direct naar inhoud van Bijlagen toelichting
Plan: bestemmingsplan Clinge
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0677.bpclinge-001O

Bijlagen toelichting

Bijlage 1 Toelichting op categorisering functies

Activiteiten aan huis

Trends in de samenleving

In de samenleving neemt het aantal situaties toe waarin sprake is van aan-huis verbonden activiteiten. Dit is het effect van vaker thuiswerken, de toename van ZZP en de ontwikkeling in de samenleving dat bewoners een alternatief voor een regulier werkverband kiezen. In ruimtelijk-functioneel opzicht bestaan hiertegen geen bezwaren. Het gaat om een activiteit die in een woning door in ieder geval een bewoner wordt uitgeoefend met behoud van de woonfunctie door de beperkte omvang in een woning.

Toelaatbaarheid activiteiten aan huis

Ingevolge jurisprudentie zijn aan-huis-verbonden-beroepen binnen de reguliere woonbestemmingen toegestaan. In dit plan worden ook beroepsmatige activiteiten in de vorm van een aan-huis-verbonden-bedrijf en dienstverleningsactiviteiten aanvaardbaar geacht.

Vergelijkbare activiteiten

De effecten van de activiteiten op de omgeving zijn onderling vergelijkbaar. Er is nauwelijks sprake van een toename van verkeer of parkeerbehoefte. Dit kan in de straat zonder meer worden opgevangen, aangezien andere bewoners afwezig zijn (geen verkeersaanbod, beschikbare parkeerplaatsen). In de praktijk komen dergelijke activiteiten verspreid in een gebied voor. Anders is er in de omgeving voldoende ruimte voor bijvoorbeeld parkeeroplossingen. Bewoners kunnen dit onderling afspreken voor zover dit nodig zou zijn.

Woning

De activiteiten kunnen zijn toegestaan in de woning (hoofdgebouw met aan- en uitbouwen). Er wordt geen ruimte geboden voor het onderbrengen van de activiteiten in een bijgebouw (vrijstaand).

Dit kan namelijk verzelfstandiging van de activiteit tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld in de situatie van verkoop van de woning, wordt niet meer voldaan aan de samenhang tussen de activiteit in het bijgebouwen de woning (bewoner).

Categorisering van functies

Trends in de samenleving

Binnen een kern vindt een verdere spreiding plaats van functies. Eerder was veelal sprake van concentratiegebieden. Dit vervaagt. Daarnaast zorgt enerzijds schaalvergroting voor grotere oppervlaktes. Tegelijkertijd zorgt de marktsituatie ervoor dat eerder wordt gekozen voor kleinere activiteiten die samen worden gecombineerd.

Toelaatbaarheid

Er is sprake van een grote diversiteit aan functies. Deze zijn te ontlenen aan de VNG-brochure bedrijven en milieuzonering, SVBP2012 (landelijke standaard voor bestemmingsplannen) en in de praktijk toegepaste functielijsten. In de genoemde overzichten worden functies veelal toegedeeld naar de mate van hinder voor de omgeving. Op basis daarvan is een categorie-indeling ontstaan. Die is dus afgeleid van de overzichten die in de praktijk gangbaar zijn en hun waarde en nut hebben bewezen. De indeling van functies in categorieën is opgenomen in bijlage 4.

Verantwoordelijkheden en rollen van partijen

Verantwoordelijkheid

In de woonomgeving, lintbebouwing of centrumstraten zijn bewoners gezamenlijk verantwoordelijk hiervoor. De eerste verantwoordelijkheid ligt overigens bij degene die een activiteit van plan is. De initiatiefnemer zal zorg dragen voor het voorkomen van hinder. Het is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid, aangezien het kleinschalige en ondergeschikte activiteiten en effecten in de omgeving betreft.

De gemeente faciliteert

De gemeente faciliteert de mogelijkheden voor activiteiten aan huis. Hiervoor is in lid 1.5 een begripsbepaling opgenomen. De omvang is begrensd bij de toegestane functies. Het overzicht van mogelijke activiteiten aan huis is weergegeven in het genoemde lid. Het overzicht is uitgebreid, er zijn nog andere activiteiten denkbaar. Die kunnen in de toekomst ontstaan. Vandaar dat in het overzicht 'vergelijkbare activiteiten' aangeeft dat er nog andere activiteiten, die niet concreet zijn genoemd, zijn toegestaan.