direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Veegplan 2021
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Op 19 december 2017 is het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' vastgesteld. Op 29 oktober 2019 is het bestemmingsplan 'Veegplan buitengebied Horst a/d Maas' vastgesteld. Opnieuw wordt een veegplan voor het buitengebied opgesteld, waarin het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' op onderdelen wordt aangepast naar aanleiding van een aantal beleidswijzigingen, perceelsgebonden initiatieven en ambtshalve wijzigingen. Het voorliggende veegplan regelt in hoofdlijn de volgende zaken:

 • Saneringen varkenshouderijen: In de periode 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) opengesteld. Varkenshouderijen binnen de concentratiegebieden Zuid en Oost konden zich binnen deze periode aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling dient de aanduiding 'intensieve veehouderij' te worden verwijderd. In de saneringsovereenkomsten die de gemeente heeft afgesloten met de verschillende partijen zijn afspraken gemaakt over de toekomstige bestemming. Deze afspraken worden - waar planologisch relevant - vertaald in het veegplan. In totaal betreft het veertien varkenshouderijsaneringen.
 • Glastuinbouw: Een tweetal glastuinbouwontwikkelingsgebieden (Reindonk en Veld Oostenrijk) worden herbegrensd in het veegplan.
 • Initiatieven: Er worden vier perceelsgebonden initiatieven vertaald in het veegplan.
 • Ambtshalve wijzigingen: Een aantal ambtshalve wijzigingen worden verwerkt in het veegplan.

Om al deze ontwikkelingen en correcties door te voeren, is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan vormt een herziening op het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas', het wijzigingsplan 'Kannegietweg 11, Meterik' en de beheersverordening 'Kernen Sevenum'. Daarnaast worden alle plannen die zijn vastgesteld sinds het plan 'Buitengebied Horst aan de Maas' (2017) van toepassing verklaard.

1.2 Plangebied

Het plangebied betreft verschillende locaties gelegen in het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas. De wijzigingen uit het voorliggende veegplan betreffen de locaties, zoals hieronder met de rode gebiedjes is weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0001.jpg"

Kaart plangebied veegplan

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied is het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas', zoals vastgesteld op 19 december 2017, het vigerende kader. Daarnaast worden het wijzigingsplan 'Kannegietweg 11, Meterik' (vastgesteld op 30 augustus 2020) en de beheersverordening 'Kernen Sevenum' (vastgesteld op 4 juni 2013) herzien.

Daarnaast worden alle plannen die zijn vastgesteld sinds het plan 'Buitengebied Horst aan de Maas' (2017) van toepassing verklaard.

1.4 Leeswijzer

De verschillende typen aanpassingen worden per hoofdstuk behandeld. In hoofdstuk 2 is de beschrijving van de nieuwe initiatieven en varkenshouderijsaneringen opgenomen. Hoofdstuk 3 licht de ambtshalve aanpassingen toe. Hoofdstuk 4 gaat in op de onderzoeksaspecten van de nieuwe initiatieven en varkenshouderijsaneringen. Hoofdstuk 5 bevat een beknopte toelichting op de juridische regels. Hoofdstuk 6 bespreekt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Hoofdstuk 2 Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

In het voorliggend veegplan worden een aantal nieuwe particuliere initiatieven en varkenshouderijsaneringen meegenomen. De particuliere initiatieven worden in de eerste paragraaf 2.1 beschreven. In de tweede paragraaf 2.2 worden de saneringen van de varkenshouderijen beschreven. De onderbouwing van deze initiatieven heeft plaatsgevonden in de vorm van een ruimtelijke onderbouwing per geval, waarbij de milieuaspecten worden onderzocht. Hoofdstuk 4 gaat in op de milieuaspecten in het kader van deze nieuwe ontwikkelingen.

Voor een aantal initiatieven was al een separate ruimtelijke onderbouwing/omgevingsvergunning aanwezig. Indien dit het geval is, zijn deze in de bijlagen opgenomen en wordt hiernaar verwezen.

2.1 Nieuwe particuliere initiatieven

Campagneweg 28, Meterik

Wijziging: Bestemmingswijziging van 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen'.

Beschrijving: De locatie Campagneweg 28 is samen met de locatie Campagneweg 26 voorzien van een agrarische bestemming met bijbehorend bouwvlak. Door initiatiefnemer zijn op de locatie tot op heden geen agrarische activiteiten ontplooid. Formeel gezien is het gebruik van de woning daarmee strijdig met het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas'. De bestemming'Wonen' conform artikel 21 uit bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' wordt via de verbeelding op de locatie Campagneweg 28 te Meterik toegevoegd.

Daarbij worden de bestemming 'Agrarisch met waarden' en aanduiding 'glastuinbouw' en 'maximaal aantal bedrijfswoningen' geschrapt op de verbeelding ter plaatse van Campagneweg 28.

Het agrarische bouwvlak op de locatie Campagneweg 26 wordt hierdoor verkleind. Ook geldt dat hier nog maar 1 bedrijfswoning is toegestaan. Door het schrappen van de aanduiding aantal wooneenheden op de verbeelding, is bij recht 1 bedrijfswoning toegestaan.

Tot slot wordt het landschappelijk inpassingsplan als voorwaardelijke verplichting gekoppeld aan de regels. Daarvoor wordt de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting' opgenomen.

De ruimtelijke onderbouwing die is opgesteld bij dit initiatief is opgenomen als Bijlage 18.

De Hees 6, Sevenum

Wijziging: De structurele huisvesting van zestien internationale werknemers wordt verplaatst naar een achterliggende loods (incl. verbouwing).

Beschrijving: In het pand De Hees 6 Sevenum is op dit moment de huisvesting van 16 internationale werknemers vergund. Deze vergunde situatie wordt verplaatst naar een achterliggende loods. De 16 arbeidsarbeidsmigranten worden verplaatst naar De Hees 4. Op De Hees 4 mogen momenteel 15 arbeidsmigranten worden gehuisvest. In totaal mogen er dan 31 arbeidsmigranten worden gehuisvest op de locatie De Hees 4. Een en ander is eerder notarieel vastgelegd en hieraan wordt planologisch geregeld middels onderhavig veegplan. De loods zal ten behoeve van de huisvesting worden verbouwd. Deze loods staat op de percelen die kadastraal zijn aangeduid als gemeente Sevenum, sectie G, nummers 4451 en 4153.
Het perceel valt in de beheersverordening 'Kernen Sevenum' en wordt in zijn geheel bestemd in voorliggend veegplan. De loods wordt aangeduid als 'specifieke vorm van wonen - internationale werknemers'. In de planregels worden ter plaatse van het perceel de regels uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' van toepassing verklaard (in plaats van de regels van de beheersverordening 'Kernen Sevenum').

Perceel gem. Sevenum, sectie R, nummer 90

Wijziging: Er worden twee bouwkavels opgenomen.

Beschrijving: Op een gedeelte van het perceel dat kadastraal is aangeduid als gem. Sevenum, sectie R, nummer 90 worden twee bouwkavels positief bestemd op een strook van 50 bij 50 meter. Per bouwkavel geldt een frontbreedte van 25 meter en een diepte van 50 meter. Het perceel is gelegen tegenover De Hees 15 te Sevenum. Beide bouwkavels zijn reeds notarieel vastgelegd en worden via ondervaig veegplan planologisch geregeld. De bestemming'Wonen' conform artikel 21 uit bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' wordt via de verbeelding op de locatie toegevoegd. Ook wordt de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' voor de 2 woningen opgenomen.

Artikel 2.4.2 van de Provinciale Omgevingsverordening van Limburg (2014) stelt dat een ruimtelijk plan voor een gebied gelegen in de regio Noord-Limburg niet voorziet in de toevoeging van woningen aan de bestaande voorraad woningen alsmede aan de bestaande planvoorraad woningen anders dan op de wijze zoals beschreven in de door de gemeenteraden vastgestelde Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg. De Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 stelt dat er verschuivingen plaatsvinden doordat de demografische samenstelling van de bevolking wijzigt. Hierdoor verandert de woonbehoefte kwalitatief. De uitgangspunten van de Woonvisie luiden als volgt:

 • Toevoegen woningen in principe alleen in de kernen;
 • Koppelkansen bij het realiseren van woningen;
 • toevoegen van woningen leidt niet tot het vergroten van het kwetsbare woningoverschot;
 • Het type woning dat wordt toegevoegd moet passen binnen de kwalitatieve behoefte;
 • Sociaal duurzame woonconcepten worden nagestreefdl
 • Er wordt aansluiting gezocht op de duurzaamheidsdoelen die landelijk, regionaal en lokaal zijn gesteld.

In de huidige context wordt de kwantitatieve opgave ten dienste van de kwalitatieve gesteld. Er komt een moment dat de huishoudensontwikkeling niet meer toeneemt en daarna afneemt. Door selectief te zijn in het toevoegen van nieuwe plannen en die te enten op de duurzame behoefte, wordt voorkomen dat overmatige nieuwbouw gaat leiden tot leegstand ‘na het piekmoment’. Het wil dus niet zeggen dat er geen reductie meer nodig is, maar dat deze vooral kwalitatief is.

