direct naar inhoud van Regels
Plan: bestemmingsplan Clinge
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0677.bpclinge-001O

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 aan- en uitbouw

Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

1.2 aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.3 aanduidingsgrens

Grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.4 achtererf

Een achter de voorgevel van een woning of andere gebouw gelegen al of niet omheind stuk grond, in ruimtelijk opzicht direct behorende bij, in functioneel opzicht ten dienste van, en in feitelijk opzicht direct aansluitend aan een woning of een ander gebouw, dat in beginsel behoort tot de kavel(s) waarop de woning of een ander gebouw is geplaatst, zoals dat blijkt uit de kadastrale gegevens.

1.5 activiteiten aan huis
 • a. een activiteit die in een woning door in ieder geval een bewoner wordt uitgeoefend met behoud van de woonfunctie door de beperkte omvang in een woning en met behoud van het woonkarakter in de omgeving;
 • b. onder behoud van de woonfunctie wordt verstaan:
  • 1. woonfunctie als primaire functie blijft behouden en herkenbaar;
  • 2. detailhandel vindt niet plaats;
  • 3. reclamevoorwerpen worden niet aangebracht;
 • c. onder het behoud van het woonkarakter van de omgeving wordt verstaan:
  • 1. de ruimtelijke werking die het gebruik gezien zijn aard, omvang en intensiteit heeft, past in de woonomgeving;
  • 2. de hinder voor het woonmilieu, de invloed op de afwikkeling van verkeer en de verkeersaantrekkende werking en op de parkeerbalans, past in de woonomgeving;
  • 3. de ruimtelijke uitstraling past bij de functie van het pand of perceel;
 • d. onderscheiden in de volgende activiteiten:

Administratief, juridisch
administratieconsulent
advocatenkantoor
accountant
autorijschool
bankfiliaal
belastingconsulent
gerechtsdeurwaarder
incassobureau
juridisch adviseur
makelaar
notaris
organisatieadviseur
raadgevend adviseur
reclamebureau
reisbureau
registeraccountant
tolkvertaler
uitzendbureau
verzekeringskantoor
vergelijkbare activiteiten

Ambachtelijk, technisch
bloemschikker
bouwkundig architect
computerservice
glazenwasser
goud- en zilversmid  
hoedenmaker
instrumentenmaker
kaarsenmaker
kledingatelier
klompenmaker
koeriersdienst
loodgieter
lijstenmaker
meubelmaker
muziekinstrumentenmaker
pottenbakker
reparatie consumentenartikelen
webshop
wasserette
zadelmaker
vergelijkbare activiteiten


Kunstzinnig
decorateur
interieurarchitect
fotograaf
kunstenaar
redacteur
stedenbouwkundige
tuin- en landschapsarchitect
vergelijkbare activiteiten  
Medisch, sociaal, therapeutisch
alternatieve genezer
arts
cesar/mensendieck
dierenarts
fysiotherapeut
huidtherapeut
logopedist
kliniek
medisch specialist
oefentherapeut
orthopedagoog
pedagoog
psycholoog
tandarts
verloskundige
vergelijkbare activiteiten

Verzorgend
badhuis
hondentrimmer
kapsalon
nagelstudio
pedicure
prothesemaker
schoonheidsinstituut
traiteur
vergelijkbare activiteiten  

1.6 agrarisch bedrijf

Een bedrijf gericht op het voortbrengen van agrarische producten door middel van het telen of veredelen van gewassen en/of het houden of fokken van vee, pluimvee of pelsdieren, nader te onderscheiden in:

 • a. grondgebonden bedrijf: een bedrijf dat geheel of nagenoeg afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel en waar geheel of nagenoeg gebruik wordt gemaakt van open grond of plat glas dan wel een ander lichtdoorlatend materiaal met een hoogte van maximaal 1 meter, te onderscheiden in:
  • 1. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen bosbouw, sier- en fruitteelt;
  • 2. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
  • 3. sierteelt: de teelt van siergewassen al dan niet met behulp van kassen en al dan niet gecombineerd met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten;
  • 4. bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt bolbloemen;
  • 5. bosbouw: de teelt van bomen voor de houtproductie;
  • 6. boomkwekerij: een bedrijf gericht op het telen van bomen al dan niet gecombineerd met de verhandeling daarvan;
  • 7. veeteelt: het houden van melkvee en/of ander vee, niet zijnde een intensieve veehouderij;
 • b. glastuinbouw: een bedrijf gericht op de teelt of veredeling van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen;
 • c. aquacultuur: de kweek van schaal- en schelpdieren, vis, zouttolerante gewassen andere aquatische producten en aquatische organismen;
 • d. niet grond-gebonden bedrijf: een bedrijf dat (nagenoeg) niet afhankelijk is van agrarische grond als productiemiddel en waar (nagenoeg) geen gebruik wordt gemaakt van daglicht, waaronder begrepen:
  • 1. intensieve veehouderij: een niet aan de grond gebonden agrarisch bedrijf of bedrijfsonderdeel dat zich toelegt op het houden of mesten van melkvee en/of slacht-, fok-, leg- of pelsdieren, waarbij de teelt plaatsvindt zonder of nagenoeg zonder weidegang. Voorbeelden zijn: kalvermesterij, kippenfarm, varkensfokkerij en varkensmesterij;
  • 2. intensieve tuinbouw in gebouwen: een niet aan de grond gebonden agrarisch bedrijf als hiervoor bedoeld, gericht op de teelt of veredeling van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van gebouwen;
  • 3. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren, anders dan bij wijze van intensieve veehouderij, in met name gebouwen (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht.

1.7 archeologisch onderzoek

Onderzoek verricht door of namens de gemeente, door een dienst, bedrijf of instelling erkend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

1.8 archeologisch vooronderzoek

Archeologisch vooronderzoek kan bestaan uit locatiegericht bureauonderzoek, booronderzoek, geofysisch prospectieonderzoek, het graven van proefsleuven of een combinatie daarvan. De verschillende vormen van archeologisch onderzoek worden verricht door een erkende partij en uitgevoerd volgens de desbetreffende specificaties in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). De resultaten van het onderzoek worden weergegeven en geïnterpreteerd in een rapport. Op basis daarvan beoordeelt de gemeente of een omgevingsvergunning kan worden verleend.

1.9 archeologische waarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied aanwezige archeologische sporen en relicten.

1.10 bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.11 bebouwingsgebied

erfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw.

1.12 bebouwingspercentage

Een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwperceel/bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.

1.13 bedrijf

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis gebonden beroepen daaronder niet begrepen, onderscheiden in de categorieën volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerreinen of Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging.

1.14 bedrijf bedrijventerrein

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis gebonden beroepen daaronder niet begrepen, onderscheiden in de categorieën volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerreinen.

1.15 bedrijf functiemenging

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis gebonden beroepen daaronder niet begrepen, onderscheiden in de categorieën volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging.

1.16 bedrijfsvloeroppervlak

De totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten.

1.17 bedrijfswoning

Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door het huishouden van een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein. Onder een bedrijfswoning wordt tevens een woonwerkwoning verstaan.

1.18 beperkte, onzelfstandige horeca activiteiten

Het qua aard en omvang beperkt verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse als ondergeschikte activiteit in direct verband met andere ter plaatse toegestane hoofdactiviteiten (niet zijnde horeca).

1.19 bestaand bedrijf

een bestaand bedrijf dat op een perceel aanwezig is op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, zoals dit blijkt uit:

 • a. een afwijkingsbesluit, met daarin de functie aangegeven, voor:
  • 1. bouwen;
  • 2. milieu;
 • b. de BAG;
 • c. een gedoogbeschikking, met daarin de functie aangegeven en binnen de daarin gestelde voorwaarden, voor:
  • 1. bouwen;
  • 2. milieu;
 • d. een omgevingsvergunning, met daarin de functie aangegeven, voor:
  • 1. bouwen;
  • 2. milieu;
 • e. of hiermee vergelijkbare gegevens die bij de aanvraag voor vergunning zijn gevoegd waaruit de aanwezigheid van de functies blijkt op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • f. en tevens blijkt dat het bedrijf bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, dan wel aanwezig mag zijn.
1.20 bestaand bouwwerk

een bouwwerk dat op een perceel aanwezig is op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, zoals dit blijkt uit:

 • a. een afwijkingsbesluit voor bouwen;
 • b. de BAG;
 • c. een gedoogbeschikking voor bouwen;
 • d. de luchtfoto zoals opgenomen in bijlage 6;
 • e. een omgevingsvergunning voor bouwen;
 • f. en tevens blijkt dat het bouwwerk bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden.
1.21 bestaand gebouw

een gebouw dat op een perceel aanwezig is op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, zoals dit blijkt uit:

 • a. een afwijkingsbesluit voor bouwen;
 • b. de BAG;
 • c. een gedoogbeschikking voor bouwen;
 • d. de luchtfoto zoals opgenomen in bijlage 6;
 • e. een omgevingsvergunning voor bouwen;
 • f. en tevens blijkt dat het gebouw bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden.
1.22 bestaand hoofdgebouw

een bestaand gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.23 bestaande bedrijfswoning

een bedrijfswoning die op een perceel aanwezig is op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, zoals dit blijkt uit:

 • a. een afwijkingsbesluit voor bouwen;
 • b. de BAG;
 • c. een gedoogbeschikking voor bouwen;
 • d. de luchtfoto zoals opgenomen in bijlage 6;
 • e. een omgevingsvergunning voor bouwen;
 • f. en tevens blijkt dat de bedrijfswoning bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden.
1.24 bestaande functie

een functie die op een perceel aanwezig is op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, zoals dit blijkt uit:

 • a. een afwijkingsbesluit, met daarin de functie aangegeven, voor:
  • 1. bouwen;
  • 2. milieu;
 • b. de BAG;
 • c. een gedoogbeschikking, met daarin de functie aangegeven en binnen de daarin gestelde voorwaarden, voor:
  • 1. bouwen;
  • 2. milieu;
 • d. een omgevingsvergunning, met daarin de functie aangegeven, voor:
  • 1. bouwen;
  • 2. milieu;
 • e. of hiermee vergelijkbare gegevens die bij de aanvraag voor vergunning zijn gevoegd waaruit de aanwezigheid van de functies blijkt op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • f. en tevens blijkt dat het gebruik bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, dan wel aanwezig mag zijn.
1.25 bestemmingsgrens

De grens van een functievlak.

