direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Zaltbommel - Bommelsekade 18
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BGBBP20160017-VO01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Ligging

Het bestaande onderstation Zaltbommel, dat zal worden uitgebreid, is gelegen aan de Bommelsekade 18 te Zaltbommel. In onderstaand figuur is de ligging globaal weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20160017-VO01_0001.png"

Figuur 1: Binnen de rode contour de globale ligging van het onderstation Zaltbommel

1.2 Aanleiding

Liander is voornemens om de capaciteit van het bestaande transformatorstation Zaltbommel aan de Bommelsekade 18 te Zaltbommel uit te breiden. Op het huidige onderstation Zaltbommel staan op dit moment zes transformatoren waarvan er één vervangen zal worden.

Vanwege de groeiende energievraag van de glastuinbouw met de daaraan gekoppelde warmtekrachtkoppelingen is de grens van de transportcapaciteit in het 150/20 kV transformatorstation Bommelsekade te Zaltbommel bereikt. De veilig te transporteren capaciteit wordt regelmatig overschreven. Dit leidt tot overbelasting in onderhoud en storingssituaties, wat op den duur kan leiden tot energieonderbrekingen. Dit maakt het noodzakelijk om de capaciteit op korte termijn uit te breiden naar 226 MVA door de plaatsing van een 150/20 kV transformator met een vermogen van 80 MVA. Deze nieuwe 80 MVA wordt geplaatst ter vervanging van een 66 MVA 150/10kV transformator. Met de nieuwe transformator overstijgt het totaal opgestelde vermogen de grens van 200 MVA. Het transformatorstation wordt hiermee zoneringsplichtig in het kader van de Wet geluidhinder en de geluidszone dient planologisch-juridisch te worden vastgelegd.

1.3 Vigerende plannen

Het transformatorstation Zaltbommel is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel', met indentificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20130009-VS02, dat is vastgesteld op 17 september 2014. In onderstaand figuur is globaal aangegeven waar zich het uit te breiden transformatorstation Zaltbommel bevindt. Ter plaatse van het transformatorstation geldt de bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening' waarbinnen de uitbreiding van het station is toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20160017-VO01_0002.png"

Figuur 2: Ligging transformatorstation binnen vigerend bestemmingplan

De geluidszone die door onderhavige herziening voor het transformatorstation wordt opgenomen, valt alleen binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel'. Een partiële herziening van dit bestemmingsplan volstaat daarmee om de geluidszone juridisch-planologisch vast te leggen.

In december 2016 is het naastgelegen bestemmingsplan Zaltbommel, De Wildeman II als voorontwerp ter inzage gelegd. Naar verwachting wordt dit bestemmingsplan in de loop van 2017 vastgesteld.

1.4 Plangrens

Onderhavige partiële herziening betreft het deel van het plangebied van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel' waarbinnen de op te nemen geluidszone van kracht is. De grens van deze zone is in onderstaand figuur opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20160017-VO01_0003.png"

Figuur 3: de plangrens van onderhavige partiële herziening

1.5 Leeswijzer

Deze toelichting bevat vijf hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1 Inleiding;
  • Hoofdstuk 2 Aanpassingen;
  • Hoofdstuk 3 Geluid;
  • Hoofdstuk 4 Juridische plantoelichting;
  • Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid.

Hoofdstuk 2 Aanpassingen

Het moederplan, het bestemmingplan "Buitengebied, Zaltbommel" wordt met deze partiële herziening slechts beperkt gewijzigd. De uitbreiding van het transformatorstation past binnen de bestemming van het vigerend bestemmingplan. Ten gevolge van de uitbreiding neemt de geluidsbelasting vanuit het transformatorstation toe en wordt het transformatorstation daar een zoneringsplichtige inrichting. De partiële herziening van het bestemmingsplan ziet daarom enkel op de toevoeging van een geluidzone rondom het transformatorstation. De geluidszone rondom de inrichting is een zone als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder buiten welke zone de geluidbelasting vanwege het industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

Hoofdstuk 3 Geluid

3.1 Relevant kader

Het wettelijk kader voor geluid is grotendeels geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Hierin is een normering opgenomen voor wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. Tot laatstgenoemde behoort de geluidsbelasting als gevolg van industrieterreinen waarop inrichtingen zijn gevestigd, die bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangemerkt als een inrichting die 'in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken'.

