeft te worden gewijzigd.


De beleidsregels bevatten het te doorlopen stappenplan rondom het bepalen van de parkeerbehoefte, de te hanteren parkeernormen en de spelregels over parkeren op eigen terrein. Uitgangspunt is dat het parkeren op eigen terrein wordt opgelost. Tevens bevatten de beleidsregels spelregels voor de afmetingen van parkeerplaatsen die afgestemd moeten zijn op gangbare motorvoertuigen. Tot slot bevatten de beleidsregels ook de mogelijkheid om van de parkeernormen af te wijken.

Hoofdstuk 3 Juridische toelichting

3.1 Algemeen

Het bestemmingsplan Herziening Parkeren 2021 voorziet in een juridisch adequate aanpassing van een aantal bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Het is een plan op basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Dit bestemmingsplan is gemaakt conform SVBP 2012 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012) en het standaard-bestemmingsplan van de gemeente Groningen. Daarin zijn de regels gestandaardiseerd.


Het bestemmingsplan is digitaal gemaakt. De digitale verbeelding is variabel in schaal doordat kan worden in- en uitgezoomd, en bezit een meetfunctie. Het digitale plan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar zijn de digitale bestanden ook te downloaden. Een link naar deze site is ook te vinden via de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.


De papieren (analoge) verbeelding bestaat uit één kaartblad met schaal 1:30.000. Deze verbeelding is getekend conform de PRABPK 2012 (Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplankaart). De verbeelding geeft in samenhang met de regels de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied aan.

3.2 Geldende bestemmingsplannen

In het plangebied gelden momenteel de onderstaande bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. In een aantal plannen zijn geen regels opgenomen voor parkeren. De regels in deze herziening gaan voor die plannen gelden. De overige plannen bevatten wel regels voor parkeren maar zijn verouderd. Met dit facetbestemmingsplan worden die regels geactualiseerd. Tot slot wordt het bestemmingsplan 'Facetherziening Parkeren' door het voorliggende bestemmingsplan geheel vervangen.

Nr.   Naam   Vastgesteld  
UP 001   Plutolaan   15-03-2011  
WP 001   Atlas en Pleione Pleiadenlaan   11-12-2018  
UP 003   Westerwal Van Heemskerckstraat   24-06-2020  
UP 005   De Meeuwen   24-03-2020  
UP 006   Meeroevers vlek 3 het eiland   11-09-2018  
UP 007   Tersluis Vlek 16   17-07-2018  
UP 008   Groenewei   21-05-2019  
UP 009   De Zeilen   21-05-2019  
UP 010   De Zeilen fase 2   16-03-2021  
UP 011   Meeroevers II/b vlek 13   23-03-2021  
UP 012   Meerstad-Harksteder Broeklanden    
UP 550   Reitdiep 2015   03-03-2016  
022   Bestemmingsplan Dorpskern Ten Boer   28-04-2012  
023   Bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten Boer   25-09-2013  
025   Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Ten Boer   18-04-2017  
026   Bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren   31-10-2018  
027   Kindcentrum   31-10-2018  
139   West-End Groningen   29-08-1966  
347   Driebond   10-04-1991  
352   Hoornse Dijk   19-06-1991  
390   De Brink/De Meeuwen   24-09-1997  
412   CiGa   27-06-2001  
427   Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt   31-05-2006  
430   Vinkhuizen 2007   20-06-2007  
431   Hoendiep 2008   30-09-2009  
433   Meerstad   19-12-2007  
437   Westpoort   20-02-2008  
438   Peizerweg 2009   30-09-2009  
439   Oud Zuid   27-05-2009  
442   Openbaar Vaarwater   27-01-2010  
443   Opheffing geluidzone en herziening
Friesestraatweg / Reitdiep  
25-11-2009  
444   Herziening Eemspoort Hunzezone   17-06-2009  
448   Waterrand Oosterparkwijk   30-09-2009  
449   Kempkensberg – Engelse Kamp e.o.   29-10-2008  
450   Coendersborg   28-10-2009  
451   Transferium Hoogkerk / Peizermade   28-08-2008  
453   Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk
 