1.26 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0677.bpcling-001O met de bijbehorende regels.

1.27 bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.28 bevoegd gezag

het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.29 bijbehorende terreinen

Categorie A   Categorie B  
bermen
beplanting
erven
groenvoorzieningen
kunstwerken
laad- en losruimte
nutsvoorzieningen
oeververbindingen (bruggen en duikers)
parkeervoorzieningen
speelvoorzieningen
straatmeubilair
tuinen
voet- en rijwielpaden
waterlopen en waterpartijen
erftoegangswegen
vergelijkbare terreinen  
bermen
beplanting
erven
groenvoorzieningen
kunstwerken
laad- en losruimte
nutsvoorzieningen
oeververbindingen (bruggen en duikers)
parkeervoorzieningen
speelvoorzieningen
straatmeubilair
tuinen
voet- en rijwielpaden
waterlopen en waterpartijen
wegen
vergelijkbare terreinen  
1.30 bijgebouw

Een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

1.31 bijzondere woonvorm

Een woonvorm die niet op één lijn te stellen is met een huishouden, omdat er geen sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling van de groep en omdat de bewoners zijn aangewezen op noodzakelijke en aanwezige permanente begeleiding en/of therapie ter plaatse of in de directe omgeving.

1.32 bodemverstorende activiteiten

Het plegen van ingrepen die de bestemming van de grond veranderen en/of waardoor het grondwaterpeil verandert of het uitvoeren van grondbewerkingen.

1.33 bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.34 bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.35 bouwlaag

Een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.36 bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.37 bouwperceelsgrens

De grens van een bouwperceel.

1.38 bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.39 bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.40 consumentenvuurwerk

Vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik.

1.41 cultuur en ontspanning

Het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanning, onderscheiden in de volgende categorieën:

Categorie A   Categorie B   Categorie C  
amusementshal
atelier
creativiteitscentrum
kantine
museum
sauna
speelterrein
viskwekerij
volkstuin
wellness
vergelijkbare activiteiten  
balletschool
bowlingbaan
dansschool
kinderboerderij
muziekschool
speeltuin
studio
vergelijkbare activiteiten  
bioscoop
concertzaal
evenementenhal
hondendressuur
schouwburg
theater
vergelijkbare activiteiten  
1.42 deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg

Een door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen onafhankelijke en gekwalificeerde deskundige of commissie van deskundigen op het gebied van archeologie.

1.43 detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.44 dienstverlening

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, onderscheiden in de volgende categorieën:

Categorie A       Categorie B  
Administratief, juridisch
administratieconsulent
advocatenkantoor
accountant
autorijschool
bankfiliaal
belastingconsulent
belwinkel
gerechtsdeurwaarder
incassobureau
internetwinkel
juridisch adviseur
makelaar
notaris
organisatieadviseur
raadgevend adviseur
reclamebureau
reisbureau
registeraccountant
tolkvertaler
uitzendbureau
verzekeringskantoor
vergelijkbare activiteiten

Ambachtelijk, technisch
bloemschikker
bouwkundig architect
computerservice
glazenwasser  
goud- en zilversmid
hoedenmaker
instrumentenmaker
kaarsenmaker
kledingatelier
klompenmaker
koeriersdienst
loodgieter
lijstenmaker
meubelmaker
muziekinstrumentenmakerpottenbakker
reparatie consumenten- artikelen
webshop
wasserette
zadelmaker
vergelijkbare activiteiten

Kunstzinnig
decorateur
interieurarchitect
fotograaf
kunstenaar
redacteur
stedenbouwkundige
tuin- en landschapsarchitect
vergelijkbare activiteiten  
Medisch, sociaal, therapeutisch
alternatieve genezer
arts
cesar/mensendieck
dierenarts
fysiotherapeut
huidtherapeut
logopedist
kliniek
medisch specialist
oefentherapeut
orthopedagoog
pedagoog
psycholoog
tandarts
verloskundige
vergelijkbare activiteiten

Verzorgend
badhuis
hondentrimmer
kapsalon
nagelstudio
pedicure
prothesemaker
schoonheidsinstituut
traiteur
vergelijkbare activiteiten  
cateringbedrijf
post- en koeriers- bedrijf
taxibedrijf
vergelijkbare activiteiten
 
1.45 erfgebied

Erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant.

1.46 erkende partij

Een dienst, bedrijf of instelling, erkend door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en werkend volgens de specificaties van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

1.47 evenement

Het geheel van al dan niet incidentele dan wel al dan niet kortdurende, maar wel tijdelijke activiteiten, dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke gebeurtenis, zoals een feest, kermis, optocht, braderie, wedstrijd of andere bijeenkomst tot ontspanning of vermaak, of een vertoning, voorstelling of herdenking, waarbij het schenken van alcoholische dranken is toegestaan.

1.48 functie anders dan wonen

Een functie in een hoofdgebouw anders dan wonen, zoals detailhandel, dienstverlening, horeca, maar niet parkeren, water of wegen.

1.49 functies niet passend in
1.50 gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.51 geluidszoneringsplichtige inrichting

Een inrichting, bij welke ingevolge de Omgevingswet rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld.

1.52 gevellijn

De als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd.

1.53 grootschalige detailhandel

Detailhandel die vanwege de omvang van het bedrijf plaatsvindt buiten de reguliere winkelcentra, niet behorend tot de foodsector zoals een supermarkt.

1.54 hoofdgebouw

Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.55 horeca

Het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, onderscheiden in de volgende categorieën:

Categorie A   lichte horeca      
overwegend overdag en 's avonds zijn geopend.   A1. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca   A2. Overige lichte horeca   A3. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking  
Horecabedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend overdag en 's avonds zijn geopend.
Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van etenswaren, maaltijden en dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van logies.
Hierdoor kunnen zij slechts beperkte hinder voor de omgeving met zich meebrengen.


 
broodjeszaak
cafetaria
crêperie
croissanterie
koffiebar
lunchroom
snackbar
theehuis
ijssalon
Vergelijkbare horecabedrijven  
bed & breakfast
bistro
eetcafé
grillroom
hotel
hotel-restaurant
kookstudio
pannenkoekenhuis
pension
poffertjeszaak
restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice)
shoarmazaak
wijn- of whiskyproeverij
vergelijkbare horecabedrijven  
bedrijven genoemd onder A1 en A2 met een vloeroppervlak van meer dan 400 m²
restaurant met bezorg- en/of afhaalservice
vergelijkbare horecabedrijven  
Categorie B   middelzware horeca    Categorie C   zware horeca  
Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend ook delen van de nacht zijn geopend.
Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van etenswaren en maaltijden.
Hierdoor kunnen zij aanzienlijke hinder voor de omgeving met zich meebrengen.  
bedrijven uit categorie A die gelet op de aard van hun omgeving ook delen van de nacht geopend zijn
bar
bierhuis
biljartcentrum
café
café-restaurant
pub
vergelijkbare horecabedrijven  
bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn
Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van etenswaren en maaltijden, die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken.
Hierdoor kunnen zij grote hinder voor de omgeving met zich meebrengen.  
café-bardancing
dancing
discotheek
nachtclub
zalenverhuur/partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/ dansevenementen)
vergelijkbare horecabedrijven  

1.56 huishouden

De bewoning door een persoon of meerdere personen in de vorm van een vast samenlevingsverband, niet zijnde bijzondere woonvorm, kamerverhuur of logies voor arbeidsmigranten, van een woning.

1.57 huisvesting in verband met mantelzorg

Huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

1.58 kabel

Een kabel is een geheel van geleiders welke voorzien is van één manteling en bestemd is voor transport van energie of data.

1.59 kamerverhuur

het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden, waarbij het kenmerk is dat de kamerhuurder ter plaatse het hoofdverblijf heeft.

1.60 kantoor

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.61 kunstwerken

Bouwwerken geen gebouwen zijnde van weg- en waterbouwkundige aard, zoals bruggen, viaducten, duikers, keerwanden, beschoeiingen, kademuren en dergelijke.

1.62 landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige

Een door het bevoegd gezag akkoord bevonden onafhankelijke deskundige of onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van landschap en natuur.

1.63 logies voor arbeidsmigranten

Het bedrijfsmatig verblijf en/of nachtverblijf (altijd voor meerdere nachten) aanbieden, waarbij de betreffende persoon het hoofdverblijf elders heeft, waarbij geen sprake is van continuïteit in de samenstelling ervan en onderlinge verbondenheid, ongeacht of arbeidsmigranten hetzelfde werk verrichten, dezelfde nationaliteit delen en gezamenlijk de huishouding doen.

1.64 maatschappelijk

Educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening en kinderopvang, alsook ondergeschikte detailhandel en horecabedrijf ten dienste van deze voorzieningen, onderscheiden in de volgende categorieën:

Categorie A     Categorie B    
bibliotheek
consultatiebureau
dagverblijf
jeugdopvang
kleinschalige voorziening voor geloofsgemeenschap
kliniek
medische praktijk  
openbare dienstverlening sociale dienstverlening therapeutische praktijk
vergelijkbare activiteiten  
asielzoekerscentrum
begraafplaats
buurthuis
clubhuis
dierenasiel
dierenpension
justitiële inrichting
kerk
kinderdagopvang  
multifunctionele accommodatie
school
uitvaartcentrum
verpleeghuis
zorginstelling
vergelijkbare activiteiten  
1.65 mantelzorg

Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

1.66 milieudeskundige

Een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van milieu.

1.67 monumentencommissie

Een door college van Burgemeester en Wethouders aangewezen commissie die op het gebied van de monumentenzorg de burgemeester en wethouders adviseert over aanvragen om vergunning. Van de commissie maken geen deel uit leden van burgemeester en wethouders. Binnen de commissie zijn enkele leden deskundig op het gebied van de monumentenzorg.

1.68 ondergronds bouwwerk

Een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen op ten minste 1,75 meter beneden peil.

1.69 opgraving

De ontsluiting van een archeologische vindplaats met als doel de informatie te verzamelen en vast te leggen die nodig is voor het beantwoorden van de in het Programma van Eisen verwoorde onderzoeksvra(a)g(en) en het behalen van de onderzoeksdoelstellingen. Opgravingen worden verricht door een erkende partij, beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet en uitgevoerd volgens de desbetreffende specificatie in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA).

1.70 overkapping

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder eigen wanden dat aan tenminste een deel van één zijde een gesloten wand kent, waaronder begrepen een carport.