Door in een bestemmingsplan een bestemming op te nemen waarmee de vestiging van een inrichting die 'in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken' mogelijk wordt gemaakt, ontstaat er een industrieterrein op basis van de Wgh. Hierdoor ontstaat de plicht om eveneens een geluidszone rond het industrieterrein in het bestemmingsplan op te nemen. Er ontstaat dan een zogeheten gezoneerd industrieterrein. Bedrijven kunnen door middel van hun geluidscontour beperkingen opleggen ten aanzien van ontwikkelingen die geluidsgevoelig zijn. In dat geval wordt een zone vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

Buiten de zone gelden er met het oog op de zoneringsplichtige inrichting geen beperkingen voor geluidsgevoelige bestemmingen. Binnen de zone zijn er wel beperkingen voor het bestemmen van geluidsgevoelige bestemmingen. Voor woningen en andere geluidsgevoelige objecten in de zone geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Door middel van een hogere waarde procedure kan een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) worden toegestaan op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen. Deze verhoging is mogelijk tot een maximale ontheffingswaarde. Deze maximale ontheffingswaarde is afhankelijk van de situatie.

3.2 Betekenis voor het plan

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het 150 kV transformatorstation te Zaltbommel. De rapportage, gedateerd 28 november 2016, is opgesteld door Peutz bv en is opgenomen als Bijlage 1.

Omdat het gelijktijdig in te schakelen elektrische vermogen van de buiten opgestelde transformatoren in de toekomstige situatie meer dan 200 MVA bedraagt, valt het transformatorstation onder categorie 20.1.b van onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (verder te noemen: Bor). Gelet op onderdeel D van bijlage I (artikel 1 sub n) van het Bor wordt de inrichting tevens aangemerkt als een inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken. Het terrein van het transformatorstation zal daarom voorzien moeten worden van een geluidzone in het kader van de Wet geluidhinder.

Op het transformatorstation zijn derhalve de bepalingen van de Wet geluidhinder van toepassing, te weten:

  • ter plaatse van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen geldt voor de geluidbelasting een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (ten hoogste 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode);
  • ter plaatse van de zonegrens geldt een harde grenswaarde van 50 dB(A) voor de geluidbelasting ten gevolge van alle installaties op het gezoneerde terrein.

Het terrein rondom het transformatorstation is momenteel nog niet gezoneerd in het kader van de Wgh. De resultaten van het akoestisch onderzoek dienen als basis voor de vast te stellen zonegrens. De zonegrens dient ten minste de contour van de 50 dB(A) etmaalwaarde te omvatten van alle mogelijke bedrijfssituaties. Op de zonegrens mag de geluidbelasting van de gezoneerde inrichting nooit meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Het terrein tussen de zonegrens en de inrichting geldt als de zone.

Bij vergunningverlening zullen de ten gevolge van het transformatorstation optredende geluidbelastingen worden getoetst aan deze zone.

De Wgh gaat in principe uit van toetsing aan de geluidzone exclusief toepassing van een toeslag voor het karakter van het geluid. Transformatorgeluid wordt in het algemeen beoordeeld als tonaal van karakter waardoor bij beoordeling in het kader van de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu een toeslag van 5 dB van toepassing zal kunnen zijn (e.e.a. mede afhankelijk van het achtergrondniveau en de plaatselijke 'waarneembaarheid' van de tonaliteit). Om eventuele conflicterende toetsingen te voorkomen is in onderhavig geval de zonegrens inclusief toeslag voor het tonale karakter van het geluid vastgesteld. De toetsing aan de zonegrens zal dan ook inclusief toeslag voor het tonale karakter geschieden. Deze benadering kan worden toegepast omdat het station de enige inrichting binnen de geluidszone.

