direct naar inhoud van Regels
Plan: Paraplubestemmingsplan terrassen Haaksbergen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1185-0001

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan terrassen Haaksbergen" met identificatienummer NL.IMRO.0158.BP1185-0001 van de gemeente Haaksbergen;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond bedoelt om ter plaatse te functioneren;

1.6 detailhandel(sbedrijf)

bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, geen horecabedrijven zijnde;

1.7 eilandterras

terras dat losstaat van de buitengevel van de ter plaatse gevestigde openbare inrichting;

1.8 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.9 gevelterras

terras dat direct tegen de buitengevel van de ter plaatse gevestigde openbare inrichting wordt geplaatst;

1.10 horecabedrijf

een bedrijf, dat (nagenoeg) volledig is gericht op het bedrijfsmatig of anders dan om niet, en/of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, verstrekken van nachtverblijf dan wel van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren, alsmede het verstrekken van rookwaren, alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken. Hieronder wordt o.a. begrepen een hotel, restaurant, pension, café en overige drinkgelegenheden, waterpijp café, cafetaria, snackbar, discotheek, afhaalcentrum en internetcafe;

1.11 maaiveld

de bovenkant van het terrein dat een bouwwerk omgeeft;

1.12 openbare inrichting:

lokaliteiten zoals een hotel, restaurant, pension, café, waterpijp café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, verenigingsgebouw, recreatieve voorziening, maatschappelijke voorziening, sportvoorziening, detailhandelsbedrijf of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte;

1.13 overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak;

1.14 parasol

in één voetstuk of op één steun staand uitvouwbaar zonnescherm(en);

1.15 ruimtelijke plannen

bestemmingsplannen, (partiële) herzieningen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen;

1.16 terras

een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt;

1.17 terrasscherm

fysieke afscheiding tussen terras en overig openbaar gebied en/of terrassen onderling;

1.18 vaste bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde

met de grond of met een gevel verankerde bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een permanent of daarmee vergelijkbaar karakter.

Artikel 2 Toepassingsregel

De regels genoemd in artikel 4 van dit plan gelden ter aanvulling op alle vastgestelde ruimtelijke plannen van de gemeente Haaksbergen. Voor het overige geldt dat de regels van deze ruimtelijke plannen en verleende omgevingsvergunningen van overeenkomstige toepassing blijven.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Overige regels

4.1 Terrassenregeling
4.1.1 Gebruik van gronden als terras

Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - terrassen' geldt dat naast de aldaar vigerende bestemming(en) tevens terrassen zijn toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het terras moet ten dienste staan van een openbare inrichting;
 • b. een terras mag dagelijks geopend zijn gedurende de openingstijden van de bijbehorende openbare inrichting, met dien verstande dat als een openbare inrichting na 01.00 sluit het laatste uur op het terras geen dranken meer geschonken mogen worden of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt;
 • c. er dient ten alle tijden sprake te zijn van een vrije logische loopruimte voor passanten van ten minste 1,5 meter:
  • 1. binnen de aanduiding 'overige zone - terrassen'; of
  • 2. aangrenzend aan de aanduiding 'overige zone - terrassen'; of
  • 3. een combinatie van onder 1 en 2, waarbij tezamen een aaneengesloten vrije logische loopruimte van ten minste 1,5 meter aanwezig is.
 • d. op een terras mag geen mechanisch versterkte muziek ten gehore worden gebracht;
 • e. de aanwezigheid van een terras en/of terrasscherm mag:
  • 1. de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen;
  • 2. de toegankelijkheid voor hulpdiensten niet in gevaar brengen;
  • 3. de verkeers- en verblijfsfunctie niet belemmeren;
  • 4. de doorgaande logische loopruimte voor passanten niet aantasten.
 • f. ten aanzien van het gebruik van gronden voor terrassen in de openbare ruimte geldt dat dit geen blijvend recht betreft. De gemeente kan verlangen dat gronden (tijdelijk) niet als terras gebruikt wordt indien daartoe vanuit het algemeen maatschappelijk belang aanleiding is, waaronder in elk geval wordt verstaan werkzaamheden aan of onder het wegdek en bij (week)markten, evenementen, kermissen, andere festiviteiten en andere gebeurtenissen van algemeen belang.
4.1.2 Vaste bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen ten behoeve van terrassen

Voor het bouwen van vaste bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde ten behoeve van terrassen bij openbare inrichtingen mogen uitsluitend terrasschermen en vaste (met de grond verankerde) parasols worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. ten aanzien van terrasschermen:
  • 1. terrasschermen zijn toegestaan op gevel- en eilandterrassen behorende bij een openbare inrichting, met dien verstande dat ingeval van terrasschermen op eilandterrassen de naar de weggekeerde zijde(n) open dienen te blijven;
  • 2. terrasschermen worden geplaatst op de terrasgrens, haaks op de gevel (niet evenwijdig aan de gevel);
  • 3. ten aanzien van de lengte van een terrasscherm gelden de volgende bepalingen:
   • bij terrassen met een diepte van minder dan 1,5 meter is een terrasscherm over de volledige diepte toegestaan;
   • bij terrassen met een diepte van meer dan 1,5 meter maar minder dan 5 meter dient de laatste meter vrij te zijn van terrasschermen;
   • bij terrassen met een diepte van meer dan 5 meter dient de laatste anderhalve meter vrij te zijn van terrasschermen;
  • 4. de bouwhoogte van een terrasscherm mag maximaal 1,80 meter bedragen, gemeten vanaf het maaiveld, waarbij het scherm vanaf 1 meter hoogte doorzichtig dient te zijn:
  • 5. terrasschermen mogen met de grond verankerd zijn, mits de constructie boven de bestrating demontabel en verplaatsbaar is.
 • b. ten aanzien van vaste (met de grond verankerde) parasols:
  • 1. parasols mogen op geen enkel moment lager hangen dan 2,20 meter gemeten vanaf het maaiveld;
  • 2. de bouwhoogte van vaste (met de grond verankerde) parasols mag uitgeklapt maximaal 3 meter bedragen;
  • 3. de breedte van de parasol mag de grens van het terras niet overschrijden;
  • 4. vaste parasols mogen met de grond verankerd zijn, mits de constructie boven de bestrating demontabel, inklapbaar, wegneembaar en verplaatsbaar is.
4.1.3 Afwijkingsbevoegdheid gebruik

Het bevoegd gezag mag met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.1 en toestaan dat gronden anders dan ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - terrassen' in gebruik worden genomen als terras, mits:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de volgende belangen:
  • 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 4. de verkeersveiligheid.
 • b. het in te nemen terras moet voldoen aan de in artikel 4.1.1 gestelde regels en in geval van vaste bouwwerken, geen gebouwen zijnde tevens aan de in artikel 4.1.2 gestelde regels.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheeld worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van het plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang word verkleind.
 • c. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan terrassen Haaksbergen' van de gemeente Haaksbergen.