direct naar inhoud van Regels
Plan: Partiële herziening Rijndijk 25
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0293.BPRijndijk25-VS01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan Partiële herziening Rijndijk 25 met identificatienummer NL.IMRO.0293.BPRijndijk25-VS01 van de gemeente Westervoort.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen.

1.3 bestemmingsplan "Komplannen Westervoort"

het bestemmingsplan 'Komplannen Westervoort', met identificatienummer NL.IMRO.0293.BPKom2013001-VA01, vastgesteld op 22 september 2014 door de raad van de gemeente Westervoort.

1.4 roofvogelverblijf

bouwwerk uitsluitend bedoeld voor het houden en fokken van maximaal 45 te houden roofvogels (o.a. valken), exclusief jonge vogels, of daarmee te vergelijken vogels.

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de wijze van meten zijn de overeenkomstige bepalingen in artikel 2 van het bestemmingsplan 'Komplannen Westervoort' van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Voor de bestemmingsregels zijn de bepalingen in hoofdstuk 2 van het bestemmingsplan 'Komplannen Westervoort" integraal van toepassing. Voor wat betreft Artikel 12 Tuin wordt aan de bouwregels onder 12.2.1. gebouwen het volgende toegevoegd:

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - roofvogelverblijf' zijn bouwwerken toegestaan ten dienste van een roofvogelverblijf tot een maximale oppervlakte van 275 m² en een maximale bouwhoogte van 2,5 meter.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor de algemene regels zijn de overeenkomstige bepalingen in hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan 'Komplannen Westervoort' van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Overgangsrecht

Voor de overgangsregels zijn de overeenkomstige bepalingen in artikel 30 van het bestemmingsplan 'Komplannen Westervoort' van toepassing.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Partiële herziening Rijndijk 25'.