direct naar inhoud van Regels
Plan: Wijziging 5 Bestemmingsplan Negen Kernen - 2012
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0828.WZ5negenkernen2012-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Wijziging 5 Bestemmingsplan Negen Kernen - 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0828.WZ5negenkernen2012-VG01 van de gemeente Oss.

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 bestaand
 • a. over bouwwerken: bouwwerken die op het tijddstip van inwerkingtreding van dit plan bestonden of in uitvoering waren, dan wel gebouwd zijn of gebouwd kunnen worden overeenkomstig de Woningwet of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of krachtens die wetten gegeven voorschriften;
 • b. over gebruik: gebruik van gronden en opstallen zoals dat aanwezig is op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit wijzigingsplan is een wijziging van het bestemmingsplan 'Negen Kernen - 2012' en de partiële herziening 1 Negen Kernen - 2012', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Oss op 13 september 2012 / 30 oktober 2014. Dit wijzigingsplan vervangt het bestemmingsplan voor zover het betreft de geometrisch bepaalde planobjecten in het aangegeven gebied.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Voorwaardelijke bouwtitel

Voordat een omgevingsvergunning voor bebouwing kan worden verleend voor de bouw van de nieuwe woning dient een omgevingsvergunning voor aanleg van een pad behorend bij het perceel van het plangebied te zijn verleend en dient het pad te zijn uitgevoerd zoals bedoeld in de ruimtelijke onderbouwing (zie bijlage bij dit plan).

Artikel 4 Overige regels

De regels van het bestemmingsplan 'Negen Kernen - 2012' en 'Partiële herziening 1 Negen Kernen - 2012', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Oss op 13 september 2012 en 30 oktober 2014, zijn voor het overige onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van wat er onder a staat een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
 • c. Wat onder a staat, is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Wat onder a staat, is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan Wijziging 5 Bestemmingsplan Negen Kernen - 2012.