Het Masterplan Wonen (lokale woonvisie) 2016-2021, dat in juni 2016 door de gemeente Horst aan de Maas is vastgesteld, is een uitwerking van de regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg. De beleidsopgaven voor Horst aan de Maas die gebaseerd zijn op het regionale beleid, zijn als volgt:

 • 1. Een nieuwbouwprogramma met toekomstwaarde;
 • 2. Een sluitend netwerk van wonen, zorg en welzijn;
 • 3. Aantrekkelijk houden van de bestaande woningvoorraad en dorpen door verduurzaming in brede zin.


De genoemde beleidsopgaven resulteren in de volgende speerpunten in het Masterplan Wonen (2016-2021):

 • Streven naar een kwalitatief gedifferentieerd woningaanbod, dat aansluit op de vraag van de huidige en toekomstige inwoners van de gemeente Horst aan de Maas. Een gedifferentieerd woningaanbod biedt de mogelijkheid om een gewenste wooncarrière te maken binnen de gemeente (doorstroming) en draagt bij aan een evenwichtige bevolkingsopbouw.
 • Ter bevordering van een evenwichtige bevolkingsopbouw besteedt gemeente in haar programma wonen extra aandacht aan woningen (huur en koop) voor jongeren, starters en senioren.
 • Voor senioren is het van belang dat de woning zorggeschikt is en dat zij daar kunnen blijven wonen ook als ze zorg behoeven.
 • In de bestaande particuliere woningvoorraad kan nog een flinke slag gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid en het toekomstbestendig maken. Met name woningen uit de periode 1950-1985 vragen om (energetische) verduurzaming om deze toekomstbestendig en courant te houden.
 • Realiseren van de nieuwbouw hoofdzakelijk binnen de bestaande bebouwing en in vrijkomend vastgoed in de woonkernen om de groene en landelijke omgeving tussen de woonkernen te behouden.
 • Het stimuleren van de starters naar de bestaande voorraad, de realisatie van tijdelijke huurwoningen en de bewustwording van langer zelfstandig wonen.


Volgens de bevolkingsprognoses van Etil groeit het aantal huishoudens in Horst aan de Maas nog tot 2030 met 1.295. Het woningbouwprogramma is daarop afgestemd. De bestaande plancapaciteit wordt tegen het licht gehouden voor wat betreft de kwalitatieve invulling. Er dient met name aandacht te zijn voor (huur)woningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen voor ouderen.

De beperkte toevoeging van woningen aan de plancapaciteit is passend binnen de verwachte huishoudensgroei. Ten aanzien van de kwalitatieve woonbehoefte zijn geen strikte kaders vastgelegd ten aanzien van het woningtype. Dit biedt de mogelijkheid om in te spelen op de meest actuele marktvraag. Het plan voldoet hiermee aan het gemeentelijk woningbouwkader zoals opgenomen in het Masterplan Wonen Horst aan de Maas.

Wevertweg 7, Horst

Wijziging: Het bouwvlak wordt aangepast, zodat de bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt.

Beschrijving: Het plangebied is onderdeel van de locatie Wevertweg 7 in Horst. In het verleden was hier een agrarisch bedrijf gevestigd. Na beëindiging van het agrarisch bedrijf zijn enkele bijgebouwen nog aanwezig. Gedeeltelijk vallen deze bijgebouwen buiten het vigerende bestemmingsvlak 'Wonen'.
Voor het overige stuk perceel geldt conform het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' de bestemming 'Agrarisch met waarden'. Er ligt geen bouwvlak. Binnen deze agrarische bestemming is de bebouwing niet toegestaan. Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het aanpassen van het bestemmingsvlak in zuid-westelijke richting op de verbeelding. Hierdoor ontstaat een nieuw bestemmingsvlak zodat alle bouwwerken binnen het bestemmingsvlak vallen. Hierbij wordt ook de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - activiteit' verruimd.

Voor het initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld, welke is opgenomen in Bijlage 16.

2.2 Saneringen varkenshouderijen

In de periode 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) opengesteld. Varkenshouderijen binnen de concentratiegebieden Zuid en Oost - waaronder ook binnen gemeente Horst aan de Maas - konden zich binnen deze periode aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO beoordeelt deze aanvragen op een aantal eisen.

Wat moeten ondernemers vervolgens allemaal doen? De varkens moeten weg, de mest moet weg, de varkensrechten worden doorgehaald en de omgevingsvergunning moet worden gewijzigd of worden ingetrokken. Ook moet een wijziging van het bestemmingsplan in werking zijn gezet. Stallen, silo's en mestkelders moeten gesloopt en verwijderd worden. De Srv voorziet evenwel slechts voor een deel in een tegemoetkoming van al deze kosten. Een deel zal op een andere manier moeten worden bekostigd. Daar komt het flankerend beleid van de gemeente (en provincie) bij kijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheden die worden geboden om andere functies dan een intensieve veehouderij op de bedrijfslocatie toe te staan.

Op basis van het gemeentelijk flankerend beleid is het rechtstreeks toegestaan om op een agrarisch bedrijf dat is bestemd als intensieve veehouderij ook een grondgebonden veehouderij of een akker- of tuinbouwbedrijf te exploiteren. Het is daarvoor niet nodig om de bestemming te wijzigen. Echter, nu de Saneringsregeling verplicht dat de aanduiding 'intensieve veehouderij' van het bouwvlak wordt verwijderd, is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk op de locaties. Daarnaast worden op enkele locaties een niet-agrarische bedrijfsbestemming of woonbestemming mogelijk gemaakt, waarvoor het bestemmingsplan eveneens moet worden gewijzigd.

Gun 13, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij.

Beschrijving: De locatie Gun 13 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij' (IV). In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de bedrijfsbebouwing gesloopt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding. Het perceel behoudt de agrarische bestemming en het bouwvlak, en krijgt de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' (geen IV). De relatie blijft behouden tussen Gun 13 en Donkerhoek 4.

Donkerhoek 4, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'opslag'.

Beschrijving: De locatie Donkerhoek 4 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij'. Deze aanduiding wordt geschrapt op de verbeelding. In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de bedrijfsbebouwing gesloopt. Er vindt een omschakeling plaats naar een opslagloods en agrarische paardenhouderij.

De opslagloods heeft een grootte van 4.250 m2 voor niet-agrarische bedrijven, overwegend in de milieucategorie 1 en 2 en/of daarmee qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven en/of activiteiten. Te denken valt aan langdurige opslag van goederen, kleinschalige aannemers- of timmerbedrijven, opslag van goederen met een lage doorstroomsnelheid, etc. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat hier grootschalige industriefuncties of fabrieksfuncties ontstaan. Voor de opslagloods wordt op de verbeelding de bestemming 'Bedrijf' met aanduiding 'opslag' opgenomen conform artikel 5 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas'. Ten behoeve van de huidige en de te bouwen loodsen wordt de aanduiding 'oppervlakte (m2)' opgenomen op de verbeelding voor 4.500 m2 bebouwing.

Naast een opslagbedrijf zijn eveneens bedrijven behorend tot categorie 1 en 2 en/of daarmee qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven en/of activiteiten toegestaan in de bestemming 'Bedrijf'.

Voor de agrarische paardenhouderij wordt de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' (geen IV) opgenomen, waaronder ook een paardenhouderij valt. Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat het niet gaat om een manege en/of een recreatieve paardenhouderij.

De bestemming van de aanwezige bedrijfswoning blijft ongewijzigd.

Herenbosweg 37, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in deels 'Wonen', deels in een parkeerterrein voor een transportbedrijf.

Beschrijving: De locatie Herenbosweg 37 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij'. In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de daarmee samenhangende bedrijfsbebouwing gesloopt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding. Er vindt een omschakeling plaats naar een woonbestemming en een parkeerterrein voor een transportbedrijf.

Dit vindt plaats door het opnemen van een functieaanduiding welke het mogelijk maakt om de vrachtwagens (niet uitgerust met een dieselaggregaat voor koeling) van het naastgelegen transportbedrijf op deze plek te parkeren. Op het parkeerterrein mogen geen gebouwen worden opgericht. Het perceel krijgt de bestemming 'Agrarisch met waarden', met de aanduiding 'parkeerterrein'. In de regels wordt geborgd dat het parkeerterrein mag worden gebruikt voor het parkeren van vrachtauto's, welke niet zijn uitgerust met een diesselaggregaat voor koeling. Door het niet opnemen van een bouwvlak, wordt geborgd dat gebouwen niet zijn toegestaan.

Verder wordt de agrarische bedrijfswoning (nr. 37) op de verbeelding gewijzigd in een woonbestemming conform artikel 21 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas'. Er wordt 600 m2 aan bijbehorende bouwwerken toegestaan. Daarvoor wordt op de verbeelding de aanduiding 'oppervlakte (m2) = 600 m2 opgenomen. Aansluitend wordt er een groenbestemming conform artikel 9 opgenomen ten behoeve van een groenwal. Er wordt een groenwal aangelegd aan de buitenzijde van het terrein en tussen de woning het parkeerterrein. Tussen de woning en het parkeerterrein wordt een afstand gerealiseerd van tenminste 50 meter. Voor de groenwal wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen. De parkeerruimte mag pas in gebruik worden genomen nadat de groenvoorzieningen gerealiseerd zijn overeenkomstig het landschappelijke inrichtingsplan. Het landschappelijk inpassingsplan wordt als voorwaardelijke verplichting gekoppeld aan de regels. Daarvoor wordt de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting' opgenomen.

