Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Bossestraat 145 Vogelwaarde
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0677.Wbbuitenbossest145-000V

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
 
Bestemmingsplan:
De geometrische bepaalde plan objecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0677.Wbbuitenbossest145-000V met de bijbehorende regels. 
 
Moederplan:
Bestemmingsplan Buitengebied Hulst (vastgesteld d.d. 16-05-2013)
 
Plan:
'Bossestraat 145 Vogelwaarde' van de gemeente Hulst.
 
Voor het overige blijven de regels behorende bij Artikel 1 van het moederplan op dit plan voor zover relevant van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De regels behorende bij Artikel 2 van het moederplan, zijn op dit plan voor zover relevant van toepassing.

2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

De regels behorende bij Artikel 3 van het moederplan, zijn op dit plan voor zover relevant van toepassing.

3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5 Overige regels

De regels behorende bij Artikel 32 tot en met 37 van het moederplan, zijn op dit plan voor zover relevant van toepassing.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

   

6.1 Overgangsrecht bouwwerken

 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
 3. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

6.2 Overgangsrecht gebruik

 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 3. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 4. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

6.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam Regels van het ‘Bossestraat 145 Vogelwaarde ' van de Gemeente Hulst.