1.71 peil
 • a. Voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst; de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang.
 • b. Voor gebouwen in het talud van de dijk; de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde van het gebouw.
 • c. In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld.
1.72 perifere detailhandel

Detailhandel in de volgende categorieën:

 • a. auto's;
 • b. boten;
 • c. brand- en explosiegevaarlijke goederen en bestrijdingsmiddelen;
 • d. landbouwwerktuigen;
 • e. caravans;
 • f. grove bouwmaterialen;
 • g. naar aard en omvang vergelijkbare goederen.
1.73 plan

Het bestemmingsplan 'bestemmingsplan Clinge' van de gemeente 'Hulst'.

1.74 productiegebonden detailhandel

Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.75 prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.76 risicovolle inrichting

Bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.77 seksinrichting

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.78 sport

Dagrecreatieve sportactiviteiten en sportactiviteiten, onderscheiden in de volgende categorieën:

Categorie A   Categorie B     Categorie C    
kantine
vergelijkbare activiteiten  
gymnastiekzaal
fitnesscentrum
skeelerbaan
sportschool
squashcentrum  
tennisbaan niet verlicht
veldsportcomplex niet verlicht
vergelijkbare activiteiten  
manege
skelter- en -kartbaan binnen
sporthal
tennisbaan verlicht
tennishal  
veldsportcomplex verlicht
zwembad overdekt
vergelijkbare activiteiten  

1.79 twee- aaneen gebouwde woning

Een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee aaneengebouwde woningen.

1.80 vloeroppervlak

De oppervlakte van de vloer van een hoofdgebouw op de begane grond.

1.81 voorgevel

Een naar de openbare weg en/of fiets- en voetpad toegekeerde gevel van een hoofdgebouw.

1.82 voorgevellijn

De naar de weg gekeerde bouwgrens; indien meerdere bouwgrenzen naar de weg gekeerd zijn, wijst het bevoegd gezag een voorste bouwgrens aan.

1.83 voorzieningen van algemeen nut

Voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, riolering, het telecommunicatieverkeer, een oplaadpunt, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer.

1.84 waterhuishoudkundige voorzieningen

Waterhuishoudkundige voorzieningen zijn voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit.

1.85 waterpeil

De hoogte (het niveau) van de waterspiegel gemeten naar NAP op het moment van aanvraag van de vergunning, afwijking of bestemmingswijziging. Dit kan betrekking hebben op zowel oppervlaktewater als grondwater.

1.86 webshops

In overwegende mate opslag- en distributie van goederen gecombineerd met detailhandel dat hoofdzakelijk via internet plaats en de locatie ondergeschikt gebruikt wordt voor het afhalen, afrekenen en uitstallen van producten, zonder dat dit nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en of een onevenredige toename in de parkeerbehoefte tot gevolg heeft.

1.87 wet/wettelijke regelingen

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald.

1.88 wettelijk beschermd monument

Archeologische resten die vanuit nationaal oogpunt behouden dienen te blijven en derhalve als monument beschermd zijn ingevolge art. 3 van de Monumentenwet of waar deze wordt voorbereid. De wettelijke bescherming verbiedt hier de meeste bodemverstorende activiteiten, tenzij de Minister van OCW hiervoor vooraf vergunning verleent.

1.89 winkelverkoopvloeroppervlakte (wvo)

De totale in een winkel voorkomende vloeroppervlakte van alle bouwlagen en van ruimten welke rechtstreeks toebedeeld en ten dienste staan voor de uitstalling en verkoop van detailhandelsartikelen en voor het publiek zichtbaar en toegankelijk zijn, inclusief de vloeroppervlakte van de etalage, vitrine, toonbank- en kassaruimte (en de loopruimte van het personeel daarachter), schappen, paskamers, ruimten voor winkelwagentjes en lege dozen evenals de vloeroppervlakte van entresols (met voor klanten voldoende hoogte). Hieronder wordt niet begrepen de uitsluitend voor het personeel bedoelde (dienst)ruimten en de ruimten die betrekking hebben op bedrijfskantoor, portiek, ambacht en reparatie activiteiten, verwerken van bestellingen, opslag, magazijn, sanitair, keuken en distributieruimte.

1.90 woning

Een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw, bestaande uit een hoofdgebouw al dan niet met aan- en uitbouwen, dat bedoeld is voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

1.91 woonwerkwoning

Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, behorend bij een bedrijf op hetzelfde perceel, waarbij de bewoner daadwerkelijk en duurzaam bij de dagelijkse bedrijfsvoering van het bedrijf is betrokken.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 De dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2 De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3 De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4 De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6 Afstand tot de bouwperceelsgrens

Tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.

2.7 Ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

Vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijvengebied

In dit artikel zijn de volgende bepalingen opgenomen  
3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Bestaande functies
3.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies  
3.2 Bouwregels
3.2.1 Bestaand bouwwerk
3.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen
3.2.3 Uitbreiden of vervangen van een bestaande bedrijfswoning
3.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een bedrijfswoning  
3.3 Specifieke gebruiksregels  
3.4 Afwijkingsbevoegdheden
3.4.1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein
3.4.2 Categorie-indeling van functies  

Voor een toelichting op de bestemmingsregeling wordt verwezen naar  
Hoofdstuk 2 Opzet omgevingsplan Clinge: uitgangspunten voor de planopzet en de deelgebieden  
Hoofdstuk 3 Toelichting bestemmingsregeling een schematisch overzicht van de bestemmingsregeling  

3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Bestaande functies

De gronden zijn bestemd voor de bestaande functie, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. wonen is toegestaan in een bestaande bedrijfswoning en voor zover die daadwerkelijk als bedrijfswoning wordt gebruikt.

3.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies

De gronden zijn tevens bestemd voor het combineren, uitbreiden of vervangen van een bestaande functie, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. een bestaande functie anders dan wonen mag worden uitgebreid op een direct aangrenzend perceel;
 • b. een functie mag op hetzelfde perceel worden gecombineerd met of vervangen door de volgende functies en, voor zover van toepassing, uitsluitend in de aangegeven categorie:

Functies   Categorie
 
Specificatie   Lid 3.3 van
toepassing,
sublid  
1. bedrijf bedrijventerrein   1 - 2 - 3.1   of eenzelfde bedrijf   a - b - c  
2. bedrijfswoning     uitsluitend een bestaande bedrijfswoning   a - b -c  
3. cultuur en ontspanning   A - B     a - b - c  
4. detailhandel     uitsluitend kringloopverkoop en vergelijkbare detailhandel   a - b - c  
5. dienstverlening   A - B     a - b - c  
6. kantoor       a - b - c  
7. maatschappelijk   A     a - b - c  
8. sport    A - B - C     a - b - c  
9. webshops     maximaal 50 m² per bedrijf; 15%vloeroppervlak   a - b - c  
10. bijbehorende terreinen   A     a - b - c  

3.2 Bouwregels
3.2.1 Bestaand bouwwerk

Een bestaand bouwwerk mag op dezelfde locatie worden vervangen, mits wordt voldaan aan de regels in artikel 12.4.

3.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen

Een bestaand gebouw mag worden uitgebreid, vervangen door een nieuw gebouw en een nieuw gebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. een uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en voldoende waterberging zoals bedoeld in lid 3.3;
 • b. gebouwen mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Gebouw  
1a. de afstand tot de voorste perceelsgrens   minimaal   5 m  
1b. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen   minimaal   0 m of 3 m  
2a. de goothoogte   maximaal   10 m  
2b. de bouwhoogte   maximaal   10 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   75%  

3.2.3 Uitbreiden of vervangen van een bestaande bedrijfswoning

Een bestaande bedrijfswoning mag worden uitgebreid of vervangen door een nieuw hoofdgebouw, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Hoofdgebouw  
1a. de afstand tot voorste perceelsgrens niet verkleinen en in ieder geval   maximaal   7 m  
1b. de afstand tot zijdelingse perceelsgrens   minimaal   2,5 m  
2a. de goothoogte van grondgebonden woningen   maximaal   7 m  
2b. de bouwhoogte van grondgebonden woningen   maximaal   12 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   225 m2  
4. de diepte van een hoofdgebouw van een vrijstaande woning   maximaal   15 m  

3.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een bedrijfswoning

Voor aan-, uit- en bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Aan-, uit- en bijgebouw  
1a. de afstand tot de voorgevel   minimaal   1 m  
1b. de afstand tot de perceelsgrens   minimaal   0 m of 1 m  
2a. de goothoogte binnen 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   5 m en 0,3 m boven bovenkant scheidingsconstructie met 2e bouwlaag hoofdgebouw en niet hoger dan hoofdgebouw  
2b. de goothoogte buiten 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   4 m  
2c. de bouwhoogte   maximaal   7,50 m  
2d. de dakhelling   minimaal   300  
2e. de dakhelling   maximaal   550  
3a. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2 per perceel   maximaal   50%  
3b. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m2   maximaal   50 m2 + 10% deel bebouwingsgebied groter dan 100 m2  
3c. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2   maximaal   90 m2 + 20% deel bebouwingsgebied groter dan 300 m2 en maximaal 150 m2  
4. Oppervlakte uitbouwen en erkers is aanvullend artikel 12.3 van toepassing.  

3.3 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op het bepaalde in lid 3.1 zijn voor het gebruik en bouwen gelden de volgende regels:

 • a. functies niet passend in zijn niet toegestaan;
 • b. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de Beleidsregel parkeren;
 • c. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende waterberging volgens de Beleidsregel waterberging.
3.4 Afwijkingsbevoegdheden
3.4.1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 3.1 voor het toelaten van bedrijven uit één categorie hoger dan genoemd of die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerreinen zijn genoemd, mits het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegelaten categorieën.

3.4.2 Categorie-indeling van functies

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 3.1 voor het toelaten van functies uit één categorie hoger dan genoemd of die niet in artikel 1 zijn genoemd, mits de functie naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegelaten categorieën.