27-01-2010
 
454   De Held III   17-06-2009  
455   De Wijert   27-01-2010  
456   Woonwagenterrein Hoendiep   26-01-2011  
457   La Liberté   28-01-2009  
458   Corpus den Hoorn 2008   17-12-2008  
459   Bodenterrein/UMCG   26-05-2010  
460   De oude Hortus   17-11-2010  
464   Eendrachtskade ZZ 12   30-09-2009  
465   Bedrijventerrein Driebond   22-06-2011  
467   Korrewegwijk/De Hoogte 2009   20-10-2010  
468   Pop Dijkemaweg   30-01-2013  
469   Forum   30-11-2011  
470   Grote Markt - Oostwand   30-11-2011  
471   Helpman   20-10-2010  
472   De Held I   29-09-2010  
473   De Hunze / Van Starkenborgh   20-10-2010  
474   Hoogeweg hoek prof. Uilkensweg   20-10-2010  
477   Cortinghborg   30-11-2011  
478   Campus Augustinus   25-08-2010  
480   Oosterpoort   29-05-2013  
481   Poelestraat-achterzijde   30-11-2011  
482   Hoogkerk-Gravenburg   18-07-2012  
484   Bedrijventerrein Koningsweg   26-06-2013  
485   Hoornse Meer, Hoornse Park en
Piccardthof  
28-09-2011  
486   Buitengebied   25-04-2012  
487   Pop Dijkemaweg 38   15-12-2010  
489   Oosterparkwijk   28-03-2012  
490   Regiotram – tracédelen I en II   18-07-2012  
491   Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg   21-12-2011  
493   Damsterdiep 269 en 275   28-09-2011  
494   SOZAWE   16-02-2011  
495   Reitdiep 2012   18-07-2012  
497   Lewenborg/Ruischerwaard   28-03-2012  
498   HOV West fase 3   20-07-2011  
500   Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid   28-09-2011  
501   Trefkoel   28-09-2011  
502   Semmelweisstraat   25-01-2012  
503   Schildersbuurt   19-12-2012  
504   Kranenburg – Stadspark   26-06-2013  
505   Beijum   26-06-2013  
506   Ebbingekwartier   25-01-2012  
508   Binnenstad-Oost 2012   24-04-2013  
511   Oostelijke Ringweg, Kardinge   22-02-2012  
512   Friesestraatweg-Hoogeweg   30-01-2013  
513   Hortusbuurt - Noorderplantsoen   26-06-2013  
514   Bessemoerpark   19-12-2012  
515   Sontwegtracé   29-01-2014  
516   Bedrijventerrein Zuidoost   26-06-2013  
517   Westpark   29-05-2013  
521   Sontweggebied - Damsterdiep   26-06-2013  
522   Ruskenveen 2012   26-06-2013  
523   Lintdorpen en Ruischerbrug   26-06-2013  
524   Van Heemskerckstraat   26-06-2013  
525   Oostelijke Ringweg, Groningerweg   27-02-2013  
526   Binnenstad   26-11-2014  
527   Europapark 2013   25-09-2013  
528   Pleiadenlaan-oost 2   26-06-2013  
529   Paddepoel centrum   26-06-2013  
530   Kardinge   26-10-2016  
531   Aduard-Nieuwklap   29-01-2014  
532   Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt   17-12-2014  
533   Cortinghborg II   23-04-2014  
538   Bruilweering 2014   20-04-2016  
539   Helpermaar 2014   18-02-2015  
540   Partiële herziening bestemmingsplan Poelestraat-achterzijde   29-10-2014  
544   Bedrijfsperceel Wolddijk   18-03-2015  
545   Noordoosthoek Hoornse Meer   24-02-2016  
547   Grondberging Roderwolderdijk 2016   31-05-2017  
548   Fabriekslaan suikersiloterrein   30-09-2015  
549   Station Groningen Europapark   24-06-2015  
UP 550   Reitdiep 2015   15-12-2015  