Herenbosweg 38, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. Het akkerbouwbedrijf wordt voortgezet.

Beschrijving: De locatie Herenbosweg 38 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij'. In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de daarmee samenhangende bedrijfsbebouwing gesloopt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding.

Er resteert een akkerbouwbedrijf dat wordt voortgezet en uitgebreid. De bestaande akkerbouwloods/opslagruimte en werkplaats/kantine blijven staan. Hiervoor worden een loods voor de opslag van bloembollen van 1.350 m2 en een loods van 660 m2 gebouwd. Het voornemen bestaat om de aanwezige bedrijfswoning te slopen en te herbouwen. In de tussentijd zal een gedeelte van de loods van 660 m2 worden ingericht als tijdelijke woonruimte. Hiervoor moet initiatiefnemer zelf een vergunningsaanvraag indienen. Permanente bewoning van de tijdelijke woonvoorziening is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

Verder bestaat het voornemen een nieuwe stal te bouwen van 495 m2 voor het houden van zoogkoeien met bijbehorend jongvee. Het gaat daarbij om het houden van 30 zoogkoeien, 20 stuks jongvee jonger dan twee jaar, 15 stuks jongvee ouder dan twee jaar en 15 schapen.

Er vindt op deze locatie aldus een omschakeling plaats naar 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' (geen IV) waarbij het genoemde vee kan worden gehouden. Voor het vestigen van een tijdelijke woonvoorziening in de nieuw te bouwen loods dient initiatiefnemer een omgevingsvergunning aan te vragen.

Hogenbos 14, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in de bestemming 'Bedrijf' met aanduiding 'opslag'. Op het naastgelegen perceel mag een zonneweide worden gerealiseerd van maximaal 1,5 ha. Daarnaast blijven akkerbouwactiviteiten mogelijk.

Beschrijving: De locatie Hogenbos 14 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij'. In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de stallen gedeeltelijk gesloopt. Een deel wordt hergebruikt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding. Er vindt een omschakeling plaats naar een opslagbedrijf en een zonneweide. Daarnaast blijven akkerbouwactiviteiten mogelijk.

Er is een situatietekening opgesteld:

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0002.png"

De bebouwing zoals is ingetekend beslaat circa 5.000 m2. Daar wordt, binnen het bestaande bouwvlak, een uitbreiding beoogd met nog eens circa 10.000 m2 aan opslagloodsen, voor een totaal van 15.775 m2. Een deel hiervan wordt straks benut ten behoeve van enkele akkerbouwactiviteiten die de initiatiefnemers wensen te houden op de gronden die ze in hun bezit hebben. Deze loods wordt dan benut voor het stallen van materieel ten behoeve van akkerbouwactiviteiten.

Het is verder de wens om binnen de overige opslagloodsen ruimte te bieden aan niet-agrarische bedrijven, overwegend in de milieucategorie 1 en 2 of een daarmee qua aard vergelijkbare categorie. Te denken valt aan langdurige opslag van goederen, kleinschalige aannemers- of timmerbedrijven, opslag van goederen met een lage doorstroomsnelheid, etc. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat hier grootschalige industriefuncties of fabrieksfuncties ontstaan. Er is geen sprake van het aantal verkeersbewegingen.

Voor het bedrijf wordt op de verbeelding de bestemming 'Bedrijf' met aanduiding 'opslag' opgenomen conform artikel 5 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas'. Ten behoeve van de te bouwen loodsen wordt een aanduiding 'oppervlakte (m2)' opgenomen op de verbeelding voor 15775 m2 bebouwing. Naast een opslagbedrijf zijn eveneens bedrijven behorend tot categorie 1 en 2 en/of daarmee qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven en/of activiteiten toegestaan in de bestemming 'Bedrijf'. Ook wordt de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - akkerbouw' toegevoegd binnen de bedrijfsbestemming op de verbeelding en in de planregels.


In de huidige situatie is verder sprake van een grote hoeveelheid zonnepanelen die op de daken van de stallen zijn gelegen. Aangezien de stallen vanuit de Srv verplicht moeten worden gesloopt, is het de wens om deze panelen in een grondopstelling grenzend aan het bouwvlak te realiseren. De oppervlakte bedraagt feitelijk circa 1,5 ha aan zonnepanelen, met landschappelijke inpassing erbij komt dat op circa 2 ha. Op basis van de gemeentelijke Beleidsvisie zonne-energie is het toegestaan om tot 0,5 ha zonneweide grenzend aan een agrarisch bouwvlak te realiseren. Provincie Limburg heeft specifiek voor deelnemers aan de Srv een regeling opgetuigd waarmee wordt toegestaan dat tot 1,5 ha binnen het bouwvlak wordt benut voor zonneweide. Het initiatief past niet geheel binnen deze regeling, maar er wordt beroep gedaan op flexibiliteit. In casu wordt namelijk een kwaliteitswinst voor de omgeving behaald. De zonneweide wordt direct grenzend aan het bestaande agrarische bouwblok van Hogenbos 14 gerealiseerd. De zonneweide is recentelijk vergund met een tijdelijke omgevingsvergunning (zowel het bouwen als het gebruik). Op de verbeelding en in de regels wordt de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - zonnepark' opgenomen, waarbij een maximale (netto) oppervlakte van zonnepanelen van 1,5 ha wordt opgenomen.

Hogenbos 10, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'opslag'.

Beschrijving: Zie bij Hogenbos 14, Meerlo. De locatie Hogenbos 10 en 14 zijn planologisch één bouwvlak. De locatie Hogenbos 10 is echter niet aangemeld voor de Srv. Deze locatie wordt zelfstandig beëindigd.

Hogeweg 8, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in 'Wonen'. De bestaande kwekerij en akkerbouwactiviteiten worden voortgezet.

Beschrijving: De locatie Hogeweg 8 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij'. In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en worden de stallen gesloopt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding.

Voor het noordelijk gelegen bedrijfsgedeelte gaat op de verbeelding de bestemming 'Wonen' gelden conform artikel 21 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas'. Die bedrijfswoning wordt een burgerwoning.

Voor het zuidelijk gelegen bedrijfsgedeelte gaat op de verbeelding de bestemming 'Agrarisch met waarden' met bouwvlak en functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' (geen IV) gelden. Dit ten behoeve van het beperkt houden van dieren (50 schapen). Daarnaast wordt in het zuiden een boomkwekerij met daaraan verwante activiteiten, alsmede akkerbouwactiviten. Er mag bij recht een bedrijfswoning worden opgericht binnen de begrenzing van het bestaande bouwblok van de zuidelijke bedrijfslocatie.

De relatie vervalt tussen het noordelijke en zuidelijke perceel. De oppervlakte van het agrarisch bouwvlak blijft gelijk aan de huidige oppervlakte (8.311 m2).

Legert 6, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. De akkerbouwtak wordt gecontinueerd en uitgebreid.

Beschrijving: De locatie Legert 6 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij' (IV). In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de bedrijfsbebouwing grotendeels gesloopt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding.

Er vindt een omschakeling plaats naar 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' (geen IV), waarbij de 50 schapen die nu ook worden gehouden wordt voortgezet. De akkerbouwtak wordt gecontinueerd en uitgebreid. Hiervoor worden een loods en opslagruimte gebouwd met een oppervlakte van 1.450 m2.

De bestemming van de aanwezige bedrijfswoning blijft ongewijzigd.

Mgr. Jenneskensstraat 28, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in deels een grondgebonden veehouderij, deels een zonneweide van maximaal 0,5 ha, deels tuinbouwbedrijf. Daarnaast zet de ondernemer zijn akkerbouwactiviteiten voort.

Beschrijving: De locatie Monseigneur Jenneskensstraat 28 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij' (IV). In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de bedrijfsbebouwing grotendeels gesloopt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding. Er vindt een omschakeling plaats naar een grondgebonden veehouderij, een zonneweide en tuinbouwbedrijf. Daarnaast zet de ondernemer zijn akkerbouwactiviteiten voort.

Er vindt op de verbeelding een omschakeling plaats naar 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' (geen IV), door het houden van 50 schapen.

Een deel van het bedrijf wordt verkocht aan een in gebruik genomen door tuinbouwbedrijf. Het bouwvlak wordt hiervoor opgesplitst. Het tuinbouwbedrijf realiseert binnen het bouwvlak een loods van 2.000 m2 en een machineloods/overkapping van 600 m2. Er wordt voor het toestaan van het tuinbouwbedrijf een beroep gedaan op flexibiliteit van de regeling. De ontwikkeling doet geen afbreuk aan het kampenlandschap. Op dit afgesplitste bouwvlak mag geen nieuwe bedrijfswoning worden opgericht. Daarom wordt ter plaatse op de verbeelding de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' = 0 opgenomen.

Tot slot is een SDE-beschikking afgegeven voor de realisatie van zonnepanelen op de daken, daterende uit het voorjaar van 2019. Initiatiefnemers willen een zonneweide realiseren van maximaal 0,5 ha binnen het bouwvlak, naast panelen op de daken. De zonneweide wordt opgericht binnen de begrenzing van het bestaande bouwblok van de varkenshouderijlocatie, dan wel grenzend aan het bestaande bouwblok. Op de verbeelding en in de regels wordt de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - zonnepark' opgenomen, waarbij een maximale (netto) oppervlakte van zonnepanelen van 0,5 ha wordt opgenomen.