Artikel 4 Gemengd - Centrumstraat

In dit artikel zijn de volgende bepalingen opgenomen  
4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Bestaande functies
4.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies  
4.2 Bouwregels
4.2.1 Bestaand bouwwerk 4.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen
4.2.3 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouwen van hoofdgebouwen voor de functie wonen
4.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning
4.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  
4.3 Specifieke gebruiksregels  
4.4 Afwijkingsbevoegdheden
4.4.1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging
4.4.2 Categorie-indeling van functies  
4.5 Wijzigingsbevoegdheid
4.5.1 Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 1  

Voor een toelichting op de bestemmingsregeling wordt verwezen naar  
Hoofdstuk 2 Opzet omgevingsplan Clinge: uitgangspunten voor de planopzet en de deelgebieden  
Hoofdstuk 3 Toelichting bestemmingsregeling een schematisch overzicht van de bestemmingsregeling  

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Bestaande functies

De gronden zijn bestemd voor de bestaande functie.

4.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies

De gronden zijn tevens bestemd voor het combineren, uitbreiden of vervangen van een bestaande functie, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. voor het combineren of vervangen van functies als bedoeld onder b gelden de volgende regels:
  • 1. het aantal percelen met een functie anders dan wonen als bedoeld onder b bedraagt maximaal 60;
  • 2. aan elkaar grenzende percelen met eenzelfde functie of meerdere functies behorend tot één vestiging, worden als één perceel gerekend;
  • 3. een bestaande functie anders dan wonen mag worden uitgebreid op een direct aangrenzend perceel, ongeacht het bepaalde onder 1;
  • 4. een functie anders dan wonen is ten minste op de begane grond aanwezig;
 • b. een functie mag op hetzelfde perceel worden gecombineerd met of vervangen door de volgende functies en, voor zover van toepassing, uitsluitend de aangegeven categorie:

Functies   Categorie   Specificatie   Lid 4.3 van
toepassing,
sublid  
1. bedrijf functiemenging   A - B1 -B2 - C   of eenzelfde bedrijf
alleen op locatie bestaand bedrijf  
a t/m e  
2. cultuur en ontspanning   A - B     a - b - c  
3. detailhandel       a - b - c  
4. dienstverlening   A - B     a - b - c  
5. horeca   A - B   categorie B maximaal 4 percelen   a - b - c  
6. kantoor       a - b - c  
7. maatschappelijk   A     a - b - c  
8. sport    A - B     a - b - c  
9. webshops     maximaal 50 m² per bedrijf; 15%vloeroppervlak   a - b - c  
10. wonen     activiteiten aan huis maximaal 25% vloeroppervlak woning   a - b - c  
11. bijbehorende terreinen   A     a - b - c  

4.2 Bouwregels
4.2.1 Bestaand bouwwerk

Een bestaand bouwwerk mag op dezelfde locatie worden vervangen, mits wordt voldaan aan de regels in artikel 12.4.

4.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen

Een bestaand gebouw mag worden uitgebreid, vervangen door een nieuw gebouw en een nieuw gebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. een uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en voldoende waterberging zoals bedoeld in lid 4.3;
 • b. gebouwen mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Gebouw  
1a. de afstand tot de voorste perceelsgrens van het gebouw dat vooraan staat, niet verkleinen en in ieder geval ten minste één gebouw   maximaal   7 m  
1b. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen   maximaal   0 m of 3 m  
2a. de goothoogte op minder dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   7 m  
2b. de goothoogte op meer dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   4 m  
2c. de bouwhoogte op minder dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   12 m  
2d. de bouwhoogte op meer dan 15 m voorste perceelsgrens   maximaal   7 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   70%  

4.2.3 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouwen van hoofdgebouwen voor de functie wonen

Een bestaand hoofdgebouw mag worden uitgebreid, vervangen door een nieuw hoofdgebouw of een nieuw hoofdgebouw is toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. als woningtype mag het woningtype worden gebouwd dat binnen 100 meter in dezelfde straat aanwezig is;
 • b. aaneen gebouwde woningen mogen worden gebouwd met maximaal 4 aaneen;
 • c. het toevoegen van een woning op een nieuw perceel is toegestaan mits de breedtes van het resterende gedeelte van het oorspronkelijke perceel en van het nieuwe perceel overeenkomen met de breedte van bouwpercelen binnen 100 meter in dezelfde straat;
 • d. een nieuwe woning mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:
  • 1. de nieuwe woning kan worden gebouwd zonder dat daardoor een agrarisch bedrijf en/of een bedrijf in de omgeving maatregelen moet treffen om te voldoen aan het Activiteitenbesluit;
  • 2. de nieuwe woning kan worden gebouwd zonder dat een agrarisch bedrijf en/of een bedrijf in de omgeving wordt belemmerd in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden volgens dit plan;
  • 3. de bouw van een nieuwe woning is toegestaan, mits wordt voorzien in een voldoende verbetering van de fysieke leefomgeving volgens de Beleidsregel verbetering fysieke leefomgeving;
 • e. een hoofdgebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Hoofdgebouw  
1a. de afstand tot voorste perceelsgrens niet verkleinen en in ieder geval   maximaal   7 m  
1b. de afstand tot zijdelingse perceelsgrens bij vrijstaande woning   minimaal   2,5 m  
1c. de afstand tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen bij twee aaneen gebouwde woning   minimaal   2,5 m  
2a. de goothoogte van grondgebonden woning   maximaal   7 m  
2b. de bouwhoogte van grondgebonden woning   maximaal   12 m  
2c. de bouwhoogte van gestapelde woning   maximaal   12 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   50% en 225 m2  
4a. de diepte van een hoofdgebouw vrijstaande woning   maximaal   15 m  
4b. de diepte van een hoofdgebouw twee aaneen gebouwde woning   maximaal   12 m  
4c. de diepte van een hoofdgebouw aaneen gebouwde woning   maximaal   10 m  
4d. de diepte van een hoofdgebouw gestapelde woning   maximaal   15 m  

4.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning

Voor aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning gelden de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Aan-, uit- en bijgebouw  
1a. de afstand tot de voorgevel   minimaal   1 m  
1b. de afstand tot de perceelsgrens   minimaal   0 m of 1 m  
2a. de goothoogte binnen 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   5 m en 0,3 m boven bovenkant scheidingsconstructie met 2e bouwlaag hoofdgebouw en niet hoger dan hoofdgebouw  
2b. de goothoogte buiten 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   4 m  
2c. de bouwhoogte   maximaal   7,50 m  
2d. de dakhelling   minimaal   300  
2e. de dakhelling   maximaal   550  
3a. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2 per perceel   maximaal   50%  
3b. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m2   maximaal   50 m2 + 10% deel bebouwingsgebied groter dan 100 m2  
3c. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2   maximaal   90 m2 + 20% deel bebouwingsgebied groter dan 300 m2 en maximaal 150 m2  
4. Oppervlakte uitbouwen en erkers is aanvullend artikel 12.3 van toepassing.  

4.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Bouwhoogte  
1a. erf- en terreinafscheidingen tussen voorgevel en voorste hoofdgebouw en openbare weg   maximaal   1 m  
1b. erf- en terreinafscheiding elders   maximaal   2 m  
2. pergola's   maximaal   2,75 m  
3. speelvoorzieningen   maximaal   3 m  
4. overkappingen   maximaal   3 m  
5. bewegwijzering, lichtmasten en overige masten   maximaal   12 m  
6a. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde in openbaar gebied   maximaal   5 m  
6b. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde elders   maximaal   1 m  
4.3 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op het bepaalde in lid 4.1 zijn voor het gebruik en bouwen gelden de volgende regels:

 • a. functies niet passend in Gemengd - Centrumstraat zijn niet toegestaan;
 • b. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de Beleidsregel parkeren;
 • c. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende waterberging volgens de Beleidsregel waterberging;
 • d. een gebouwen en/of terrein mag voor uitbreiding van, combinatie met of vervanging door een functie anders dan wonen in categorie B2 van bedrijf of categorie B van andere functies worden gebruikt, mits er wordt voorzien in bouwkundige scheiding van gebouwen of ruimtes volgens de Beleidsregel scheiding gebouwen en ruimtes;
 • e. een gebouw en terrein mag voor uitbreiding van, combinatie met of vervanging door een functie anders dan wonen in categorie B2 van bedrijf worden gebruikt, mits er wordt voorzien in een voldoende verkeersafwikkeling volgens de Beleidsregel verkeersafwikkeling.
4.4 Afwijkingsbevoegdheden
4.4.1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 4.1 voor het toelaten van bedrijven uit één categorie hoger dan genoemd of die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging zijn genoemd, mits het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegelaten categorieën.

4.4.2 Categorie-indeling van functies

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 4.1 voor het toelaten van functies uit één categorie hoger dan genoemd of die niet in artikel 1 zijn genoemd, mits de functie naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegelaten categorieën.

4.5 Wijzigingsbevoegdheid
4.5.1 Wetgevingszone - wijzigingsgebied - 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ter plaatse van 'wetgevingszone - wijzigingsgebied - 1' wijzigen ten behoeve van:

 • a. realisering van een kleinschalig woongebied ter vervanging van het bedrijf;
 • b. het woongebied mag worden ontsloten via een afzonderlijke ontsluitingsweg, waaraan woningen worden geprojecteerd;
 • c. er zijn grondgebonden woningen toegestaan;
 • d. het aantal woningen bedraagt maximaal 8;
 • e. de woonpercelen hebben een omvang vergelijkbaar met percelen in de omgeving;
 • f. de omvang van woningen komt overeen met woningen in de omgeving;
 • g. de toename van het aantal woningen past in de regionale woningmarktafspraken;
 • h. de woonfunctie mag worden gecombineerd met functies die zijn toegestaan in de Gemengd - Centrumstraat;
 • i. aangetoond wordt dat er geen milieukundige belemmeringen zijn, met name ten aanzien van de bodem.

Artikel 5 Gemengd - Dorpsrand onbebouwd

In dit artikel zijn de volgende bepalingen opgenomen  
5.1 Bestemmingsomschrijving
5.1.1 Bestaande functies
5.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies  
5.2 Bouwen - algemeen
5.2.1 Bestaand bouwwerk
5.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  
5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.3.1 Verbod zonder omgevingsvergunning
5.3.2 Uitzonderingen
5.3.3 Toelaatbaarheid  

Voor een toelichting op de bestemmingsregeling wordt verwezen naar  
Hoofdstuk 2 Opzet omgevingsplan Clinge: uitgangspunten voor de planopzet en de deelgebieden  
Hoofdstuk 3 Toelichting bestemmingsregeling een schematisch overzicht van de bestemmingsregeling  

5.1 Bestemmingsomschrijving
5.1.1 Bestaande functies

De gronden zijn bestemd voor de bestaande functie.