551   Partiële herziening bp Kranenburg-Stadspark - de drafbaan en de Kring   29-06-2016  
552   Hoofdstation Groningen   30-11-2016  
553   Halfweg   28-06-2017  
554   Friesestraatweg 145   29-06-2016  
555   Zernike Campus Groningen   30-10-2019  
556   Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat   08-06-2016  
557   Facetherziening Parkeren   08-06-2016  
559   Selwerderhof e.o.   28-06-2017  
560   Europapark, herziening 2015   20-04-2016  
561   Melisseweg   26-10-2016  
562   Hoogkerk-Zuid 2016   29-03-2017  
563   Uitvaartfaciliteit Hoendiep   28-06-2017  
564   Polaris Pleiadenlaan   25-01-2017  
565   Friesestraatweg 139   24-06-2020  
568   Meerstad - Midden West   26-01-2018  
569   De Meeuwen - De Brink 2017   28-06-2017  
573   Bedrijventerrein Reitdiep   27-06-2018  
579   De Merodelaan   31-10-2018  
581   Friesestraatweg 209   28-03-2018  
592   Openbaar Vaarwater 2019   09-09-2020  
594   Noorderstraat Hoogkerk   27-11-2019  
595   Buitengebied (herziening 1997) voorheen gem. Slochteren (PCP-plan)   22-12-1997  
596   Kostverloren   27-04-1953  
601   Friesestraatweg 175    
602   Friesestraatweg 181   22-12-2021  
604   Dorpsweg 36 Garmerwolde   22-04-2020  
614   Ter Borchlaan 1   03-03-2021  
636   Midscheeps 3   15-09-2021  
645   Friesestraatweg 231   27-01-2021  
646   Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord   02-06-2021  
649   Tracé Ring Zuid Groningen   05-04-2023  
650   Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer   24-11-2021  
651   Engelberterweg 96    
652   110kV kabelverbinding Groningen, Hunze - Bloemsingel   28-09-2022  
655   Project Holt, van Swietenlaan    
656   Middelberterweg 44 en 44a    
657   Brandenburgerstraat 7-11   28-09-2022  
674   Middenweg 15-17-19 Hoogkerk    
676   Oosterweg 83 Groningen    
nvt   Bestemmingsplan Lageland, Eemskanaal Zz 3   28-09-2012  
nvt   Inpassingsplan Opstelterrein De Vork Essen- Haren   16-12-2015  
nvt   Bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswolde   31-10-2016  
nvt   Bestemmingsplan Haren - De Meihorst   28-09-2015  
nvt   Haren - Dilgt, Hemmen en Essen deelgebied 1   29-10-2018  
nvt   Bestemmingsplan Haren - Dilgt, Hemmen en Essen (deelgebied 3)   29-04-2010  
nvt   Bestemmingsplan Haren - Dilgt, Hemmen en Essen deelgebied 5 en 6   27-05-2013  
nvt   Bestemmingsplan Haren - dorp West   29-10-2012  
nvt   Bestemmingsplan Haren Sportpark Onnerweg   29-03-2010  
nvt   Bestemmingsplan Horeca De Lijte-Meerweg   26-01-2015  
nvt   Bestemmingsplan Meerweg 189 te Haren   30-10-2017  
nvt   Bestemmingsplan Onnen   26-09-2011  
nvt   Bestemmingsplan Van Spoor tot Steeg   31-01-2011  
nvt   Bestemmingsplan Waardeel te Glimmen   26-10-2015  
nvt   Haren Zernike College   16-12-2013  
nvt   Haren Stationsgebied   29-05-2017  
nvt   Helders werf   30-03-2015  
nvt   Haren - Raadhuisplein   30-03-2021  
nvt   Bestemmingsplan Woningbouw Meerweg-West   18-12-2017  
nvt   Theda Mansholt   26-06-2019  
GU001   Gerechtelijke uitspraak Oosterpoort   24-12-2013  

