direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas, herziening
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1507.HMHERZIENINGBG2019-BPO1

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Op 19 december 2017 is het bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas vastgesteld.

Tegen dit vastgestelde plan is beroep aangetekend. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Raad van State) uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen en is het bestemmingsplan deels vernietigd. De Raad van State heeft de gemeente opgedragen een nieuw bestluit te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen.

Om deze reden is de voorliggende bestemmingsplan opgesteld. Het voorliggende bestemmingsplan vormt een herziening op het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' en het Veegplan Buitengebied Horst a/d Maas.

1.2 Plangebied

Het plangebied betreft verschillende locaties gelegen in het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas. De wijzigingen uit de voorliggende herziening betreffen de locaties, zoals hieronder met de rode gebiedjes is weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMHERZIENINGBG2019-BPO1_0001.jpg"

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied zijn de bestemmingsplannen Buitengebied Horst aan de Maas, zoals vastgesteld op 19 december 2017 en Veegplan buitengebied Horst a/d Maas, zoals vastgesteld op 29 oktober 2019 het vigerende kader.

1.4 Leeswijzer

De verschillende typen aanpassingen worden per hoofdstuk behandeld. In hoofdstuk 2 zijn de wijzigingen die verwerkt zijn in de voorliggende herziening naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Hoofdstuk 3 gaat in op de onderzoeksaspecten. Hoofdstuk 4 bevat een beknopte toelichting op de juridische aspecten. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Hoofdstuk 2 Wijzigingen naar aanleiding van de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

2.1 Perceelsgerichte wijzigingen

2.1.1 Grubbenvorsterweg 66 Sevenum

Per abuis was de oppervlakte van de tweede bedrijfswoning niet meegenomen in de berekening van de maximale oppervlakte ten behoeve van bebouwing. Deze maximale oppervlakte is gewijzigd in 2.139 m2. Daarnaast was in de Nota van zienswijzen ingestemd met het toestaan van ondergeschikte horeca ten dienste van de hoofdfunctie. Deze wijziging was abusievelijk niet doorgevoerd in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied. In deze herziening is ondergeschikte horeca toegevoegd aan de bestemmingsomschrijving, ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - praktijkonderwijs' en 'specifieke vorm van bedrijf - vergaderlocatie'.

2.1.2 Römerweg 20 Sevenum

De bestemmingsgrens van de bestemming Bedrijf is aangepast zodat het bestaande gedeelte van het afgezette en verlichte hondensportveld dat er in het bestemmingsplan Buitengebied buiten viel nu alsnog binnen deze bestemming is meegenomen. Daarnaast zijn de regels aangepast in die zin dat evenementen en het incidentele kamperen dat hierbij reeds plaatsvindt zijn toegestaan binnen de reikwijdte van de verleende vergunning op grond van de Wet Milieubeheer.

2.1.3 Heuvelsestraat 14 Kronenberg

In de verbeelding wordt een bouwvlak opgenomen waarbinnen de gebouwen gebouwd moeten worden.

2.1.4 Jacob Poelsweg 35 America

De bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie is gewijzigd in de bestemming Wonen. Omdat het hier gaat om voormalige bedrijfsbebouwing wordt de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen toegestaan. In de verbeelding is opgenomen dat deze oppervlakte 180 m2 bedraagt.

2.1.5 Hoebertweg 15 America

Per abuis zijn een aantal vergunde bouwwerken niet meegenomen in het bouwvlak van het bestemmingsplan Buitengebied. Het bouwvlak is in deze herziening zo aangepast dat deze bouwwerken binnen het bouwvlak vallen. Binnen het bouwvlak is de maximale bouwhoogte van mestsilo's verhoogd naar 12 m.

2.1.6 Tienraijseweg 26 te Meerlo

Het bouwvlak is beperkt gewijzigd conform het verzoek van de eigenaar.

2.1.7 Blaktweg 20 te Melderslo

De toegestane maximale oppervlakte aan bebouwing is gewijzigd naar 2.900 m2 in overeenstemming met het voorheen geldende bestemminsplan.

2.2 Algemene wijzigingen in de regels

2.2.1 Artikel 50 Omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerken zijnde, of voor werkzaamheden

Artikel 50.1 is gewijzigd in die zin dat de vergunningplicht onder c is komen te vervallen binnen de dubbelbestemmingen Leiding - Brandstof, Leiding - Gas, Leiding - Hoogspanningsverbinding, Leiding - Leidingstrook, Leiding - Olie, Leiding - Riool, Leiding - Water, Waarde - Archeologie 2, Waarde - Archeologie 3, Waarde - Archeologie 4, Waarde - Archeologie 6, Waarde - Archeologie 7 en Waarde - Archeologie 9.

