direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Horst aan de Maas, herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1507.HMHERZIENINGBG2019-BPV1

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas, herziening met identificatienummer NL.IMRO.1507.HMHERZIENINGBG2019-BPV1 van de gemeente Horst aan de Maas;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 3 Van toepassing verklaring

De bestemmingsplannen Buitengebied Horst aan de Maas van de gemeente Horst aan de Maas, vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2017 (identificatienummer NL.IMRO.1507.HMBUITENGEBIED-BPV1) en Veegplan buitengebied Horst a/d Maas vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2019 (identificatienummer NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2019-BPV1) blijven van toepassing, met dien verstande dat:

 • a. ter plaatse van de in het bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas, herziening opgenomen bestemmingen, de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas op 19 december 2017 en het bestemmingsplan Veegplan buitengebied Horst a/d Maas, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas op 29 oktober 2019 volledig (dus inclusief alle ter plaatse geldende aanduidingen en dubbelbestemmingen) wordt vervangen;
 • b. de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas op 19 december 2017 als volgt worden gewijzigd:

1.135 voor gewasbeschermingsmiddelen gevoelige functies

in lid 1.135 wordt 'bestrijdingsmiddelen' gewijzigd in 'gewasbeschermingsmiddelen'. De daar onderstaande tekst wordt vervangen door de volgende:

(bedrijfs)woningen inclusief tuinen en erven, sport- en recreatievoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen;

er wordt een begrip toegevoegd aan artikel 1

1.147 gewasbeschermingsmiddelen

gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

3.1 Bestemmingsomschrijving

artikel 3.1 sub b wordt aan de tabel het volgende toegevoegd:

evenemententerrein   met het bedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - dierenpension/ -asiel/ -begraafplaats' samenhangende evenementen en verblijfsrecreatie onder de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 5.3.3  

3.5.1 Strijdig gebruik

artikel 3.5.1 sub b wordt vervangen door:

b. het gebruik van de gronden voor fruitteelt en boomteelt voor zover gebruik wordt gemaakt van een op- en zijwaartse spuittechniek voor het aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen binnen een afstand van 30 m tot voor gewasbeschermingsmiddelen gevoelige functies, uitgezonderd en voor zover:

 • 1. bestaand gebruik waarbij de bestaande afstand als minimale afstand dient te worden aangehouden;
 • 2. het herplant van houtopstanden van fruitteelt en boomteelt betreft;
 • 3. het aanplanten van (fruit)bomen ten behoeve van fruit- of boomteelt op gronden die op de datum van vaststelling van het bestemmingplan in gebruik zijn bij een fruitteeltbedrijf en/of een boomkwekerijbedrijf;
 • 4. aangetoond is dat het woon- en leefklimaat en/of het verblijfsklimaat van voor gewasbeschermingsmiddelen gevoelige functies niet onevenredig wordt aangetast. Hierbij wordt in ieder geval voldaan in de volgende situaties:

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMHERZIENINGBG2019-BPV1_0002.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMHERZIENINGBG2019-BPV1_0003.jpg"

5.1 bestemmingsomschrijving

artikel 5.1 sub b wordt de tabel als volgt gewijzigd:

specifieke vorm van bedrijf - praktijkonderwijs   Praktijkonderwijs met hieraan ondergeschikte horeca  
specifieke vorm van bedrijf -vergaderaccommodatie   Vergaderaccommodatie met hieraan ondergeschikte horeca  
specifieke vorm van bedrijf - dierenpension/ -asiel/ -begraafplaats   dierenpension, -asiel en -begraafplaats  
evenemententerrein   met het bedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - dierenpension/ -asiel/ -begraafplaats' samenhangende evenementen en verblijfsrecreatie onder de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 5.3.3  

5.3.3 Evenementen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - dierenpension/-asiel/-begraafplaats'

Aan artikel 5.3 wordt het volgende sublid toegevoegd

5.3.3 Evenementen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - dierenpension/-asiel/-begraafplaats

Toegestaan gebruik is het gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van evenementen en nachtrecreatie ten behoeve van een evenementen onder de volgende voorwaarden:

 • a. de evenementen zijn gericht op de hondensport;
 • b. per jaar zijn maximaal 12 evenementen toegestaan;
 • c. evenementen vinden plaats in het weekend (zaterdag en zondag) tussen 8.00 en 23.00 uur;
 • d. bij een evenement zijn maximaal 2 geluidboxen toegestaan, waarbij het geluid van de woningen aan de Zeesweg en Romerweg af gericht dient te worden en met een maximaal geluidvermogenniveau van 87 dB(A) per geluidbox;
 • e. het aantal honden per evenement bedraagt niet meer dan 500;
 • f. het aantal bezoekers per evenement bedraagt niet dan 1000.

21.1 Bestemmingsomschrijving

Aan artikel 21.1 wordt het volgende sublid toegevoegd:

e. recreatiewoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' en met dien verstande dat maximaal één recreatiewoning is toegestaan.

de hieropvolgende leden worden als vogt hernummerd:

f. tuinen, erven en terreinen;

g. paden, wegen, ontsluitings- en (al dan niet verharde) parkeervoorzieningen;

h. paardenbakken, uitsluitend binnen het bouwvlak dan wel bestaande paardenbakken;

i. voorzieningen van openbaar nut;

j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

k. groenvoorzieningen, natuur en landschapselementen.

45.5 Bouwen in de buurt van agrarische bedrijven

De tekst van artikel 45.5 wordt vervangen door onderstaande tekst:

De afstand van een geurgevoelig object alsmede de afstand van een voor gewasbeschermingsmiddelen gevoelig object tot:

 • omliggende agrarische bouwpercelen;
 • op het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen aanwezige boomteelt en fruitteelt;
 • gronden waarop in een periode van ten hoogste 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen boomteelt of fruitteelt aanwezig was (gelet op de herplantmogelijkheden);
 • gronden welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan in gebruik zijn van fruit- en/of boomteeltbedrijven;

zal ten minste 50 m bedragen.