In het akoestisch onderzoek is met bovenstaande rekening gehouden door uit te gaan van een 'worst case'-scenario; dat het geluid ter plaatse van de woningen als tonaal zal worden beoordeeld en is de toeslag van 5 dB in rekening gebracht.

Bij de bepaling van de ligging van de 50 dB(A) etmaalwaardecontour is het tonaal karakter meegenomen in de bepaling hiervan. Deze contour is opgenomen op de planverbeelding.

Hoofdstuk 4 Juridische planopzet

Dit plan is een partiële herziening van het bestemmingplan 'Buitengebied, Zaltbommel'. Zodra voorliggende herziening onherroepelijk is, maakt dit plan als zodanig onderdeel uit van het genoemde bestemmingsplan.

Algemeen

Op 1 juli 2008 zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. In artikel 1.2.5 van het Bro is onder meer bepaald dat bestemmingsplannen en partiële herzieningen daarvan digitaal beschikbaar gesteld dienen te worden. Vanaf 1 juli 2013 is daarbij toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012) verplicht. Deze partiële herziening is opgesteld volgens die standaard.

Partiële herziening

Het digitale bestemmingsplan "Buitengebied Zaltbommel, Bommelsekade 18" is de verzameling geometrisch bepaalde planobjecten dat is vervat in een GML-bestand (NL.IMRO.0297.BGBBP20160017-VO01) met bijbehorende regels. Dit bestemmingsplan is via elektronische weg uitwisselbaar en raadpleegbaar. Het geeft de bestemming en de bebouwingsmogelijkheden van de gronden aan. De digitale partiële herziening treedt gedeeltelijk in de plaats van het bestemmingsplan "Buitengebied, Zaltbommel".

Regels

In artikel 1 is een aantal begrippen opgenomen, zodat duidelijk wordt wat onder het plan, het moederplan en de partiële herziening wordt verstaan. Hierin zijn verder de begrippen opgenomen die volgens het SVBP 2012 verplicht zijn.

In artikel 2 is de verhouding tussen de partiële herziening en het moederplan vastgelegd. De regels behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel zijn onverminderd van toepassing voor de onderhavige partiële herziening, tenzij in deze partiële herziening anders wordt bepaald.

In de regels van de herziening is voorts een algemene regel opgenomen conform het Besluit ruimtelijke ordening, Het gaat hierbij om de in artikel 3 opgenomen anti-dubbeltelregel.

In artikel 4 is de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie 1' opgenomen.

Tot slot zijn in hoofdstuk 4 van de regels het op grond van het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven overgangsrecht (artikel 5) en de slotregel (artikel 6) opgenomen.

Verbeelding

Op de verbeelding bij deze partiële herziening is het deel van het vigerende bestemmingsplan waar de geluidzone op grond van deze herziening wordt doorgevoerd, weergegeven. De overige bestemmingen en eventuele aanduidingen uit het moederplan blijven onverminderd van kracht.

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan de voorgeschreven bestuurlijke partners. Omwonenden en omliggende bedrijven worden geinformeerd over het plan voordat de formele procedure plaatsvindt. Naar aanleiding van de vooroverlegreacties zal een Nota vooroverleg worden opgesteld.

Nadat het vooroverleg heeft plaatsgevonden, wordt het ontwerp bestemmingsplan, waarin de overlegreacties zijn beantwoord en waar nodig verwerkt, ter inzage gelegd. Gedurende de periode van zes weken kan eenieder zijn of haar zienswijze op het plan geven.

Na de ter inzage legging wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Hierbij worden alle ingediende zienswijzen betrokken. Na vaststelling start de beroepstermijn van zes weken. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen gedurende deze termijn tegen het plan in beroep gaan. Na de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking.

5.2 Economische uitvoerbaarheid

Deze partiële herziening ziet op een geluidzone behorend bij een zoneringsplichtige inrichting. Het plan voorziet niet in een aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. Het opstellen van een exploitatieplan is dan ook niet vereist.

Er wordt een overeenkomst gesloten tussen Liander en de gemeente Zaltbommel t.b.v het verhalen van eventuele planschade door de gemeente bij Liander.