5.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies

De gronden zijn tevens bestemd voor het combineren, uitbreiden of vervangen van een bestaande functie, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. agrarisch mag worden vervangen door:
  • 1. uitbreiding van begraafplaats;
  • 2. bos;
  • 3. groen;
  • 4. natuur;
 • b. bos mag worden vervangen door natuur, al dan niet gecombineerd met extensief grondgebonden agrarisch gebruik;
 • c. bijbehorende terreinen categorie B.
5.2 Bouwen - algemeen
5.2.1 Bestaand bouwwerk

Een bestaand bouwwerk mag op dezelfde locatie worden vervangen, mits wordt voldaan aan de regels in artikel 12.4.

5.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw

Een bestaand gebouw mag worden uitgebreid of vervangen door een nieuw gebouw en een nieuw gebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen worden gebouwd mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Gebouw  
1a. de afstand tot de voorste perceelsgrens   minimaal   5 m  
2a. de goothoogte   maximaal   4 m  
2b. de bouwhoogte   maximaal   7 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   50 m2  

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Bouwhoogte  
1a. erf- en terreinafscheidingen tussen voorgevel en voorste hoofdgebouw en openbare weg   maximaal   1 m  
1b. erf- en terreinafscheiding elders   maximaal   1 m  
2. pergola's   maximaal   2,75 m  
3. speelvoorzieningen   maximaal   3 m  
4. overkappingen   maximaal   3 m  
5. bewegwijzering, lichtmasten en overige masten   maximaal   12 m  
6a. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde in openbaar gebied   maximaal   5 m  
6b. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde elders   maximaal   1 m  

5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.3.1 Verbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met bos en natuur zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van paden, wegen en parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • c. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
 • d. het vellen of rooien van houtgewas;
 • e. het bebossen of beplanten van gronden, tenzij het een bos betreft;
 • f. het graven of afdammen van sloten of greppels met een bodemdiepte van meer dan 0,50 meter beneden het maaiveld, het aanbrengen van drainage dan wel diepploegen;
 • g. het blijvend omzetten van grasland in bouwland;
 • h. het aanbrengen van overbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen.

5.3.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 5.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden:

 • a. die betrekking hebben op het normaal onderhoud en beheer van de gronden;
 • b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan;
 • c. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

5.3.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de in lid 5.1 genoemde waarden en wezenlijke kenmerken van de gronden:

 • a. niet worden aangetast;
 • b. niet significant worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind en indien mitigerende en zodanig compenserende maatregelen worden getroffen.

Het bevoegd gezag wint omtrent deze voorwaarde vooraf schriftelijk advies in bij de landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige.

Artikel 6 Gemengd - Lintbebouwing

In dit artikel zijn de volgende bepalingen opgenomen  
6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Bestaande functies
6.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies  
6.2 Bouwregels
6.2.1 Bestaand bouwwerk
6.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen
6.2.3 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouwen van hoofdgebouwen voor de functie wonen
6.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning
6.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  
6.3 Specifieke gebruiksregels  
6.4 Afwijkingsbevoegdheden
6.4.1 Staat van Bedrijfsactiviteien Functiemenging
6.4.2 Categorie-indeling van functies  

Voor een toelichting op de bestemmingsregeling wordt verwezen naar  
Hoofdstuk 2 Opzet omgevingsplan Clinge: uitgangspunten voor de planopzet en de deelgebieden  
Hoofdstuk 3 Toelichting bestemmingsregeling een schematisch overzicht van de bestemmingsregeling  
6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Bestaande functies

De gronden zijn bestemd voor de bestaande functie.

6.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies

De gronden zijn tevens bestemd voor het combineren, uitbreiden of vervangen van een bestaande functie, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. voor het combineren of vervangen van functies als bedoeld onder b gelden de volgende regels:
  • 1. het aantal percelen met een functie anders dan wonen als bedoeld onder b bedraagt maximaal 10;
  • 2. aan elkaar grenzende percelen met eenzelfde functie of meerdere functies behorend tot één vestiging, worden als één perceel gerekend;
  • 3. een bestaande functie anders dan wonen mag worden uitgebreid op een direct aangrenzend perceel, ongeacht het bepaalde onder 1;
  • 4. een functie anders dan wonen is ten minste op de begane grond aanwezig;
 • b. een functie mag op hetzelfde perceel worden gecombineerd met of vervangen door de volgende functies en, voor zover van toepassing, uitsluitend de aangegeven categorie:

Functies   Categorie
 
Specificatie   Lid 6.3 van
toepassing,
sublid  
1. bedrijf functiemenging   A - B1 - B2   of eenzelfde bedrijf
alleen op locatie bestaand bedrijf  
a t/m e  
2. cultuur en ontspanning   A     a - b - c  
3. detailhandel       a - b - c  
4. dienstverlening   A - B     a - b - c  
5. horeca   A   maximaal 2 percelen   a - b - c  
6. kantoor       a - b - c  
7. maatschappelijk   A     a - b - c  
8. sport    A     a - b - c  
9. webshops     maximaal 50 m² per bedrijf; 15% vloeroppervlak   a - b - c  
10. wonen     activiteiten aan huis maximaal 25% vloeroppervlak woning   a - b - c  
11. bijbehorende terreinen   A     a - b - c  

6.2 Bouwregels
6.2.1 Bestaand bouwwerk

Een bestaand bouwwerk mag op dezelfde locatie worden vervangen, mits wordt voldaan aan de regels in artikel 12.4.

6.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen

Een bestaand gebouw mag worden vervangen of uitgebreid door een nieuw gebouw en een nieuw gebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. een uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en voldoende waterberging zoals bedoeld in lid 6.3;
 • b. de afstand van een hoofdgebouw tot de voorste perceelsgrens mag niet worden verkleind voor zover dit hoofdgebouw vooraan staat;
 • c. gebouwen mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Gebouw  
1a. de afstand tot de voorste perceelsgrens van het gebouw dat vooraan staat, niet verkleinen en in ieder geval ten minste één gebouw   maximaal   7 m  
1b. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen   maximaal   0 m of 3 m  
2a. de goothoogte op minder dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   7 m  
2b. de goothoogte op meer dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   4 m  
2c. de bouwhoogte op minder dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   12 m  
2d. de bouwhoogte op meer dan 15 m voorste perceelsgrens   maximaal   7 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   70%  

6.2.3 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouwen van hoofdgebouwen voor de functie wonen

Een bestaand hoofdgebouw mag worden uitgebreid of vervangen door een nieuw hoofdgebouw of een nieuw hoofdgebouw is toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. als woningtype mag het woningtype worden gebouwd dat binnen 100 meter in dezelfde straat aanwezig is;
 • b. aaneen gebouwde woningen mogen worden gebouwd met maximaal 4 aaneen;
 • c. het toevoegen van een woning op een nieuw perceel is toegestaan mits de breedtes van het resterende gedeelte van het oorspronkelijke perceel en van het nieuwe perceel overeenkomen met de breedte van bouwpercelen binnen 100 meter in dezelfde straat;
 • d. een nieuwe woning mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:
  • 1. de nieuwe woning kan worden gebouwd zonder dat daardoor een agrarisch bedrijf en/of een bedrijf in de omgeving maatregelen moet treffen om te voldoen aan het Activiteitenbesluit;
  • 2. de nieuwe woning kan worden gebouwd zonder dat een agrarisch bedrijf en/of een bedrijf in de omgeving wordt belemmerd in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden volgens dit plan;
  • 3. de bouw van een nieuwe woning is toegestaan, mits wordt voorzien in een voldoende verbetering van de fysieke leefomgeving volgens de Beleidsregel verbetering fysieke leefomgeving;
 • e. een hoofdgebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Hoofdgebouw  
1a. de afstand tot voorste perceelsgrens niet verkleinen en in ieder geval   maximaal   7 m  
1b. de afstand tot zijdelingse perceelsgrens bij vrijstaande woning   minimaal   2,5 m  
1c. de afstand tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen bij twee aaneen gebouwde woning   minimaal   2,5 m  
2a. de goothoogte van grondgebonden woning   maximaal   7 m  
2b. de bouwhoogte van grondgebonden woning   maximaal   12 m  
2c. de bouwhoogte van gestapelde woning   maximaal   12 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   50% en 225 m2  
4a. de diepte van een hoofdgebouw vrijstaande woning   maximaal   15 m  
4b. de diepte van een hoofdgebouw twee aaneen gebouwde woning   maximaal   12 m  
4c. de diepte van een hoofdgebouw aaneen gebouwde woning   maximaal   10 m  
4d. de diepte van een hoofdgebouw gestapelde woning   maximaal   15 m  

6.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning

Voor aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning gelden de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Aan-, uit- en bijgebouw  
1a. de afstand tot de voorgevel   minimaal   1 m  
1b. de afstand tot de perceelsgrens   minimaal   0 m of 1 m  
2a. de goothoogte binnen 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   5 m en 0,3 m boven bovenkant scheidingsconstructie met 2e bouwlaag hoofdgebouw en niet hoger dan hoofdgebouw  
2b. de goothoogte buiten 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   4 m  
2c. de bouwhoogte   maximaal   7,50 m  
2d. de dakhelling   minimaal   300  
2e. de dakhelling   maximaal   550  
3a. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2 per perceel   maximaal   50%  
3b. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m2   maximaal   50 m2 + 10% deel bebouwingsgebied groter dan 100 m2  
3c. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2   maximaal   90 m2 + 20% deel bebouwingsgebied groter dan 300 m2 en maximaal 150 m2  
4. Oppervlakte uitbouwen en erkers is aanvullend artikel 12.3 van toepassing.  