De bestemming van de aanwezige bedrijfswoning blijft ongewijzigd.

Reindonkerweg 11, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. De bestaande akkerbouwtak wordt voortgezet.

Beschrijving: De locatie Reindonkerweg 11 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij' (IV). In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de bedrijfsbebouwing grotendeels gesloopt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding.

Er vindt op de verbeelding een omschakeling plaats naar 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' (geen IV).


De initiatiefnemer is voornemens na sanering van de bestaande varkenshouderij de akkerbouwtak van het bedrijf op deze locatie verder voort te zetten en uit te breiden. Hoe de bebouwing, inclusief een mestsilo, wordt gesitueerd staat nog open om verder ingevuld te worden. De bebouwing voor het akkerbouwbedrijf zal voornamelijk aan de zuidwestzijde van de bedrijfswoning worden gerealiseerd. Voor het (te verplaatsen) mestbassin gelden conform het Activiteitenbesluit de volgende afstanden:

 • Bij een oppervlakte van het mestbassin tot 350 m² moet de afstand tot een geurgevoelig object minimaal 50 meter bedragen;
 • Bij een mestbassin met een oppervlakte vanaf 350 m² (tot en met 750 m²) moet deze afstand minimaal 100 meter zijn naar een geurgevoelig object.

Romerweg 21, Sevenum

Wijziging: Varkenshouderij wordt opgeheven.

Beschrijving: De locatie Romerweg 21 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij' (IV). In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de bedrijfsbebouwing volledig gesloopt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' en het bouwvlak worden geschrapt op de verbeelding. De bestemming 'Agrarisch met waarden' blijft rusten op het perceel.

St. Maartensweg 24, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij zet akkerbouwtak voort en schakelt daarnaast om naar een opslagbedrijf en 'Wonen'.

Beschrijving: De locatie St. Maartensweg 24 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij' (IV). In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de daarmee samenhangende bedrijfsbebouwing gesloopt. Met uitzondering van één gebouw, gezien de ligging van het gebouw tegen het woonhuis. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding. De akkerbouwtak wordt voortgezet, daarnaast vindt een omschakeling plaats naar een opslagbedrijf en een woonbestemming.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk een opslagloods te bouwen met een grootte van 3.000 m2 voor niet-agrarische bedrijven, in de milieucategorie 1 en 2 en/of daarmee qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven en/of activiteiten. Te denken valt aan langdurige opslag van goederen, kleinschalige aannemers- of timmerbedrijven, opslag van goederen met een lage doorstroomsnelheid, etc. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat hier grootschalige industriefuncties of fabrieksfuncties ontstaan. Het perceel behoudt de agrarische bestemming en krijgt daarnaast de aanduiding 'bedrijf'. Deze aanduiding wordt ook aan de planregels toegevoegd, onder vermelding dat ter plaatse van de aanduiding bedrijven behorend tot categorie 1 en 2, zoals opgenomen in de bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten en/of daarmee qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven en/of activiteiten zijn toegestaan, met dien verstande dat niet meer dan 3.000 m2 van de bebouwing wordt gebruikt voor deze bedrijven.

De voorgenomen wijziging van functie leidt tot een wijziging van de periode waarbinnen de vervoersbewegingen plaats vinden. Er zal sprake zijn van een verschuiving van de avond- naar de dagperiode. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van zwaar naar lichtere voertuigen. Het aantal bewegingen zal gelijk blijven.

Er zijn een tweetal bedrijfswoningen aanwezig. De bedrijfswoning aan Bergsteeg 4 wordt omgezet naar een burgerwoning. Het krijgt op de verbeelding een woonbestemming conform artikel 21 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas'.

De bestemming van de andere aanwezige bedrijfswoning blijft ongewijzigd en blijft bestaan als bedrijfswoning bij het agrarische bedrijf en deels opslagbedrijf.

Vinkepas 16, Sevenum

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in grondgebonden veehouderij. Voortzetting melkvee- en paardenhouderij.

Beschrijving: De locatie Vinkepas 16 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij' (IV). In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de daarmee samenhangende bedrijfsbebouwing gesloopt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding. Er vindt een omschakeling plaats naar 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' (geen IV).

Na de beëindiging van de varkenshouderijtak resteert een melkvee - en paardenhouderij. Het aantal dieren (paarden en rundvee) wordt uitgebreid. Daarnaast wordt een loods gerealiseerd van 20 bij 40 meter en een overdekte stapmolen. Voor het overige wordt bestaande bedrijfsbebouwing gebruikt.

Verder wil men aan de bedrijfswoning een werkplaats realiseren van 8 bij 11 meter.

De omgevingsvergunning 'Vinkepas 16 Sevenum' (vastgesteld op 25 juli 2018) valt gedeeltelijk over het perceel. Het besluitgebied van deze vergunning is op de verbeelding toegevoegd aan het bouwvlak. Het vergunde past binnen de planregels.

Wertemerweg 4, Evertsoord

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in grondgebonden veehouderij. Voortzetting akkerbouwtak.

Beschrijving: De locatie Wertemerweg 4 heeft een agrarische bestemming met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij' (IV). In de toekomstige situatie is de varkenshouderij volledig beëindigd en de daarmee samenhangende bedrijfsbebouwing gesloopt. De aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt geschrapt op de verbeelding. Er vindt een omschakeling plaats naar 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' (geen IV).

De akkerbouwtak blijft bestaan en daarnaast wordt de mogelijkheid geboden een zogenaamde agrarische paardenhouderij (niet zijnde een manege en/of een recreatieve paardenhouderij) te stichten. Ten behoeve van deze paardenhouderij wordt een hal van 25 bij 60 = 1.500 m2 meter opgericht voor het opslaan van landbouwproducten en het realiseren van een rijhal, paardenbak en eventueel paardenstallen. Initiatiefnemer richt ook een paardenbak op aan de achterzijde van de rijhal. Daarnaast wordt ten behoeve van de akkerbouwactiviteiten een machineloods/berging opgericht van maximaal 400 m2.

De bestemming van de aanwezige bedrijfswoning blijft ongewijzigd.

Hoofdstuk 3 Ambtshalve wijzigingen

Er worden een aantal ambtshalve wijzigingen verwerkt in het veegplan. Deze wijzigingen zijn hieronder beschreven.

3.1 Herbegrenzing glastuinbouw concentratiegebieden

Glastuingebieden

Wijziging: De glastuingebieden worden herbegrensd.

Beschrijving: In kader van het project 'Revitalisering van de concentratiegebieden glastuinbouw' is gekeken naar percelen die in de concentratiegebieden liggen, maar effectief onbruikbaar zijn om daar kassen op te ontwikkelen. Het betreft een beperking door ligging en/of vorm van deze percelen. Een tweetal glastuinbouwontwikkelingsgebieden (Reindonk en Veld Oostenrijk) worden herbegrensd.

Het glastuingebied wordt in zijn geheel opnieuw aangeduid als 'overige zone - ontwikkelingsgebied glastuinbouw'. Voor die gebieden waar de aanduiding is komen te vervallen, wordt de aanduiding 'overige zone - ontwikkelingsgebied glastuinbouw vervallen' opgenomen. Beide aanduidingen worden opgenomen op de verbeelding. De aanduiding 'overige zone - ontwikkelingsgebied glastuinbouw vervallen' wordt aan de planregels toegevoegd.

Om deze percelen tóch een functie te geven in het gebied is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. Het aanwenden van deze percelen voor energieopwekking met zonnepanelen is één van de voor de hand liggende mogelijkheden. Bij afwijkingsbevoegdheid kan onder voorwaarden een zonneweide worden opgericht. Deze afwijkingsbevoegdheid is opgenomen in de planregels. Deze afwijkingsmogelijkheid wordt ook voor de aanduiding 'overige zone - ontwikkelingsgebied glastuinbouw' opgenomen in de planregels.

3.2 Kleinschalige ambtshalve wijzigingen

Hoofdstraat 45, Lottum

Wijziging: De bedrijfswoning is abusievelijk niet bestemd.

Beschrijving: De bedrijfswoning bevindt zich aan de weg (sinds 1933) en de drie recreatiewoningen bevinden zich daar direct achter in een verbouwde schuur/boerderij ( sinds circa 2008). Op de locatie geldt de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie'. Voor bedrijfswoningen geldt hier dat dit uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'. Deze aanduiding wordt op de verbeelding opgenomen voor één wooneenheid.

Kannegietweg 11, Meterik

Wijziging: Bij opstellen wijzigingsplan abusievelijk vergeten het oude bouwvlak weg te bestemmen.

Beschrijving: In het wijzigingsplan 'Kannegietweg 11, Meterik' (vastgesteld op 30 augustus 2020) is abusievelijk vergeten het oude bouwvlak weg te bestemmen. Op de locatie geldt de bestemming 'Agrarisch met waarden'. Het oude bouwvlak wordt verwijderd en het bouwvlak wordt correct opgenomen op de verbeelding.

Kranestraat 99a, Horst

Wijziging: Abusievelijk een agrarische bestemming opgelegd.

Beschrijving: Voor deze locatie geldt op dit moment de bestemming 'Agrarisch met waarden' met de aanduiding 'glastuinbouw'. Echter, conform de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BV6543) had de agrarische bestemming gewijzigd moeten worden naar een woonbestemming. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Op de locatie komt de bestemming 'Wonen' conform artikel 21 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' te gelden. Dit wordt op de verbeelding geregeld. De huidige bestemming 'Agrarisch met waarden' en de aanduiding 'glastuinbouw' komen hiermee te vervallen.