46.1 Strijdig gebruik

Het sublid p van artikel 46.1 wordt vervangen door onderstaande tekst:

geurgevoelig object alsmede voor gewasbeschermingsmiddelen gevoelig object, indien de afstand minder dan 50 m bedraagt tot:

 • omliggende agrarische bouwpercelen;
 • op het moment van wijziging van het gebruik aanwezige boomteelt en fruitteelt boomgaarden;
 • gronden waarop in een periode van ten hoogste 24 maanden voorafgaand aan de gebruikswijziging boomteelt of fruitteelt aanwezig was (gelet op de herplantmogelijkheden);
 • gronden welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan in eigendom of pacht zijn van fruit- en/of boomteeltbedrijven.

De laatste zin van dit artikel (een en ander, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de gronden en behoudens indien het gebruik blijkens de regels is toegestaan.) wordt geschrapt.

50.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het artikellid 50.1 wordt vervangen door onderstaande tekst en tabel.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning ter plaatse van de hierna genoemde bestemmingen of aanduidingen de daarbij aangegeven werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren te doen of te laten uitvoeren:

  Werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden (*)  
Ter plaatste van de bestemming / aanduiding   a   b   c   d   e   f   g   h   i        
Agrarisch met waarden (voor zover gelegen buiten bouwvlakken)   a                        
Bos   a     c   d   e   f   g            
Natuur   a     c   d   e   f   g            
Verkeer ter plaatse van de aanduiding 'onverharde weg'   a                        
Leiding - Brandstof   a   b         f   g   h   i        
Leiding - Gas   a   b   c       f   g   h   i        
Leiding - Hoogspanningsverbinding   a   b         f   g   h   i        
Leiding - Leidingstrook   a   b         f   g   h   i        
Leiding - Olie   a   b         f   g   h   i        
Leiding - Riool   a   b         f   g   h   i        
Leiding - Water   a   b         f   g   h   i        
Waarde - Archeologie 2(2)   a   b     d   e   f   g   h   i        
Waarde - Archeologie 3(3)   a   b     d   e   f   g   h   i        
Waarde - Archeologie 4(4)   a   b     d   e   f   g   h   i        
Waarde - Archeologie 6(4)   a   b     d   e   f   g   h   i        
Waarde - Archeologie 7 (3)   a   b     d   e   f   g   h   i        
Waarde - Archeologie 9   a   b     d   e   f   g   h   i        
Waarde - Zone bronsgroene landschapzone   a   b   c   d   e   f   g   h          
Waarde - Zone goudgroene natuurzone   a   b   c   d   e   f   g   h          
Waarde - Zone zilvergroene natuurzone   a   b   c   d   e   f   g   h          
Waterstaat - Waterbergend rivierbed     b     d     f   g            
Waterstaat - Stroomvoerend deel rivierbed     b     d     f   g            
Waterstaat - Waterkering     b     d   e   f   g   h          
overige zone - beekdal (1)   a   b   c   d   e   f     h          
overige zone - bos- en mozaïeklandschap               g            
overige zone - heideontginning (1)       c       f              
overige zone - hoogveen   a       d   e   f   g   h          
overige zone - kampen               g            
overige zone - peelbossen               g            
overige zone - rivierdal               g            
overige zone - veenontginning     b         f   g            
overige zone - velden     b         f              
vrijwaringszone - molenbiotoop     b                      

(1-4) noten: zie artikel 50.2, onder a.

(*) de onderstaande letters geven aan dat een omgevingsvergunning is vereist (activiteit onder voorwaarden mogelijk) De letters worden hierna verklaard:

Werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden:

 • a. het aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanplanten van bomen, hakhout en andere houtopstanden hoger dan 1,50 m;
 • c. het vellen en rooien van bomen, hakhout en andere diepwortelende beplantingen en het verrichten van handelingen, die de dood of ernstige beschadiging daarvan ten gevolge hebben of kunnen hebben;
 • d. het aanbrengen, verwijderen of verleggen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • e. het verlagen of het verhogen van het waterpeil, tenzij dit een maatregel is van het bevoegde waterschap;
 • f. het aanleggen, (ver)graven, verruimen, dempen of herprofileren van watergangen, sloten en andere waterpartijen
 • g. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • i. het aanbrengen van beplantingen, (hout-)gewas en/of bomen welke dieper dan 30 cm wortelen, met uitzondering van landbouwgewassen.

50.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het sublid a van artikel 50.2 wordt vervangen door onderstaande tekst:

 • a. het aanplanten, vellen, rooien of beschadigen van (fruit)bomen en/of houtachtige gewassen en/of vaste planten, binnen een agrarisch bouwvlak of op gronden in eigendom of pacht bij een fruitteeltbedrijf en/of een boomkwekerijbedrijf tenzij gelegen binnen de dubbelbestemmingen "Leiding-Brandstof", "Leiding-Gas" of "Leiding-Leidingstrook";

Aan artikel 50.2 wordt het volgende lid toegevoegd:

f. die betrekking hebben op het herplanten van een houtopstand ten behoeve van fruitteelt of boomteelt op dezelfde locatie.

Bijlage 3 Overzicht activiteiten in wonen

Aan de tabel in bijlage 3 wordt de volgende rij toegevoegd:

Adres   Activiteit  
Witveldweg 72a Horst   verblijfsrecreatie en het houden van creatieve workshops  

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde in sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10 %.
 • c. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas, herziening'.