6.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Bouwhoogte  
1a. erf- en terreinafscheidingen tussen voorgevel en voorste hoofdgebouw en openbare weg   maximaal   1 m  
1b. erf- en terreinafscheiding elders   maximaal   2 m  
2. pergola's   maximaal   2,75 m  
3. speelvoorzieningen   maximaal   3 m  
4. overkappingen   maximaal   3 m  
5. bewegwijzering, lichtmasten en overige masten   maximaal   12 m  
6a. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde in openbaar gebied   maximaal   5 m  
6b. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde elders   maximaal   1 m  
6.3 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op het bepaalde in lid 6.1 zijn voor het gebruik en bouwen gelden de volgende regels:

 • a. functies niet passend in Gemengd - Lintbebouwing zijn niet toegestaan;
 • b. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de Beleidsregel parkeren;
 • c. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende waterberging volgens de Beleidsregel waterberging;
 • d. een gebouwen en/of terrein mag voor uitbreiding van, combinatie met of vervanging door een functie anders dan wonen in categorie B2 van bedrijf of categorie B van andere functies worden gebruikt, mits wordt voorzien in bouwkundige scheiding van gebouwen of ruimtes volgens de Beleidsregel scheiding gebouwen en ruimtes;
 • e. een gebouw en terrein mag voor uitbreiding van, combinatie met of vervanging door een functie anders dan wonen in categorie B2 van bedrijf worden gebruikt, mits wordt voorzien in een voldoende verkeersafwikkeling volgens de Beleidsregel verkeersafwikkeling.
6.4 Afwijkingsbevoegdheden
6.4.1 Staat van Bedrijfsactiviteien Functiemenging

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 6.1 voor het toelaten van bedrijven uit één categorie hoger dan genoemd of die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging zijn genoemd, mits het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegelaten categorieën.

6.4.2 Categorie-indeling van functies

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 6.1 voor het toelaten van functies uit één categorie hoger dan genoemd of die niet in artikel 1 zijn genoemd, mits de functie naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegelaten categorieën.

Artikel 7 Gemengd - Voorzieningengebied

In dit artikel zijn de volgende bepalingen opgenomen  
7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Bestaande functies
7.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies  
7.2 Bouwregels
7.2.1 Bestaand bouwwerk
7.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen
7.2.3 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouwen van hoofdgebouwen voor de functie wonen
7.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning
7.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  
7.3 Specifieke gebruiksregels  
7.4 Afwijkingsbevoegdheden
7.4.1 Categorie-indeling van functies  

Voor een toelichting op de bestemmingsregeling wordt verwezen naar  
Hoofdstuk 2 Opzet omgevingsplan Clinge: uitgangspunten voor de planopzet en de deelgebieden  
Hoofdstuk 3 Toelichting bestemmingsregeling een schematisch overzicht van de bestemmingsregeling  
7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Bestaande functies

De gronden zijn bestemd voor de bestaande functie.

7.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies

De gronden zijn tevens bestemd voor het combineren, uitbreiden of vervangen van een bestaande functie, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. voor het combineren of vervangen van functies als bedoeld onder b gelden de volgende regels:
  • 1. het aantal percelen met een functie anders dan wonen als bedoeld onder b bedraagt maximaal 6;
  • 2. aan elkaar grenzende percelen met eenzelfde functie of meerdere functies behorend tot één vestiging, worden als één perceel gerekend;
  • 3. een bestaande functie anders dan wonen mag worden uitgebreid op een direct aangrenzend perceel, ongeacht het bepaalde onder 1;
  • 4. een functie anders dan wonen is ten minste op de begane grond aanwezig;
 • b. een functie mag op hetzelfde perceel worden gecombineerd met of vervangen door de volgende functies en, voor zover van toepassing, uitsluitend de aangegeven categorie:

Functies   Categorie
 
Specificatie   Lid 7.3 van
toepassing,
sublid  
1. cultuur en ontspanning   A - B     a - b - c  
2. dienstverlening   A - B     a - b - c  
3. horeca   A   maximaal 2 percelen   a - b - c  
4. kantoor       a - b - c  
5. maatschappelijk   A - B     a - b - c  
6. sport    A - B - C     a - b - c  
7. webshops     maximaal 50 m² per bedrijf ; 15% vloeroppervlak   a - b - c  
8. wonen     activiteiten aan huis tot maximaal 25% van vloeroppervlakte woning   a - b - c  
9. bijbehorende terreinen   B     a - b - c  

7.2 Bouwregels
7.2.1 Bestaand bouwwerk

Een bestaand bouwwerk mag op dezelfde locatie worden vervangen, mits wordt voldaan aan de regels in artikel 12.4.

7.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen

Een bestaand gebouw mag worden uitgebreid, vervangen door een nieuw gebouw en een nieuw gebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. een uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en voldoende waterberging zoals bedoeld in lid 7.3;
 • b. gebouwen mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Gebouw  
1a. de afstand tot de voorste perceelsgrens van het gebouw dat vooraan staat, niet verkleinen en in ieder geval ten minste één gebouw   maximaal   7 m  
1b. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen   maximaal   0 m of 3 m  
2a. de goothoogte op minder dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   7 m  
2b. de goothoogte op meer dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   4 m  
2c. de bouwhoogte op minder dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   12 m  
2d. de bouwhoogte op meer dan 15 m voorste perceelsgrens   maximaal   7 m  
3a. de oppervlakte voor sportvoorzieningen   maximaal   750 m2  
3b. de oppervlakte voor andere voorzieningen per perceel   maximaal   70%  

7.2.3 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouwen van hoofdgebouwen voor de functie wonen

Een bestaand hoofdgebouw mag worden uitgebreid of vervangen door een nieuw hoofdgebouw of een nieuw hoofdgebouw is toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. als woningtype mogen grondgebonden of gestapelde woningen worden gebouwd;
 • b. het aantal woningen bedraagt maximaal 4;
 • c. een nieuwe woning mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:
  • 1. de nieuwe woning kan worden gebouwd zonder dat daardoor een agrarisch bedrijf en/of een bedrijf in de omgeving maatregelen moet treffen om te voldoen aan het Activiteitenbesluit;
  • 2. de nieuwe woning kan worden gebouwd zonder dat een agrarisch bedrijf en/of een bedrijf in de omgeving wordt belemmerd in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden volgens dit plan;
  • 3. de bouw van een nieuwe woning is toegestaan, mits wordt voorzien in een voldoende verbetering van de fysieke leefomgeving volgens de Beleidsregel verbetering fysieke leefomgeving;
 • d. een hoofdgebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Hoofdgebouw  
1a. de afstand tot voorste perceelsgrens niet verkleinen en in ieder geval   maximaal   7 m  
1b. de afstand tot zijdelingse perceelsgrens bij vrijstaande woning   minimaal   2,5 m  
1c. de afstand tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen bij twee aaneen gebouwde woning   minimaal   2,5 m  
2a. de goothoogte van grondgebonden woning   maximaal   7 m  
2b. de bouwhoogte van grondgebonden woning   maximaal   12 m  
2c. de bouwhoogte van gestapelde woning   maximaal   12 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   50% en 225 m2  
4a. de diepte van een hoofdgebouw vrijstaande woning   maximaal   15 m  
4b. de diepte van een hoofdgebouw twee aaneen gebouwde woning   maximaal   12 m  
4c. de diepte van een hoofdgebouw aaneen gebouwde woning   maximaal   10 m  
4d. de diepte van een hoofdgebouw gestapelde woning   maximaal   15 m  

7.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning

Voor aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning gelden de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Aan-, uit- en bijgebouw  
1a. de afstand tot de voorgevel   minimaal   1 m  
1b. de afstand tot de perceelsgrens   minimaal   0 m of 1 m  
2a. de goothoogte binnen 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   5 m en 0,3 m boven bovenkant scheidingsconstructie met 2e bouwlaag hoofdgebouw en niet hoger dan hoofdgebouw  
2b. de goothoogte buiten 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   4 m  
2c. de bouwhoogte   maximaal   7,50 m  
2d. de dakhelling   minimaal   300  
2e. de dakhelling   maximaal   550  
3a. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2 per perceel   maximaal   50%  
3b. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m2   maximaal   50 m2 + 10% deel bebouwingsgebied groter dan 100 m2  
3c. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2   maximaal   90 m2 + 20% deel bebouwingsgebied groter dan 300 m2 en maximaal 150 m2  
4. Oppervlakte uitbouwen en erkers is aanvullend artikel 12.3 van toepassing.  

7.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Bouwhoogte  
1a. erf- en terreinafscheidingen tussen voorgevel en voorste hoofdgebouw en openbare weg   maximaal   1 m  
1b. erf- en terreinafscheiding elders   maximaal   2 m  
2. pergola's   maximaal   2,75 m  
3. speelvoorzieningen   maximaal   3 m  
4. overkappingen   maximaal   3 m  
5. bewegwijzering, lichtmasten en overige masten   maximaal   12 m  
6a. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde in openbaar gebied   maximaal   5 m  
6b. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde elders   maximaal   1 m  
7.3 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op het bepaalde in lid 7.1 zijn voor het gebruik en bouwen gelden de volgende regels:

 • a. functies niet passend in Gemengd - Lintbebouwing zijn niet toegestaan;
 • b. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de Beleidsregel parkeren;
 • c. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende waterberging volgens de Beleidsregel waterberging.
7.4 Afwijkingsbevoegdheden
7.4.1 Categorie-indeling van functies

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 7.1 voor het toelaten van functies uit één categorie hoger dan genoemd of die niet in artikel 1 zijn genoemd, mits de functie naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegelaten categorieën.

Artikel 8 Gemengd - Zorggebied

In dit artikel zijn de volgende bepalingen opgenomen  
8.1 Bestemmingsomschrijving
8.1.1 Bestaande functies
8.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies  
8.2 Bouwregels
8.2.1 Bestaand bouwwerk
8.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen
8.2.3 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouwen van hoofdgebouwen voor de functie wonen
8.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning
8.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  
8.3 Specifieke gebruiksregels  
8.4 Afwijkingsbevoegdheden
8.4.1 Categorie-indeling van functies  

Voor een toelichting op de bestemmingsregeling wordt verwezen naar  
Hoofdstuk 2 Opzet omgevingsplan Clinge: uitgangspunten voor de planopzet en de deelgebieden  
Hoofdstuk 3 Toelichting bestemmingsregeling een schematisch overzicht van de bestemmingsregeling  
8.1 Bestemmingsomschrijving
8.1.1 Bestaande functies

De gronden zijn bestemd voor de bestaande functie.