Maasbreeseweg 94, Sevenum

Wijziging: Abusievelijk is niet meegenomen het besluit voor het realiseren van een vakantiewoning en het wijzigen van de agrarische woning in een gewone woning.

Beschrijving: Op de locatie geldt de bestemming 'Agrarisch met waarden' met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij'. Abusievelijk is niet meegenomen het besluit d.d. 8 juni 2017 voor het realiseren van een vakantiewoning en het wijzigen van de agrarische woning in een gewone woning. Op de locatie komt de bestemming 'Wonen' conform artikel 21 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' te gelden. Dit wordt op de verbeelding geregeld. Eveneens wordt de vakantiewoning aangeduid als 'recreatiewoning'. Dit wordt aan de bestemmingsomschrijving van de planregels toegevoegd. De huidige bestemming 'Agrarisch met waarden' en de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veehouderij' komen hiermee te vervallen.

Nieuwe Peeldijk 33 en 35, America

Wijziging: Abusievelijk zijn twee legale bedrijfswoningen niet bestemd.

Beschrijving: Abusievelijk zijn twee legale bedrijfswoningen niet bestemd. Op de locatie geldt de bestemming 'Agrarisch met waarden'. Voor bedrijfswoningen geldt dat er niet meer dan één bedrijfswoning per bouwvlak is toegestaan, dan wel het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal. Deze aanduiding wordt op de verbeelding opgenomen voor twee wooneenheden.

Natuurontwikkeling nabij Ruttenweg, Horst

Wijziging: Conform een verleende vergunning wordt de bestemming omgezet in 'Natuur'.

Beschrijving: In het gebied tussen de kernen Maasbree, Sevenum, Horst en Venlo (ook bekend als Klavertje 4 of Greenport Venlo) verrijst het werklandschap van de 21e eeuw. Uit het ‘Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4/Greenport Venlo 2009’ volgt dat het landschap als groen casco belangrijk is bij de vormgeving van dit werklandschap. Ter invulling van het landschapsplan zijn agrarische percelen aangekocht en als natuur ingericht. Op 5 september 2019 heeft het college van B&W hiervoor een omgevingsvergunning verleend (Bijlage 17). De percelen krijgen in voorliggend veegplan een natuurbestemming conform artikel 12 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas'. Dit wordt op de verbeelding geregeld. De huidige hoofdbestemming komt hiermee te vervallen.

Speulhofsbaan 24, Meterik

Wijziging: Abusievelijk zijn twee woningen toegestaan in plaats van drie.

Beschrijving: Op de locatie geldt de bestemming 'Wonen'. Op de verbeelding wordt de fout hersteld. De aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden' komt drie in plaats van twee te luiden.

Tienrayseweg 10, Horst

Wijziging: De aanduiding 'wonen' wordt toegevoegd aan 'Horeca'.

Beschrijving: Op de locatie geldt de bestemming 'Horeca'. De aanduiding 'wonen' wordt toegevoegd aan de horecabestemming op de verbeelding. Per abuis is dit vergeten. In de regels wordt deze functie aan de bestemmingsomschrijving toegevoegd. Op die manier is wonen planologisch geregeld.

Venrayseweg 116, Horst

Wijziging: Abusievelijk beperkingen op de locatie opgelegd voor het organiseren van bruiloften, feesten en partijen.

Beschrijving: Op de locatie is in het verleden een procedure gevolgd, waarmee op deze locatie bruiloften, feesten en partijen zijn toegestaan ('Venrayseweg 116 Horst', vastgesteld op 18 december 2012). In het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' geldt de bestemming 'Recreatie - Dagrecreatie' met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - dansschool'. In de planregels zijn abusievelijk op deze locatie beperkingen aan de openingstijden opgelegd. Met het veegplan wordt de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - feesten en partijen' toegevoegd aan het horecavlak op de verbeelding. Dit wordt ook in de planregels aan de bestemmingsomschrijving toegevoegd. Ten behoeve van de openingstijden wordt een afwijking opgenomen in de planregels.

Visvijvers nabij Haasendonkerweg, Broekhuizen

Wijziging: De visvijvers worden bestemd conform de feitelijke situatie.

Beschrijving: De visvijvers zijn bestemd als 'Recreatie - Dagrecreatie' en hebben de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - visvijvers'. Tussen de bestemming bevindt zich een agrarische bestemming. Er is een omgevingsvergunning verleend (vastgesteld op 6 juni 2019) voor een visvijver binnen deze agrarische bestemming. Het rechter perceel (nu recreatief bestemd) krijgt weer een agrarische bestemming: 'Agrarisch met waarden'. Het linker perceel blijft zoals het is (recreatief met aanduiding visvijver). Dit wordt op de verbeelding vastgelegd.

Artikel 50.2 bestemmingsplan Buitengebied

Wijziging: Artikel wordt gewijzigd.

Beschrijving: Per abuis is in het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas, herziening 2020' (vastgesteld op 8 september 2020) teveel geschrapt in artikel 50 lid 50.2 onder a. Dit wordt hersteld in de planregels.

Simonsstraat 23, Kronenberg

Wijziging: Het bouwvlak en de aanduiding 'intensieve veehouderij' worden verwijderd.

Beschrijving: In het kader van de sanering varkenshouderijen worden ter plaatse het bouwvlak en de aanduiding 'intensieve veehouderij' verwijderd op de verbeelding. De stallen zijn gesaneerd en gesloopt. De agrarische bestemming resteert.

Perceel tussen Bosstraat 10 en 16, Hegelsom

Wijziging: Abusievelijk oppervlakte bijgebouwen niet aangeduid.

Beschrijving: In het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' is abusievelijk vergeten aan te duiden op de verbeelding dat er 250 m2 aan bijgebouwen zijn toegestaan. Dit wordt op de verbeelding hersteld.

Hoofdstuk 4 Onderzoeksaspecten

De onderbouwing van de particuliere initiatieven en de varkenshouderijsaneringen heeft plaatsgevonden in de vorm van een ruimtelijke onderbouwing per geval, waarbij de milieuaspecten worden onderzocht. Dit hoofdstuk gaat in op de milieuaspecten in het kader van deze nieuwe ontwikkelingen.

4.1 Bodem

Toetsingskader

Het Besluit Bodemkwaliteit streeft naar duurzaam bodembeheer waarbij een balans gezocht wordt tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu enerzijds en het gebruiken van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen anderzijds. Het Besluit bevat regels voor kwaliteitsborging (Kwalibo), bouwstoffen, grond en baggerspecie. Bij het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven moet de vraag worden gesteld of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Het uitgangspunt hierbij is dat aanwezige bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel.

Alleen voor die initiatieven waar een nieuwe gevoelige functie mogelijk wordt gemaakt waar mensen voortdurend langer dan twee uur verblijven, wordt het aspect bodem getoetst.


Onderzoek

Campagneweg 28, Meterik

Wijziging: Bestemmingswijziging van 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen'.

Toetsing: Ter aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing die is opgesteld voor Campagneweg 28 (Bijlage 18), is een bodemonderzoek uitgevoerd. Dit bodemonderzoek volgt.

De Hees 6, Sevenum

Wijziging: De structurele huisvesting van zestien internationale werknemers wordt verplaatst naar een achterliggende loods (incl. verbouwing).

Toetsing: Dit bodemonderzoek volgt.

Perceel gem. Sevenum, sectie R, nummer 90

Wijziging: Er worden twee bouwkavels opgenomen.

Toetsing: Dit bodemonderzoek volgt.

Wevertweg 7, Horst

Wijziging: Het bouwvlak wordt aangepast, zodat de bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt.

Toetsing: Er is een bodemonderzoek uitgevoerd, welke is opgenomen in Bijlage 16. Hierin is geconcludeerd dat de vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de voorgenomen uitbreiding van het bouwvlak.

Herenbosweg 37, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in deels 'Wonen', deels in een parkeerterrein voor een transportbedrijf.

Toetsing: Dit bodemonderzoek volgt.

Hogeweg 8, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in 'Wonen'. De bestaande kwekerij en akkerbouwactiviteiten worden voortgezet.

Toetsing: Dit bodemonderzoek volgt.

St. Maartensweg 24, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij zet akkerbouwtak voort en schakelt daarnaast om naar een opslagbedrijf en 'Wonen'.

Toetsing: Dit bodemonderzoek volgt.

4.2 Geluid

De varkenshouderijen worden veelal omgezet naar activiteiten in de vorm van akkerbouw/fruitteelt of lichte bedrijfsactiviteiten. De omzetting naar een grondgebonden bedrijf of een akkerbouw- of fruitteeltbedrijf zal geen gevolgen hebben voor de emissie van geluid op de omgeving. Bij de omzetting naar bedrijfsactiviteiten is met geluid rekening gehouden door uitsluitend bedrijven categorie I en II bedrijven toe te staan.


Een aantal veehouderijen en een tweetal initiatieven voorzien in de oprichting van geluidgevoelige bebouwing. Het betreft hier bebouwing welke op ruime afstand ligt van rustige wegen (erftoegangs-wegen) met binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km/uur.