3.3 Toelichting op de artikelen

3.3.1 Artikelsgewijze toelichting

Inleidende regels
De artikelen 1 en 2 bevatten de in het plan gebruikte begrippen en hun definitie en een bepaling over het toepassingsgebied. Deze laatste verwijst naar Bijlage 1 bij de regels, waarin alle plannen zijn opgenomen die zijn aangepast.

Artikel 3 Bouw- en gebruiksregels

In dit artikel is geregeld dat in een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen in het plangebied moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor de beoogde functie. Het toetsingskader dat hierbij wordt gehanteerd is de Beleidsregel parkeernormen van de gemeente Groningen die op het moment van aanvragen van de vergunning gelden (lid 3.2). De verwijzing naar deze beleidsregels is toegestaan op grond van artikel 3.1.2 tweede lid onder a. van het Besluit ruimtelijke ordening. In principe dient op eigen terrein in de parkeerbehoefte te worden voorzien en dit dient in stand te worden gehouden ten behoeve van de bewoners en gebruikers van datgene wat op grond van de betreffende vergunning kan worden gerealiseerd. Parkeerplaatsen mogen niet langer verkocht worden aan derden, zoals dat bij een aantal complexen in het verleden wel gebeurde. Voor gevallen waarin niet op eigen terrein in de parkeerbehoefte kan worden voorzien en dit door bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd, of wanneer elders aan de parkeerbehoefte kan worden voldaan, kunnen burgemeester en wethouders gebruik maken van de opgenomen afwijkingsmogelijkheid.

De huidige bestemmingsplannen zien enkel toe op voldoende autoparkeergelegenheid bij bouwontwikkelingen. Daarom is het realiseren van voldoende fietsparkeergelegenheid in deze herziening en in de beleidsregels toegevoegd. Er is een fietsparkeernorm gecreëerd, en hierdoor kan er dwingender gestuurd en vergund worden.

Het voorzien in voldoende parkeergelegenheid bij functiewijzigingen (waarvoor geen omgevingsvergunning bouwen benodigd is) is juridisch niet geborgd. Deze beleidsregel geldt alleen als er een toetsmoment is. Dat is er niet als er geen omgevingsvergunning nodig is. Voorliggend bestemmingsplan biedt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval een handvat om handhavend op te treden wanneer te weinig parkeerplekken worden gerealiseerd.

Artikel 4 Overgangsrecht

Dit artikel regelt het overgangsrecht. De redactie is conform de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Artikel 5 Slotregel

Dit artikel bevat de zogenaamde slotregel, die bedoeld is voor een eenduidige vastlegging van de naam van het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 4 Procedure en overleg

Het bestemmingsplan is een juridisch-technische aanpassing van regels. Daarom wordt uitsluitend de door de Wro voorgeschreven procedure gevolgd: ter inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan met de mogelijkheid van zienswijzen, en daarna vaststelling door de gemeenteraad.
Overleg heeft plaatsgevonden met de bij wet verplichte partners: de provincie Groningen en de beide waterschappen. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid / exploitatie

Onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen heeft in het algemeen betrekking op nieuwe ontwikkelingen waarvoor bestemmingswijzigingen nodig zijn en die door de gemeente worden gerealiseerd. Omdat het voorliggende plan niet voorziet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, Wro, hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Er doet zich dus geen mogelijkheid voor van kostenverhaal als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening. De door de gemeente te maken kosten bestaan uitsluitend uit plankosten en de kosten van onderzoek, dat nodig is met het oog op de voorbereiding van het plan. Deze uitgaven komen ten laste van de algemene middelen van de gemeente.