Gemeente Tytsjerksteradiel, Bestemmingsplan Buitengebied 2013

NL.IMRO.0737.00BPVI-vg01 , d.d 27-06-2013

 

Bijlagen bij de toelichting:

 

BIJLAGE 1A    Plan MER: Hoofdrapport          

BIJLAGE 1B     Plan MER: Onderzoek Ammoniakdepositie      

BIJLAGE 1C    Plan MER: Passende beoordeling ex art. 19j van de Natuurbeschermingswet 1998    

BIJLAGE 1D    Plan MER: Corrigendum

 

BIJLAGE 2       Akoestisch onderzoek geluidscontour railverkeerslawaai      

 

BIJLAGE 3       Onderzoek luchtkwaliteit        

 

BIJLAGE 4       Signaleringskaart (bron: Provincie Fryslân)     

BIJLAGE 5       Signaleringskaart Grondwaterbeschermingsgebieden (bron: Provincie Fryslân)          

 

BIJLAGE 6       Onderzoek externe veiligheid 

 

BIJLAGE 7       Vuistregels ondergeschikte horeca

 

BIJLAGE 8       Kaart met voor weidevogels geschikte gebieden (bron: Provincie Fryslân)

 

BIJLAGE 9       Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

 

BIJLAGE 10     Notitie Inspraak Houtsingelkaart

 

BIJLAGE 11     Notitie Inspraak en Overleg