direct naar inhoud van Regels
Plan: Wijzigingsplan Bruchem, Steenweg 3
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BGBBPW20140024-VS01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan 'wijzigingsplan Bruchem, Steenweg 3' met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20140024-VS01 van de gemeente Zaltbommel.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch

Artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel' zoals vastgesteld op 27 juni 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20130009-VS02 zijn van overeenkomstige toepassing op het plan.

Artikel 3 Waarde - Archeologie 3

Artikel 36 van de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel' zoals vastgesteld op 27 juni 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20130009-VS02 is van overeenkomstige toepassing op het plan.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Algemene regels

De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel' zoals vastgesteld op 27 juni 2013, met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20130009-VS02, zijn van overeenkomstige toepassing op het plan, voor zover in deze planregels niet anders is bepaald.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan Bruchem, Steenweg 3.