In het kader van een goede ruimtelijke ordening en, gelet op de afstand tussen de voorgenomen woningbouw/huisvesting en de betreffende wegen, is akoestisch onderzoek niet nodig en is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Campagneweg 28, Meterik

Wijziging: Bestemmingswijziging van 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Bijlage 18). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

De Hees 6, Sevenum

Wijziging: De structurele huisvesting van zestien internationale werknemers wordt verplaatst naar een achterliggende loods (incl. verbouwing).

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 2). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Perceel gem. Sevenum, sectie R, nummer 90

Wijziging: Er worden twee bouwkavels opgenomen.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 1). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Wevertweg 7, Horst

Wijziging: Het bouwvlak wordt aangepast, zodat de bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt.

Toetsing: Voor dit initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Bijlage 16). Er is geen sprake van nieuwe geluidsgevoelige ontwikkelingen.

Gun 13, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 14). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Donkerhoek 4, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'opslag'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 14). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Herenbosweg 37, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in deels 'Wonen', deels in een parkeerterrein voor een transportbedrijf.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 13). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Herenbosweg 38, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. Het akkerbouwbedrijf wordt voortgezet.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 12). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Hogenbos 10 en 14, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in de bestemming 'Bedrijf' met aanduiding 'opslag'. Op het naastgelegen perceel mag een zonneweide worden gerealiseerd van maximaal 1,5 ha. Daarnaast blijven akkerbouwactiviteiten mogelijk.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 11). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Hogeweg 8, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in 'Wonen'. De bestaande kwekerij en akkerbouwactiviteiten worden voortgezet.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 10). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief. Er wordt nog een geluidszone berekend voor de nieuw woning.

Legert 6, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. De akkerbouwtak wordt gecontinueerd en uitgebreid.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 9). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Mgr. Jenneskensstraat 28, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in deels een grondgebonden veehouderij, deels een zonneweide van maximaal 0,5 ha, deels tuinbouwbedrijf. Daarnaast zet de ondernemer zijn akkerbouwactiviteiten voort.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 8). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Reindonkerweg 11, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. De bestaande akkerbouwtak wordt voortgezet.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 7). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Romerweg 21, Sevenum

Wijziging: Varkenshouderij wordt opgeheven.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 6). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

St. Maartensweg 24, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij zet akkerbouwtak voort en schakelt daarnaast om naar een opslagbedrijf en 'Wonen'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 5). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Vinkepas 16, Sevenum

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in grondgebonden veehouderij. Voortzetting melkvee- en paardenhouderij.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 4). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Wertemerweg 4, Evertsoord

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in grondgebonden veehouderij. Voortzetting akkerbouwtak.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 3). Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

4.3 Geur

Veelal worden de varkenshouderijen omgezet naar niet -vee gerelateerde activiteiten in de vorm van akkerbouw/fruitteelt of lichte bedrijfsactiviteiten. Wat betreft deze bedrijven gaat de emissie van geur fors omlaag.


Voor een aantal bedrijven wordt het mogelijk gemaakt om door te gaan als grondgebonden veehouderij. Daarbij maken de varkenshouderijen plaats voor een melkrundveehouderij en/of een paardenhouderij. Dit zijn dieren zonder geuremissiefactor waarbij een vaste afstand tot geurgevoelige gebouwen aangehouden dient te worden. De wettelijke afstanden voor deze dieren (50 m buiten en 100 m binnen de bebouwde kom) worden daarbij niet overschreden.


In het veegplan wordt op een drietal locaties de mogelijkheid tot woningbouw geboden. Mogelijk liggen in de nabijheid van deze woningen intensieve veehouderijen met dieren met een geuremissiefactor. In hoeverre deze van invloed zijn op het woonklimaat van de te realiseren woningen is op dit moment niet vast te stellen.

Campagneweg 28, Meterik

Wijziging: Bestemmingswijziging van 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Bijlage 18). Geconcludeerd wordt dat wordt voldaan aan het bepaalde in de Wgv en er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor wat betreft het onderdeel geur.

De Hees 6, Sevenum

Wijziging: De structurele huisvesting van zestien internationale werknemers wordt verplaatst naar een achterliggende loods (incl. verbouwing).

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 2). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Perceel gem. Sevenum, sectie R, nummer 90

Wijziging: Er worden twee bouwkavels opgenomen.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 1). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Wevertweg 7, Horst

Wijziging: Het bouwvlak wordt aangepast, zodat de bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt.

Toetsing: Voor dit initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Bijlage 16). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Gun 13, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 14). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Donkerhoek 4, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'opslag'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 14). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Herenbosweg 37, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in deels 'Wonen', deels in een parkeerterrein voor een transportbedrijf.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 13). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Herenbosweg 38, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. Het akkerbouwbedrijf wordt voortgezet.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 12). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Hogenbos 10 en 14, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in de bestemming 'Bedrijf' met aanduiding 'opslag'. Op het naastgelegen perceel mag een zonneweide worden gerealiseerd van maximaal 1,5 ha. Daarnaast blijven akkerbouwactiviteiten mogelijk.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 11). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Hogeweg 8, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in 'Wonen'. De bestaande kwekerij en akkerbouwactiviteiten worden voortgezet.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 10). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Legert 6, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. De akkerbouwtak wordt gecontinueerd en uitgebreid.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 9). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Mgr. Jenneskensstraat 28, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in deels een grondgebonden veehouderij, deels een zonneweide van maximaal 0,5 ha, deels tuinbouwbedrijf. Daarnaast zet de ondernemer zijn akkerbouwactiviteiten voort.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 8). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Reindonkerweg 11, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. De bestaande akkerbouwtak wordt voortgezet.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 7). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Romerweg 21, Sevenum

Wijziging: Varkenshouderij wordt opgeheven.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 6). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

St. Maartensweg 24, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij zet akkerbouwtak voort en schakelt daarnaast om naar een opslagbedrijf en 'Wonen'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 5). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Vinkepas 16, Sevenum

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in grondgebonden veehouderij. Voortzetting melkvee- en paardenhouderij.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 4). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

Wertemerweg 4, Evertsoord

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in grondgebonden veehouderij. Voortzetting akkerbouwtak.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 3). Het aspect geur vormt geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.

4.4 Luchtkwaliteit

Veelal worden de varkenshouderijen omgezet naar niet-vee gerelateerde activiteiten in de vorm van akkerbouw/fruitteelt of lichte bedrijfsactiviteiten. Dit houdt in dat de huidige emissie van fijn stof fors omlaag zal gaan.


Voor een aantal bedrijven wordt het mogelijk gemaakt om door te gaan als grondgebonden veehouderij. Daarbij maken de varkenshouderijen plaats voor een melkrundveehouderij en/of een paardenhouderij. De omschakeling van een intensive veehouderij naar een grondgebonden agrarisch bedrijf betekent niet per saldo dat de emissie van fijn stof vermindert. Onderzocht dient te worden in hoeverre in de huidige situatie de emissie van fijn stof hoger is dan de emissie van het voornemen. Daarbij moet worden bedacht dat het achtergrondniveau van fijn stof in de gemeente relatief laag is (15-20 µg /m3 op grond van de Grootschalige concentratiekaarten 2021). Dit houdt in dat indien sprake zou zijn van een kleine toename van de fijn stof emissie er geen sprake zal zijn van de overschrijding van de jaargemiddelde concentratie van 40 µg /m3 of een 24-uursgemiddelde concentratie van 50 µg /m3 op maximaal 35 dagen.

Voor alle ontwikkelingen geldt dat deze kunnen worden geschaard onder de kleine projecten die de luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate (NIBM)’ verslechteren.

4.5 Externe veiligheid

Toetsingskader

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij de activiteit betrokken personen. De wet- en regelgeving rond het thema externe veiligheid zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (onder andere van gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. Risicobronnen kunnen worden onderscheiden in risicovolle inrichtingen (onder andere lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, waterwegen) en leidingen (onder andere aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit).


Om voldoende ruimte te scheppen tussen de risicobron en de personen of objecten die risico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten), moeten vaak veiligheidsafstanden in acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen. Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

De initiatieven maken geen geen nieuwe risicobronnen en transport van gevaarlijke stoffen mogelijk. Daarom wordt in het navolgende enkel de invloed van de omgeving (extern) op het initiatief (intern) getoetst.


Onderzoek

Campagneweg 28, Meterik

Wijziging: Bestemmingswijziging van 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Bijlage 18). Volgens de risicokaart liggen er binnen een straal van 500 meter rondom het plangebied geen risicovolle inrichtingen. Een verantwoording in het kader van het groepsrisico is niet aan de orde, er vindt geen namelijk geen verandering plaats in het aantal woonachtigen binnen het plangebied.

De Hees 6, Sevenum

Wijziging: De structurele huisvesting van zestien internationale werknemers wordt verplaatst naar een achterliggende loods (incl. verbouwing).

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0003.png"

Perceel gem. Sevenum, sectie R, nummer 90

Wijziging: Er worden twee bouwkavels opgenomen.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0004.png"

Wevertweg 7, Horst

Wijziging: Het bouwvlak wordt aangepast, zodat de bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt.

