direct naar inhoud van Vaststellingsbesluit
Plan: Kompasstraat 1 Lutjegast
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0015.OVLG12HERS1-VA01

Vaststellingsbesluit

Afdeling   Uw brief/aanvraag   Ons kenmerk   Verzenddatum  
Ruimte     20120206    
Bijlage(n)   Doorkiesnummer   Inlichtingen bij   Onderwerp  
  -695715   de heer H. van der Meer   omgevingsvergunning  

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

gezien de aanvraag van: dorpshuis 't Kompas

gevestigd: Kompasstraat 1

9866 AP Lutjegast

ontvangen: 6 juli 2012

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het uitbreiden van het dorpshuis (afwijken bestemmingsplan) op het perceel

kadastraal bekend

gemeente: Grootegast

sectie: K

nummer(s): 1335

plaatselijk bekend

adres: Kompasstraat 1 in Lutjegast

besluiten omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde project onder de aangehechte voorschriften en overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken en bijlagen.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit(en):

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (afwijken bestemmingsplan)

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor:

- de activiteit RO (afwijken van de bestemming), artikel 2.1

Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht.

Gebleken is dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning.

Grootegast, 1 februari 2013

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Hoofd afdeling Ruimte,

H.W.E.M. Waals

Inwerkingtreding beschikking - Beroepsclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AT in Groningen. Het beroepschrift moet tenminste bevatten: uw naam, adres, de dagtekening, een beschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Groningen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen de beroepstermijn, treedt de beschikking niet in werking voordat hierover een beslissing is genomen.

Wij wijzen u erop dat er voor de procedures griffierecht betaald moet worden, de tarieven kunt u vinden op de site www.rechtspraak.nl.

Leges:

Voor de verschuldigde leges voor deze vergunning ontvangt u binnenkort van de heffingsambtenaar een factuur.

Onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Voorschriften:

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

  • 1. de houder moet er voor zorg dragen, dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven;
  • 2. voor het stallen van materialen en keten op gemeentelijke eigendommen, bijv. plantsoen, trottoir en wegen, moet vooraf contact worden opgenomen met afdeling Ruimte, cluster Openbare Werken van de gemeente Grootegast. Eventuele schade ontstaan door het gebruik zal voor uw rekening worden hersteld;
  • 3. U dient het wijzigen of aanbrengen van een uitweg vooraf te melden bij de afdeling Ruimte, cluster Openbare Werken;

Overwegingen:

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

Strijdigheid bestemmingsplan

Op het perceel kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie K, nummer 1335 is het bij raadsbesluit van 7 september 2010 vastgestelde bestemmingsplan Kleine dorpen van toepassing.

Het perceel is volgens de bij het bestemmingsplan behorende plankaart deels bestemd voor 'Verkeer - parkeren' waar artikel 20 van de bestemmingsplanregels op van toepassing is.

De activiteit, uitbreiding/ nieuwbouw van een sporthal, is in strijd met het bestemmingsplan en de daarbij behorende regels.

Artikel 2.10 van de Wabo geeft aan dat indien een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo in strijd is met het bestemmingsplan de omgevingsvergunning moet worden geweigerd.

De vergunning wordt echter slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.

Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo geeft aan dat de omgevingsvergunning kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo kan een planologische afwijking worden vastgesteld, omdat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

De volledige ruimtelijke verantwoording voor het bouwproject is vastgelegd in de bij dit besluit behorende ruimtelijke onderbouwing.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 juli 2012 besloten voornemens te zijn medewerking te verlenen aan het plan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo.

Een ontwerp van deze beschikking inclusief de ruimtelijke onderbouwing heeft voor een periode van twee weken ter inzage gelegen voor de raad en er zijn geen reacties ontvangen. Hiermee is impliciet een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

In de periode van woensdag 5 december 2012 tot en met dinsdag 15 januari 2013 heeft een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De aanvrager heeft zich ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid van de maatregel bereid verklaard de daaruit voortvloeiende voor tegemoetkoming in aanmerking komende planschade volledig aan de gemeente te compenseren.

Nadere informatie: