Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Facetbestemmingsplan Short Stay
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpShortStay-vg01

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen

 
1.1 plan:
het facetbestemmingsplan 'Short Stay' met identificatienummer NL.IMRO.0935.bpShortStay-vg01 van de gemeente Maastricht.
 
1.2 bestemmingsplan;
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage.
 
1.3 Short Stay:
een zelfstandige woonfunctie, in de vorm van tijdelijke bewoning voor een periode van ten minste vier weken en maximaal één jaar, waarbij
 1. de woonruimte beschikt over een eigen voordeur en eigen voorzieningen;
 2. de woonruimte gestoffeerd en gemeubileerd wordt verhuurd;
 3. verhuur alleen op basis van tijdelijke huurcontracten/gebruikersovereenkomsten plaatsvindt, met een minimale termijn van vier weken en een maximale termijn van één jaar;
 4. geen recreatieve verhuur plaatsvindt.
2 Bestemmingsregels
Artikel 2 Van toepassing verklaring
 
Het bepaalde in de voorschriften/regels en op de plankaart/verbeelding van de in bijlage 1 van deze regels genoemde bestemmingsplannen blijft onverkort van toepassing, met dien verstande dat: 
 1. de plankaarten/verbeeldingen worden aangevuld met de verbeelding van dit plan;
 2. de voorschriften/regels worden aangevuld met de regels van dit plan. 
 
Artikel 3 Regeling Short Stay
 
Binnen de woonfuncties, die mogelijk zijn binnen de in bijlage 1 van deze regels opgenomen bestemmingsplannen en de daarin opgenomen bestemmingen en aanduidingen, is Short Stay toegestaan. 
 
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 4 Overgangsrecht

 
4.1 Overgangsrecht bouwwerken
 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan; 
 2. Burgemeester en Wethouders kunnen eenmalig, in afwijking van het bepaalde onder a., een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a. met maximaal 10%;
 3. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik
 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 3. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 4. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Artikel 5 Slotregel
 
Deze regels kunnen worden aangehaald als 'regels behorende bij het facetbestemmingsplan Short Stay'.