Toetsing: Voor dit initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Bijlage 16). In de omgeving van het plangebied zijn blijkens de risicokaart geen risicovolle inrichtingen, transportlijnen of buisleidingen gelegen. Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

Gun 13, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0005.png"

Donkerhoek 4, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'opslag'.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0006.png"

Herenbosweg 37, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in deels 'Wonen', deels in een parkeerterrein voor een transportbedrijf.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0007.png"

Herenbosweg 38, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. Het akkerbouwbedrijf wordt voortgezet.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0008.png"

Hogenbos 14, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in de bestemming 'Bedrijf' met aanduiding 'opslag'. Op het naastgelegen perceel mag een zonneweide worden gerealiseerd van maximaal 1,5 ha. Daarnaast blijven akkerbouwactiviteiten mogelijk.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. Op circa 525 meter ten westen van het plangebied ligt Mts Cornelissen-Peelen (bovengrondse propaantank). Dit ligt op voldoende afstand. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0009.png"

Hogenbos 10, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'opslag'.

Toetsing: Zie bij Hogenbos 14, Meerlo.

Hogeweg 8, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in 'Wonen'. De bestaande kwekerij en akkerbouwactiviteiten worden voortgezet.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. Op circa 280 meter ten noorden van het plangebied is een bovengrondse propaantank aangeduid, maar de bijbehorende stallen zijn recentelijk verkocht. Dit ligt op voldoende afstand. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0010.png"

Legert 6, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. De akkerbouwtak wordt gecontinueerd en uitgebreid.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0011.png"

Mgr. Jenneskensstraat 28, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in deels een grondgebonden veehouderij, deels een zonneweide van maximaal 0,5 ha, deels tuinbouwbedrijf. Daarnaast zet de ondernemer zijn akkerbouwactiviteiten voort.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. Camping 't Karrewiel ligt op circa 445 meter ten noorden van het plangebied (bovengrondse propaantank). Op circa 915 meter ten westen van het plangebied ligt Mts Cornelissen-Peelen (bovengrondse propaantank). Dit ligt op voldoende afstand. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0012.png"

Reindonkerweg 11, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. De bestaande akkerbouwtak wordt voortgezet.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. Op circa 290 meter ten zuidoosten van het plangebied ligt Claessens A.J.M. (propaantank). Op circa 200 meter ligt ten zuidwesten van het plangebied een buisleiding (K1-leiding). Dit ligt op voldoende afstand. Het aantal personen neemt in onderhavig geval niet toe. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0013.png"

Romerweg 21, Sevenum

Wijziging: Varkenshouderij wordt opgeheven.

Toetsing: Het bouwvlak wordt opgeheven. Externe veiligheid is niet in het geding.

St. Maartensweg 24, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij zet akkerbouwtak voort en schakelt daarnaast om naar een opslagbedrijf en 'Wonen'.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0014.png"

Vinkepas 16, Sevenum

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in grondgebonden veehouderij. Voortzetting melkvee- en paardenhouderij.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. Op circa 415 meter ten zuiden van het plangebied ligt Keunen Plantenkwekerij (bovengrondse propaantank). Dit ligt op voldoende afstand. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0015.png"

Wertemerweg 4, Evertsoord

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in grondgebonden veehouderij. Voortzetting akkerbouwtak.

Toetsing: Volgens de risicokaart (risicokaart.nl) ligt het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, spoor-, water- en wegtransportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen. Op circa 500 meter ligt ten noorden van het plangebied De Patrijs (bovengrondse propaantank). Ten zuiden van het plangebied ligt Recreatiecentrum de Schatberg BV op circa 860 meter afstand (bovengrondse propaantank). In onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen, waarop het plangebied blauw is omkaderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1507.HMVEEGPLAN2021-BPO1_0016.png"

4.6 Waterhuishouding

Toetsingskader

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin moet worden ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding en hoe in de plannen wordt omgegaan met aspecten van water.

Het projectgebied van het bestemmingsplan ligt binnen het beheersgebied van waterschap Limburg.

Onderzoek

Het verhard oppervlakte zal bij de varkenshouderijsaneringen niet toenemen, slechts beperkt toenemen binnen de huidige bestemmingsplanregels omtrent bouwen dan wel afnemen. Ook verandert de afwatering van het hemelwater en rioolwater niet bij de varkenshouderijsaneringen. Het waterschap Limburg wordt ten tijde van het vooroverleg van deze initiatieven op de hoogte gebracht.

De particuliere initiatieven worden navolgend besproken.

Campagneweg 28, Meterik

Wijziging: Bestemmingswijziging van 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen'.

Toetsing: Het aspect water is getoetst in de ruimtelijke onderbouwing die is opgesteld bij dit initiatief (Bijlage 18). Er zijn geen wateraspecten in het geding.

De Hees 6, Sevenum

Wijziging: De structurele huisvesting van zestien internationale werknemers wordt verplaatst naar een achterliggende loods (incl. verbouwing).

Toetsing: Het verhard oppervlakte neemt niet toe. Er is sprake van inpandige verbouwing. Ook verandert de afwatering van het hemelwater en rioolwater niet. Het waterschap Limburg wordt ten tijde van het vooroverleg van het initiatief op de hoogte gebracht.

Perceel gem. Sevenum, sectie R, nummer 90

Wijziging: Er worden twee bouwkavels opgenomen.

Toetsing: Met het waterschap is overleg gepleegd op 23 en 24 september 2021. Het waterschap is akkoord met het initiatief. Er loopt wel een oppervlaktewater in de buurt van het plangebied (namelijk 'Sevenums Molenveld'), maar deze ligt op een dusdanige afstand dat deze niet relevant is voor dit plan. Het initiatief raakt dan ook geen waterbelang van het waterschap (buiten hemelwater). Wel adviseert het waterchap om voor de verharding die zal worden toegevoegd een hemelwatervoorziening te realiseren conform de eis van 100 mm per m2 verhard oppervlak. Het afronden van de digitale watertoets is niet nodig. Dit advies is voldoende om te voldoen aan het vereiste van artikel 3.1.1 Bro.


Wevertweg 7, Horst

Wijziging: Het bouwvlak wordt aangepast, zodat de bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt.

Toetsing: Het aspect water is getoetst in de ruimtelijke onderbouwing die is opgesteld bij dit initiatief (Bijlage 16). Er zijn geen wateraspecten in het geding.

4.7 Archeologie

Wettelijk kader

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze in werking treedt. Vooruitlopend hierop zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). Daarnaast moet ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van het plangebied bevatten. Dit is uitgewerkt in paragraaf . Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, moet op grond van het voorgaande dan ook worden aangegeven op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden rekening wordt gehouden.

Onderzoek

De gronden met een archeologische dubbelbestemming zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en bescherming van de archeologische waarden. Afhankelijk van de archeologische dubbelbestemming gelden bouwregels, waarbij bouwen boven een bepaalde vrijstellingsgrens vergunningsplichtig is. Indien deze vrijstellingsgrens wordt bereikt, zal voor de verlening van deze benodigde vergunning (verkennend) archeologisch onderzoek moeten worden verricht.

Daarnaast geldt ter plaatse van de archeologische dubbelbestemmingen een vergunning- en onderzoeksplicht voor het uitvoeren van een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden.

De vigerende archeologische dubbelbestemmingen worden overgenomen op de verbeelding van het veegplan. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt bekeken of het initiatief vergunning- en onderzoeksplichtig is.

4.8 Ecologie

4.8.1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

Onderdeel van de Wet natuurbescherming (Wnb) is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

 • alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (artikel 3.1-3.4 Wnb);
 • dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5-3.9 Wnb);
 • nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (artikel 3.10-3.11 Wnb).


Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met vrijstellingen' opstellen (artikel 3.11 Wnb). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

Ook de bescherming van specifieke natuurgebieden is in de Wnb geregeld. Het betreft de Natura 2000-gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.


Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN.

4.8.2 Ecologische inventarisatie

Campagneweg 28, Meterik

Wijziging: Bestemmingswijziging van 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Bijlage 18). Het initiatief heeft geen effecten op de bescherming van flora en fauna en N2000/NNN-gebieden.

De Hees 6, Sevenum

Wijziging: De structurele huisvesting van zestien internationale werknemers wordt verplaatst naar een achterliggende loods (incl. verbouwing).

Toetsing: De ecologische quickscan is opgenomen in Bijlage 15. Uit de toetsing komt naar voren dat als gevolg van de plannen geen negatieve effecten op beschermde soorten te verwachten zijn, mits bij de werkzaamheden in de boomgaard rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels. Een ontheffing van de Wnb voor beschermde soorten is niet nodig. Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van de Wnb beschermde Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Een vergunning van de Wnb is dan ook niet nodig. Het plan is ook niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

Perceel gem. Sevenum, sectie R, nummer 90

Wijziging: Er worden twee bouwkavels opgenomen.

Toetsing: De ecologische quickscan is opgenomen in Bijlage 15. Uit de toetsing komt naar voren dat als gevolg van de plannen geen negatieve effecten op beschermde soorten te verwachten zijn, mits bij de werkzaamheden in de boomgaard rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels. Een ontheffing van de Wnb voor beschermde soorten is niet nodig. Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van de Wnb beschermde Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Een vergunning van de Wnb is dan ook niet nodig. Het plan is ook niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

Wevertweg 7, Horst

Wijziging: Het bouwvlak wordt aangepast, zodat de bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt.

Toetsing: Voor dit initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Bijlage 16). Omdat er geen fysieke wijzigingen plaatsvinden, heeft het initiatief geen effecten op de bescherming van flora en fauna en N2000/NNN-gebieden.

