direct naar inhoud van Regels
Plan: Binnenstad, 2e herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0677.bpbinnenstad2eherz-002v

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Algemene bepaling

Op onderhavig bestemmingsplan 'Binnenstad, 2e herziening' van de gemeente Hulst zijn van overeenkomstige toepassing de verbeelding en de planregels van de bestemmingsplannen:

 • 'Binnenstad Hulst', zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Hulst bij besluit van 8 november 2012 en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0677.bpbinnenstad-001V.
 • 'Binnenstad, 1e herziening', zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Hulst bij besluit van 11 februari 2014 en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0677.bpbinnenstad1H-va01.

Artikel 2 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

2.1 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de daarbij behorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

2.2 Plan

Het bestemmingsplan 'Binnenstad, 2e herziening' met identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbinnenstad2eherz-002v van de gemeente Hulst.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Centrum

3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Artikel 5.1.1, sub h
 • a. In wijziging op het bepaalde in artikel 5.1.1 sub h (bestemmingsomschrijving Centrum) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat er maximaal 9 woningen per bouwperceel zijn toegestaan, met dien verstande dat het toevoegen van woningen uitsluitend is toegestaan op de verdiepingen. Tenminste 1 gevel van de woning dient rechtstreeks met de straatzijde verbonden te zijn. Deze regeling geldt niet voor de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bierkaai', zoals opgenomen in bestemmingsplan 'Binnenstad, 1e herziening'.
 • b. In wijziging op het bepaalde in artikel 5.1.1 sub m (bestemmingsomschrijving Centrum) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat onder het maaiveld gelegen parkeergarages binnen de gehele bestemming Centrum zijn toegestaan. De aanduiding 'parkeergarage' is verwijderd en aangepast in de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - aanduiding parkeergarage verwijderd'.

3.2 Bouwregels
 • a. In wijziging op het bepaalde in artikel 5.2 (bouwregels Centrum) en artikel 27.1.2 (regels ondergronds bouwen) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat de ondergrondse bouwdiepte van een parkeergarage binnen de gehele bestemming maximaal 4 meter mag bedragen.
 • b. In wijziging op het bepaalde in artikel 5.2.4 (bouwregels Centrum) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat bebouwing is toegestaan ten behoeve van een openbare verbinding. De aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - openbare verbinding' is verwijderd en aangepast in de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - openbare verbinding verwijderd'.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Voorwaardelijke verplichting
 • a. Het gebruik conform het bepaalde in lid 3.1.1 sub a is alleen dan planologisch toegestaan indien parkeercapaciteit op eigen terrein beschikbaar is dan wel is aangetoond dat er geen onevenredige toename van de parkeerdruk ontstaat.
 • b. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op de bestaande woningen.

Artikel 4 Kantoor

4.1 Bestemmingsomschrijving

In aanvulling op het bepaalde in artikel 9.1 (bestemmingsomschrijving Kantoor) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat er maximaal 9 woningen per bouwperceel zijn toegestaan. Tenminste 1 gevel van de woning dient rechtstreeks met de straatzijde verbonden te zijn.

4.2 Specifieke gebruiksregels
4.2.1 Voorwaardelijke verplichting
 • a. Het gebruik conform het bepaalde in lid 4.1 is alleen dan planologisch toegestaan indien parkeercapaciteit op eigen terrein beschikbaar is dan wel is aangetoond dat er geen onevenredige toename van de parkeerdruk ontstaat.
 • b. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op de bestaande woningen.

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

In wijziging op het bepaalde in artikel 13.1 sub c (bestemmingsomschrijving Verkeer) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat onder het maaiveld gelegen parkeergarages binnen de gehele bestemming Verkeer zijn toegestaan.

5.2 Bouwregels

In wijziging op het bepaalde in artikel 13.2 (bouwregels Verkeer) en artikel 27.1.2 (regels ondergronds bouwen) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat de ondergrondse bouwdiepte van een parkeergarage binnen de gehele bestemming maximaal 4 meter mag bedragen.

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

In wijziging op het bepaalde in artikel 14.1.2 sub a (bestemmingsomschrijving Verkeer - Verblijfsgebied) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat onder het maaiveld gelegen parkeergarages binnen de gehele bestemming Verkeer - Verblijfsgebied zijn toegestaan. De aanduiding 'parkeergarage' is verwijderd en aangepast in de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - aanduiding parkeergarage verwijderd'.

6.2 Bouwregels

In wijziging op het bepaalde in artikel 14.2 (bouwregels Verkeer - Verblijfsgebied) en artikel 27.1.2 (regels ondergronds bouwen) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat de ondergrondse bouwdiepte van een parkeergarage binnen de gehele bestemming maximaal 4 meter mag bedragen.

Artikel 7 Wonen

7.1 Bouwregels

In aanvulling en wijziging op het bepaalde in artikel 16.2.2 sub b (bouwregels hoofdgebouwen) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat indien er een functieaanduiding opgenomen is zoals genoemd in artikel 16.1.2 (nadere detaillering bestemmingsomschrijving van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst', deze omgezet mag worden naar een woning, met dien verstande dat er niet meer dan 2 woningen zijn toegestaan per bouwperceel en dat iedere woning met tenminste 1 gevel van de woning dient rechtstreeks met de straatzijde verbonden dient te zijn. Indien op het moment van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan meer dan 2 woningen aanwezig zijn, dan geldt het aantal woningen dat aanwezig is op het moment van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan als maximum.

7.2 Specifieke gebruiksregels
7.2.1 Voorwaardelijke verplichting
 • a. Het gebruik conform het bepaalde in lid 7.1 is alleen dan planologisch toegestaan indien parkeercapaciteit op eigen terrein beschikbaar is dan wel is aangetoond dat er geen onevenredige toename van de parkeerdruk ontstaat.
 • b. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op de bestaande woningen.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden met de aanduiding 'overige zone - 2e herziening'.

Artikel 10 Algemene gebruiksregels

10.1 Opslag en kantoor op de verdieping binnen Wonen

Aanvullend op het bepaalde in artikel 16.1.2 (nadere detaillering bij de bestemmingsomschrijving Wonen) van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst' geldt dat opslag en/of kantoor ten dienste van de andere functies, zoals genoemd in 16.1.2 van het bestemmingsplan 'Binnenstad Hulst', tevens op de verdiepingen zijn toegestaan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
 • c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

11.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Binnenstad, 2e herziening'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 september 2014.

De voorzitter, De griffier,