Aan het artikel is een omgevingsvergunningplicht toegevoegd voor bovengenoemde dubbelbestemmingen voor het het aanbrengen van beplantingen, (hout-)gewas en/of bomen welke dieper dan 30 cm wortelen, met uitzondering van landbouwgewassen.

Daarnaast is in het artikel een uitzondering gemaakt op de vergunningplicht voor het herplanten van een houtopstand ten behoeve van fruitteelt of boomteelt op dezelfde locatie.

2.2.2 Gewasbeschermingsmiddelen

In het begrip 1.135 voor gewasbeschermingsmiddelen gevoelige functies wordt 'bestrijdingsmiddelen' gewijzigd in 'gewasbeschermingsmiddelen'. Ook is een definitie van 'gewasbeschermingsmiddelen' toegevoegd.

Daarnaast is de regeling met betrekking tot het gebruik van gronden voor fruitteelt en boomteelt aangepast. Tot een strijdig gebruik wordt gerekend het gebruiken van gronden voor fruitteelt en boomteelt voor zover gebruik wordt gemaakt van een op- en zijwaartse spuittechniek voor het aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen binnen een afstand van 30 m vanaf van (bedrijfs)woningen inclusief tuinen en erven, sport- en recreatievoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen. In de uitzondering hierop zijn voorbeelden gegeven waarin in ieder geval geen sprake is van aantasting van het woon- en leefklimaat en/of het verblijfsklimaat.

Hoofdstuk 3 Onderzoeksaspecten

In een bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat er sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening'. Onderdeel hiervan is dat het plan niet in strijd is met een aantal milieuaspecten, zoals bodem en water.
Voorliggend bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke herziening. Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied slechts op enkele aspecten wordt aangepast.


Omdat het plan niet voorziet in het toestaan van nieuwe ontwikkelingen en de huidige functies in het gebied zijn getoetst aan de milieuaspecten, hetzij in het bestemmingsplan Buitengebied hetzij in een besluit/vergunning, is opnieuw toetsen niet noodzakelijk. Voor toetsing aan de milieuaspecten wordt verwezen naar de toelichting van bestemmingsplan Buitengebied.

Hoofdstuk 4 Juridische aspecten

Algemeen

Een bestemmingsplan bestaat uit de juridisch bindende verbeelding en regels en gaat vergezeld van een toelichting.

Op de verbeelding worden de verschillende bestemmingen en aanduidingen gevisualiseerd. Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven. De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende deel van het bestemmingsplan.

De toelichting heeft geen bindende werking en maakt juridisch geen deel uit van het bestemmingsplan. De toelichting heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.

Opzet herziening

Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied zoals vastgesteld op 19 december 2017 en het bestemmingsplan Veegplan buitengebied Horst a/d Maas, vastgesteld op 29 oktober 2019 . Dat wil zeggen dat deze bestemmingsplannen van kracht blijven maar dat hierop middels deze herziening een aanvulling wordt gedaan. De aanvulling bestaat uit een verbeelding en een set regels.

Het besluit van de gemeenteraad heeft dus niet betrekking op het gehele plan, maar uitsluitend op die delen die worden gewijzigd. De bestemmingsplannen Buitengebied Horst aan de Maas en het bestemmingsplan Veegplan buitengebied Horst a/d Maas blijven van kracht. Voor de juridische regeling is aangesloten bij het bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas. Deze regeling is van toepassing verklaard op het onderhavige plan. Wat in deze herziening wordt geregeld, komt in de plaats van en/of ter aanvulling op de regeling in het bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas of het Veegplan over dit onderwerp. In de verbeelding zijn alleen de percelen opgenomen waar een wijziging heeft plaatsgevonden. In verband met de leesbaarheid zijn alle dubbelbestemmingen en (maatvoerings/gebieds/functie)aanduidingen overgenomen uit het bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas. De herziening is opgesteld op basis van de landelijke standaarden (SVBP 2012).

Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid

De aanpassingen die in dit plan worden gedaan op het bestemmingsplan Buitengebied hebben alleen betrekking op het vastleggen van feitelijk bestaande situaties of ontwikkelingsmogelijkheden die reeds middels eerdere planologische herzieningen waren vastgelegd.


Mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen zijn in dit plan niet opgenomen. Hiervoor moeten geen gemeenschapsgelden worden aangesproken. Kostenverhaal in het algemeen en in het kader van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening is mede daarom ook niet aan de orde.