8.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies

De gronden zijn tevens bestemd voor het combineren, uitbreiden of vervangen van een bestaande functie, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. voor het combineren of vervangen van functies als bedoeld onder b gelden de volgende regels:
  • 1. het aantal percelen met een functie anders dan wonen als bedoeld onder b bedraagt maximaal 10;
  • 2. aan elkaar grenzende percelen met eenzelfde functie of meerdere functies behorend tot één vestiging, worden als één perceel gerekend;
  • 3. een bestaande functie anders dan wonen mag worden uitgebreid op een direct aangrenzend perceel, ongeacht het bepaalde onder 1;
  • 4. een functie anders dan wonen is ten minste op de begane grond aanwezig;
 • b. een functie mag op hetzelfde perceel worden gecombineerd met of vervangen door de volgende functies en, voor zover van toepassing, uitsluitend de aangegeven categorie:

Functies   Categorie
 
Specificatie   Lid 8.3 van
toepassing,
sublid  
1. cultuur en ontspanning   A - B     a - b - c  
2. dienstverlening   A - B     a - b - c  
3. horeca   A   maximaal 2 percelen   a - b - c  
4. kantoor       a - b - c  
5. maatschappelijk   A - B     a - b - c  
6. sport    A - B - C     a - b - c  
7. webshops     maximaal 50 m² per bedrijf; 15% vloeroppervlak   a - b - c  
8. wonen     activiteiten aan huis maximaal 25% vloeroppervlakte woning   a - b - c  
9. bijbehorende terreinen   B     a - b - c  

8.2 Bouwregels
8.2.1 Bestaand bouwwerk

Een bestaand bouwwerk mag op dezelfde locatie worden vervangen, mits wordt voldaan aan de regels in artikel 12.4.

8.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen

Een bestaand gebouw mag worden uitgebreid, vervangen door een nieuw gebouw en een nieuw gebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. een uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en voldoende waterberging zoals bedoeld in lid 8.3;
 • b. gebouwen mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen    Bedraagt   Gebouw  
1a. de afstand tot voorste perceelsgrens van het gebouw dat vooraan staat, niet verkleinen en in ieder geval ten minste één gebouw   maximaal   7 m  
1b. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen   minimaal   0 m of 3 m  
2a. de goothoogte   maximaal   12 m  
2b. de bouwhoogte   maximaal   12 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   60%  

8.2.3 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouwen van hoofdgebouwen voor de functie wonen

Een bestaand hoofdgebouw mag worden uitgebreid of vervangen door een nieuw hoofdgebouw of een nieuw hoofdgebouw is toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. als woningtype mag het woningtype worden gebouwd dat binnen 100 meter in dezelfde straat aanwezig is;
 • b. aaneen gebouwde woningen mogen worden gebouwd met maximaal 6 aaneen;
 • c. het toevoegen van een woning op een nieuw perceel is toegestaan mits de breedtes van het resterende gedeelte van het oorspronkelijke perceel en van het nieuwe perceel overeenkomen met de breedte van bouwpercelen binnen 100 meter in dezelfde straat;
 • d. het aantal woningen, mits geen onderdeel van een zorginstelling, bedraagt maximaal 25;
 • e. een nieuwe woning mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:
  • 1. de nieuwe woning kan worden gebouwd zonder dat daardoor een agrarisch bedrijf en/of een bedrijf in de omgeving maatregelen moet treffen om te voldoen aan het Activiteitenbesluit;
  • 2. de nieuwe woning kan worden gebouwd zonder dat een agrarisch bedrijf en/of een bedrijf in de omgeving wordt belemmerd in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden volgens dit plan;
  • 3. de bouw van een nieuwe woning is toegestaan, mits wordt voorzien in een voldoende verbetering van de fysieke leefomgeving volgens de Beleidsregel verbetering fysieke leefomgeving;
 • f. een hoofdgebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Hoofdgebouw  
1a. de afstand tot voorste perceelsgrens niet verkleinen en in ieder geval   maximaal   7 m  
1b. de afstand tot zijdelingse perceelsgrens bij vrijstaande woning   minimaal   2,5 m  
1c. de afstand tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen bij twee aaneen gebouwde woning   minimaal   2,5 m  
2a. de goothoogte van grondgebonden woning   maximaal   7 m  
2b. de bouwhoogte van grondgebonden woning   maximaal   12 m  
2c. de bouwhoogte van gestapelde woning   maximaal   12 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   50% en 225 m2  
4a. de diepte van een hoofdgebouw vrijstaande woning   maximaal   15 m  
4b. de diepte van een hoofdgebouw twee aaneen gebouwde woning   maximaal   12 m  
4c. de diepte van een hoofdgebouw aaneen gebouwde woning   maximaal   10 m  
4d. de diepte van een hoofdgebouw gestapelde woning   maximaal   15 m  

8.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning

Voor aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning gelden de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Aan-, uit- en bijgebouw  
1a. de afstand tot de voorgevel   minimaal   1 m  
1b. de afstand tot de perceelsgrens   minimaal   0 m of 1 m  
2a. de goothoogte binnen 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   5 m en 0,3 m boven bovenkant scheidingsconstructie met 2e bouwlaag hoofdgebouw en niet hoger dan hoofdgebouw  
2b. de goothoogte buiten 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   4 m  
2c. de bouwhoogte   maximaal   7,50 m  
2d. de dakhelling   minimaal   300  
2e. de dakhelling   maximaal   550  
3a. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2 per perceel   maximaal   50%  
3b. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m2   maximaal   50 m2 + 10% deel bebouwingsgebied groter dan 100 m2  
3c. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2   maximaal   90 m2 + 20% deel bebouwingsgebied groter dan 300 m2 en maximaal 150 m2  
4. Oppervlakte uitbouwen en erkers is aanvullend artikel 12.3 van toepassing.  

8.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Bouwhoogte  
1a. erf- en terreinafscheidingen tussen voorgevel en voorste hoofdgebouw en openbare weg   maximaal   1 m  
1b. erf- en terreinafscheiding elders   maximaal   2 m  
2. pergola's   maximaal   2,75 m  
3. speelvoorzieningen   maximaal   3 m  
4. overkappingen   maximaal   3 m  
5. bewegwijzering, lichtmasten en overige masten   maximaal   12 m  
6a. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde in openbaar gebied   maximaal   5 m  
6b. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde elders   maximaal   1 m  
8.3 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op het bepaalde in lid 7.1 zijn voor het gebruik en bouwen gelden de volgende regels:

 • a. functies niet passend in Gemengd - Lintbebouwing zijn niet toegestaan;
 • b. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de Beleidsregel parkeren;
 • c. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende waterberging volgens de Beleidsregel waterberging.
8.4 Afwijkingsbevoegdheden
8.4.1 Categorie-indeling van functies

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 8.1 voor het toelaten van functies uit één categorie hoger dan genoemd of die niet in artikel 1 zijn genoemd, mits de functie naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegelaten categorieën.

Artikel 9 Woongebied

In dit artikel zijn de volgende bepalingen opgenomen  
9.1 Bestemmingsomschrijving
9.1.1 Bestaande functies
9.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies  
9.2 Bouwregels
9.2.1 Bestaand bouwwerk
9.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen
9.2.3 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouwen van hoofdgebouwen voor de functie wonen
9.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning
9.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  
9.3 Specifieke gebruiksregels  
9.4 Afwijkingsbevoegdheden
9.4.1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging
9.4.2 Categorie-indeling van functies  

Voor een toelichting op de bestemmingsregeling wordt verwezen naar  
Hoofdstuk 2 Opzet omgevingsplan Clinge: uitgangspunten voor de planopzet en de deelgebieden  
Hoofdstuk 3 Toelichting bestemmingsregeling een schematisch overzicht van de bestemmingsregeling  
9.1 Bestemmingsomschrijving
9.1.1 Bestaande functies

De gronden zijn bestemd voor de bestaande functie.

9.1.2 Combineren, uitbreiden en vervangen functies

De gronden zijn tevens bestemd voor het combineren, uitbreiden of vervangen van een bestaande functie, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. voor het combineren of vervangen van functies als bedoeld onder c gelden de volgende regels:
  • 1. het aantal percelen met een functie anders dan wonen als bedoeld onder c bedraagt maximaal 8 en ter plaatse van 'specifieke vorm van gemengd-1' en 'specifieke vorm van gemengd-2' maximaal 6 per aanduiding;
  • 2. aan elkaar grenzende percelen met eenzelfde functie of meerdere functies behorend tot één vestiging, worden als één perceel gerekend;
  • 3. een bestaande functie anders dan wonen mag worden uitgebreid op een direct aangrenzend perceel, ongeacht het bepaalde onder 1;
 • b. een functie anders dan wonen is ten minste op de begane grond aanwezig;
 • c. een functie mag op hetzelfde perceel worden gecombineerd met of vervangen door de volgende functies en, voor zover van toepassing, uitsluitend de aangegeven categorie:

Functies   Categorie
 
Specificatie   Lid 9.3 van
toepassing,
sublid  
1. bedrijf functiemenging   A - B1 - B2   of eenzelfde bedrijf
alleen op locatie van bestaand bedrijf  
a t/m e  
2. cultuur en ontspanning   A - B   uitsluitend ter plaatse van 'specifieke vorm van gemengd-1' en 'specifieke vorm van gemengd-2'   a - b - c  
3. dienstverlening   A     a - b - c  
4. horeca   A   uitsluitend ter plaatse van 'specifieke vorm van gemengd-1' en 'specifieke vorm van gemengd-2'; maximaal 2 percelen per aanduiding   a - b - c  
5. kantoor     uitsluitend ter plaatse van 'specifieke vorm van gemengd-1' en 'specifieke vorm van gemengd-2'   a - b - c  
6. maatschappelijk   A   uitsluitend ter plaatse van 'specifieke vorm van gemengd-1' en 'specifieke vorm van gemengd-2'   a - b - c  
7. sport    A en B   uitsluitend ter plaatse van 'specifieke vorm van gemengd-1' en 'specifieke vorm van gemengd-2'   a - b - c  
8. webshops     maximaal 50 m² per bedrijf; 15% vloeroppervlak   a - b - c  
9. wonen     activiteiten aan huis maximaal 25% vloeroppervlakte woning   a - b - c  
10. bijbehorende terreinen   A     a - b - c  

9.2 Bouwregels
9.2.1 Bestaand bouwwerk

Een bestaand bouwwerk mag op dezelfde locatie worden vervangen, mits wordt voldaan aan de regels in artikel 12.4.

9.2.2 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouw gebouw ten dienste van functie anders dan wonen

Een bestaand gebouw mag worden uitgebreid, vervangen door een nieuw gebouw en een nieuw gebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. een uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en voldoende waterberging zoals bedoeld in lid 9.3;
 • b. uitbreiding van gebouwen van een agrarisch bedrijf, zijnde een intensieve veehouderij, is niet toegestaan;
 • c. gebouwen mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Gebouw  
1a. de afstand tot de voorste perceelsgrens van het gebouw dat vooraan staat, niet verkleinen en in ieder geval ten minste één gebouw   maximaal   7 m  
1b. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen   maximaal   0 m of 3 m  
2a. de goothoogte op minder dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   7 m  
2b. de goothoogte op meer dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   4 m  
2c. de bouwhoogte op minder dan 15 m uit voorste perceelsgrens   maximaal   12 m  
2d. de bouwhoogte op meer dan 15 m voorste perceelsgrens   maximaal   7 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   70%  

9.2.3 Uitbreiden, vervangen of nieuwbouwen van hoofdgebouwen voor de functie wonen

Een bestaand hoofdgebouw mag worden uitgebreid, vervangen door een nieuw hoofdgebouw of een nieuw hoofdgebouw is toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. als woningtype mag het woningtype worden gebouwd dat binnen 100 meter in dezelfde straat aanwezig is;
 • b. aaneen gebouwde woningen mogen worden gebouwd met maximaal 4 aaneen;
 • c. het toevoegen van een woning op een nieuw perceel is toegestaan mits de breedtes van het resterende gedeelte van het oorspronkelijke perceel en van het nieuwe perceel overeenkomen met de breedte van bouwpercelen binnen 100 meter in dezelfde straat;
 • d. voor het woningtype en het aantal woningen gelden de volgende regels:

Aanduiding   Woningtype   Bedraagt   Aantal  
1. specifieke vorm van gemengd-1   grondgebonden en gestapeld   maximaal   18  
2. specifieke vorm van gemengd-2   grondgebonden en gestapeld   maximaal   4  

 • e. een nieuwe woning mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:
  • 1. de nieuwe woning kan worden gebouwd zonder dat daardoor een agrarisch bedrijf en/of een bedrijf in de omgeving maatregelen moet treffen om te voldoen aan het Activiteitenbesluit;
  • 2. de nieuwe woning kan worden gebouwd zonder dat een agrarisch bedrijf en/of een bedrijf in de omgeving wordt belemmerd in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden volgens dit plan;
  • 3. de bouw van een nieuwe woning is toegestaan, mits wordt voorzien in een voldoende verbetering van de fysieke leefomgeving volgens de Beleidsregel verbetering fysieke leefomgeving;
 • f. een hoofdgebouw mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Hoofdgebouw  
1a. de afstand tot voorste perceelsgrens niet verkleinen en in ieder geval   maximaal   5 m  
1b. de afstand tot zijdelingse perceelsgrens bij vrijstaande woning   minimaal   2,5 m  
1c. de afstand tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen bij twee aaneen gebouwde woning   minimaal   2,5 m  
2a. de goothoogte van grondgebonden woning   maximaal   7 m  
2b. de bouwhoogte van grondgebonden woning   maximaal   12 m  
2c. de bouwhoogte van gestapelde woning   maximaal   12 m  
3. de oppervlakte per perceel   maximaal   50% en 225 m2  
4a. de diepte van een hoofdgebouw vrijstaande woning   maximaal   15 m  
4b. de diepte van een hoofdgebouw twee aaneen gebouwde woning   maximaal   12 m  
4c. de diepte van een hoofdgebouw aaneen gebouwde woning   maximaal   10 m  
4d. de diepte van een hoofdgebouw gestapelde woning   maximaal   15 m  

9.2.4 Aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning

Voor aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning gelden de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Aan-, uit- en bijgebouw  
1a. de afstand tot de voorgevel   minimaal   1 m  
1b. de afstand tot de perceelsgrens   minimaal   0 m of 1 m  
2a. de goothoogte binnen 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   5 m en 0,3 m boven bovenkant scheidingsconstructie met 2e bouwlaag hoofdgebouw en niet hoger dan hoofdgebouw  
2b. de goothoogte buiten 4 m van het hoofdgebouw   maximaal   4 m  
2c. de bouwhoogte   maximaal   7,50 m  
2d. de dakhelling   minimaal   300  
2e. de dakhelling   maximaal   550  
3a. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2 per perceel   maximaal   50%  
3b. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m2   maximaal   50 m2 + 10% deel bebouwingsgebied groter dan 100 m2  
3c. de oppervlakte in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2   maximaal   90 m2 + 20% deel bebouwingsgebied groter dan 300 m2 en maximaal 150 m2  
4. Oppervlakte uitbouwen en erkers is aanvullend artikel 12.3 van toepassing.  

9.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoeringen   Bedraagt   Bouwhoogte  
1a. erf- en terreinafscheidingen tussen voorgevel en voorste hoofdgebouw en openbare weg   maximaal   1 m  
1b. erf- en terreinafscheiding elders   maximaal   2 m  
2. pergola's   maximaal   2,75 m  
3. speelvoorzieningen   maximaal   3 m  
4. overkappingen   maximaal   3 m  
5. bewegwijzering, lichtmasten en overige masten   maximaal   12 m  
6a. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde in openbaar gebied   maximaal   5 m  
6b. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde elders   maximaal   1 m  

9.3 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op het bepaalde in lid 7.1 zijn voor het gebruik en bouwen gelden de volgende regels:

 • a. functies niet passend in Woongebied zijn niet toegestaan;
 • b. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de Beleidsregel parkeren;
 • c. uitbreiding van verharding, uitbreiding van een gebouw of een nieuw gebouw groter dan 200 m2 is toegestaan, mits wordt voorzien in voldoende waterberging volgens de Beleidsregel waterberging;
 • d. een gebouw en/of terrein mag voor uitbreiding van, combinatie met of vervanging door een functie anders dan wonen in categorie B2 van bedrijf of categorie B van andere functies worden gebruikt, mits er wordt voorzien in bouwkundige scheiding van gebouwen of ruimtes volgens de Beleidsregel scheiding gebouwen en ruimtes;
 • e. een gebouw en terrein mag voor uitbreiding van, combinatie met of vervanging door een functie anders dan wonen in categorie B2 van bedrijf worden gebruikt, mits er wordt voorzien in een voldoende verkeersafwikkeling volgens de Beleidsregel verkeersafwikkeling.
9.4 Afwijkingsbevoegdheden
9.4.1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 9.1 voor het toelaten van bedrijven uit één categorie hoger dan genoemd of die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging zijn genoemd, mits het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegelaten categorieën.

9.4.2 Categorie-indeling van functies

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 9.1 voor het toelaten van functies uit één categorie hoger dan genoemd of die niet in artikel 1 zijn genoemd, mits de functie naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de toegelaten categorieën.

Artikel 10 Waarde - Archeologie

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

10.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels.

 • a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 10.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 m.
 • b. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, indien:
  • 1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport met een archeologisch vooronderzoek heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
  • 2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.
 • c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
  • 1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
  • 2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 50 m²;
  • 3. een bouwwerk dat de bodem niet dieper roert dan 40 cm onder maaiveld;
  • 4. een bouwwerk dat dieper reikt dan 40 cm en dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.
10.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ophogen en ontgraven van de bodem;
 • b. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 • c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe gerekend worden woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;
 • d. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • e. het verlagen of het verhogen van het waterpeil, tenzij dit een maatregel is van het bevoegde waterschap;
 • f. het aanbrengen of verwijderen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
 • g. het planten van bomen en het aanbrengen van andere diepwortelende beplantingen;
 • h. het rooien van bomen waarbij de stobben worden verwijderd.

10.3.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 10.3.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • c. werken of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;
 • d. het uitvoeren van grondwerkzaamheden tot een diepte van minder dan 40 cm onder maaiveld;
 • e. het uitvoeren van grondwerkzaamheden tot een diepte van meer dan 40 cm over een oppervlakte kleiner dan 50 m2;
 • f. het verrichten van archeologisch onderzoek door de archeologisch deskundige.

10.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 10.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van archeologisch vooronderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:

 • a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
 • b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 11 Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 12 Algemene bouwregels

12.1 Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen
12.1.1 Ondergrondse werken

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.

12.1.2 Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, de volgende regels:

 • a. Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak tot een maximale diepte van 4 meter
 • b. Het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m².

12.1.3 Afwijken van ondergronds bouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.1.2 sub a voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarden dat:

 • a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
 • b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.
12.2 Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.

12.3 Uitbreiding voorzijde woning
12.3.1 Uitbouw tussen woning en voorste perceelsgrens

Een uitbouw tussen de woning en de voorste perceelsgrens mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoering   Bedraagt   Uitbouw  
1. de breedte aan de voorzijde   maximaal   50% voorgevel hoofdgebouw en maximaal 4 m  
2. de bouwhoogte   maximaal   vloerpeil eerste verdiepingsvloer hoofdgebouw  
3. de diepte   maximaal   25% diepte voortuin en maximaal 1,5 m  

12.3.2 Erker tussen woning en voorste perceelsgrens

Een erker tussen de woning en de voorste perceelsgrens mag worden gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

Maatvoering   Bedraagt   Erker  
1. het aantal per gevel   maximaal   1  
2. de afstand tussen erker en openbaar toegankelijk gebied   minimaal   1 m  
3. de breedte aan de voorzijde   maximaal   4 m  
4. de bouwhoogte    maximaal   3 m  
5. de diepte    maximaal   1,5 m  
6. het dakvlak over voordeur doorgetrokken binnen 1 meter van de erker      
12.4 Bestaande afstanden, hoogte-, inhouds- en oppervlakte maten en aantallen
 • a. Voor een bouwwerk dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de regels is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de bouwregels, geldt dat:
  • 1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden;
  • 2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden.
 • b. In geval van herbouw is het bepaalde onder a.1 en a.2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.
 • c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit plan niet van toepassing.

Artikel 13 Algemene aanduidingsregels

13.1 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn de gronden mede aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied.

Artikel 14 Algemene wijzigingsregels

14.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van:

 • a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
 • b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.
14.2 Wettelijke regelingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.

14.3 Staten van Bedrijfsactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen de categorie-indeling van de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerreinen en de Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging wijzigen mits een wijziging van de belasting van de daarin opgenomen typen van bedrijven op het milieu daartoe aanleiding geeft.

14.4 Categorie-indeling functies

Burgemeester en wethouders kunnen de categorie-indeling van functies genoemd in artikel 1 wijzigen mits een wijziging van de belasting van de daarin opgenomen typen van bedrijven op het milieu daartoe aanleiding geeft.

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 15 Overgangsrecht

15.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
15.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 16 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Clinge'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van  
         
………………………  
         
         
  De voorzitter,     De griffier,    
  ……….     ………