Varkenshouderijsaneringen

De bebouwing ter plaatse van de varkenshouderijen die worden gesaneerd, is al gesloopt.

4.8.3 Stikstofdepositie

Veelal worden de varkenshouderijen omgezet naar niet -vee gerelateerde activiteiten in de vorm van akkerbouw/fruitteelt of lichte bedrijfsactiviteiten. Dit houdt in dat de huidige emissie van ammoniak fors omlaag zal gaan.


Voor een aantal bedrijven wordt het mogelijk gemaakt om door te gaan als grondgebonden veehouderij. Daarbij maken de varkenshouderijen plaats voor een melkrundveehouderij en/of een paardenhouderij. De omschakeling van een intensive veehouderij naar een grondgebonden agrarisch bedrijf betekent niet per saldo dat de emissie van ammoniak vermindert. Onderzocht dient te worden in hoeverre in de huidige situatie de emissie van ammoniak hoger is dan de emissie van het voornemen.


Campagneweg 28, Meterik

Wijziging: Bestemmingswijziging van 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Bijlage 18).

De Hees 6, Sevenum

Wijziging: De structurele huisvesting van zestien internationale werknemers wordt verplaatst naar een achterliggende loods (incl. verbouwing).

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (bijlage Bijlage 2). Er wordt door de ontwikkeling geen toename stikstofdepositie verwacht.

Perceel gem. Sevenum, sectie R, nummer 90

Wijziging: Er worden twee bouwkavels opgenomen.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 1). Er wordt door de ontwikkeling geen toename stikstofdepositie verwacht.

Wevertweg 7, Horst

Wijziging: Het bouwvlak wordt aangepast, zodat de bebouwing binnen het bestemmingsvlak valt.

Toetsing: Voor dit initiatief is een separate ruimtelijke onderbouwing opgesteld (Bijlage 16).

Gun 13, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 14).

De omschakeling van een intensive veehouderij naar een grond gebonden agrarisch bedrijf betekent niet per saldo dat de emissie van ammoniak vermindert. In de huidige situatie bedraagt de emissie 1.173 kg NH3/jaar. Indien wordt omgeschakeld naar een grondgebonden bedrijf met 90 stuks melkvee wordt eenzelfde emissie van NH3 bereikt. Als dit aantal hoger is neemt de emissie ten opzichte van de huidige situatie toe.

Donkerhoek 4, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'opslag'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 14). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

Herenbosweg 37, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in deels 'Wonen', deels in een parkeerterrein voor een transportbedrijf.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 13). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

Herenbosweg 38, Melderslo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. Het akkerbouwbedrijf wordt voortgezet.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 12). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

Hogenbos 10 en 14, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in de bestemming 'Bedrijf' met aanduiding 'opslag'. Op het naastgelegen perceel mag een zonneweide worden gerealiseerd van maximaal 1,5 ha. Daarnaast blijven akkerbouwactiviteiten mogelijk.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 11). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

Hogeweg 8, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt deels omgezet in een grondgebonden veehouderij, deels in 'Wonen'. De bestaande kwekerij en akkerbouwactiviteiten worden voortgezet.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 10). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

Legert 6, Swolgen

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. De akkerbouwtak wordt gecontinueerd en uitgebreid.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 9). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

Mgr. Jenneskensstraat 28, Meerlo

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in deels een grondgebonden veehouderij, deels een zonneweide van maximaal 0,5 ha, deels tuinbouwbedrijf. Daarnaast zet de ondernemer zijn akkerbouwactiviteiten voort.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 8). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

Reindonkerweg 11, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in een grondgebonden veehouderij. De bestaande akkerbouwtak wordt voortgezet.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 7). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

Romerweg 21, Sevenum

Wijziging: Varkenshouderij wordt opgeheven.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 6). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

St. Maartensweg 24, Meterik

Wijziging: Varkenshouderij zet akkerbouwtak voort en schakelt daarnaast om naar een opslagbedrijf en 'Wonen'.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 5). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

Vinkepas 16, Sevenum

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in grondgebonden veehouderij. Voortzetting melkvee- en paardenhouderij.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 4). Een afname van de stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000 gebieden door het wegne-men van een emissie van 389 kg NH3/jaar. Daarbij is geen rekening gehouden met een moge-lijke uitbreiding met extra melkvee. Indien het aantal melkveekoeien met 30 toeneemt is geen sprake meer van een afname van de emissie.

Wertemerweg 4, Evertsoord

Wijziging: Varkenshouderij wordt omgezet in grondgebonden veehouderij. Voortzetting akkerbouwtak.

Toetsing: Voor dit initiatief is een onderbouwing van de milieueffecten opgesteld (Bijlage 3). Er wordt door de ontwikkeling een afname stikstofdepositie verwacht.

4.9 M.e.r.-beoordeling

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is het noodzakelijk om ten behoeve van een bestemmingsplan dat kaderstellend is voor projecten met grote milieugevolgen een plan-m.e.r. op te stellen. Onderdeel D in het Besluit m.e.r. geeft de omvang van dergelijke projecten. Hierbij geldt sinds de aanpassing van het Besluit m.e.r. per 1 april 2011 de omvang als richtwaarde en niet als absolute drempelwaarde. Daarom is altijd een toets noodzakelijk of sprake is van een project met grote milieugevolgen. Deze toets dient plaats te vinden aan de hand van de criteria van Bijlage III, van de EU-richtlijn m.e.r. De hoofdcriteria waaraan moet worden getoetst zijn: kenmerken van de projecten, plaats van de projecten en kenmerken van het potentiële effect. Het mag duidelijk zijn dat wanneer een project ruim beneden de omvang uit de bijlage van het Besluit m.e.r. blijft, deze beoordeling beknopt kan zijn.
Door te toetsen aan de drempelwaarden van het Besluit m.e.r. wordt bepaald of de ontwikkelingen in het kader van dit bestemmingsplan m.e.r.-plichtig zijn of dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling voldoende is. Dit plan voorziet in het wijzigen van de bestemming, in feite het legaliseren van de feitelijk situatie. Deze activiteit komt niet voor in onderdeel C en D van de bijlage bij het besluit m.e.r. Er is dus geen sprake van de verplichting om een m.e.r. procedure, dan wel m.e.r. beoordelingsprocedure te doorlopen.
Nu de beoogde activiteit niet voorkomt in onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is een vormvrije m.e.r.-beoordeling eveneens niet noodzakelijk. Daarnaast blijkt uit de milieuaspecten, zoals opgenomen in onderhavig bestemmingsplan, dat er geen belangrijke nadelige effecten zijn te verwachten die een formele m.e.r. beoordeling van het plan noodzakelijk maken.

Hoofdstuk 5 Juridische aspecten

5.1 Algemeen

Een bestemmingsplan bestaat uit de juridisch bindende verbeelding en regels en gaat vergezeld van een toelichting.

Op de verbeelding worden de verschillende bestemmingen en aanduidingen gevisualiseerd. Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven. De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende deel van het bestemmingsplan.

De toelichting heeft geen bindende werking en maakt juridisch geen deel uit van het bestemmingsplan. De toelichting heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.

5.2 Opzet veegplan

Het veegplan is opgesteld op basis van de landelijke standaarden (SVBP 2012). Het voorliggende bestemmingsplan 'Veegplan 2021' is een gedeeltelijke herziening van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas', het wijzigingsplan 'Kannegietweg 11, Meterik', en de beheersverordening 'Kernen Sevenum' (vastgesteld op 4 juni 2013).

Het besluit van de gemeenteraad heeft dus niet betrekking op het gehele plan, maar uitsluitend op die delen die worden gewijzigd met voorliggend plan. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas', het wijzigingsplan 'Kannegietweg 11, Meterik' en de beheersverordening 'Kernen Sevenum' blijven voor het overige van kracht. Voor de juridische regeling is aangesloten bij de huidige bestemmingsplannen. De regeling van voorliggend 'Veegplan 2021' is van toepassing verklaard op het plan 'Buitengebied Horst aan de Maas' en alle bestemmingsplannen die sindsdien zijn vastgesteld. Wat in dit veegplan wordt geregeld, komt in de plaats van en/of ter aanvulling op de regeling in het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' en de bestemmingsplannen die sindsdien zijn vastgesteld. Andersom blijft voor het overige de regeling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' en de regeling van de bestemmingsplannen die sindsdien zijn vastgesteld van toepassing.

Voor wat betreft de beheersverordening 'Kernen Sevenum' worden de regels uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' van toepassing verklaard (in plaats van de regels van de beheersverordening 'Kernen Sevenum').

Hoofdstuk 6 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

6.1.1 Nieuwe particuliere initiatieven

Conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet de gemeenteraad een exploitatieplan vaststellen, tenzij het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Met initiatiefnemers wordt een anterieure overeenkomst aangegaan waarin het kostenverhaal is geregeld. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd. De economische uitvoerbaarheid van deze projecten is hiermee voldoende gewaarborgd.

6.1.2 Varkenshouderijsaneringen

In de periode 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) opengesteld. Varkenshouderijen binnen de concentratiegebieden Zuid en Oost - waaronder ook binnen gemeente Horst aan de Maas - konden zich binnen deze periode aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Met initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst aangegaan waarin het kostenverhaal is geregeld. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd. De economische uitvoerbaarheid van deze projecten is hiermee voldoende gewaarborgd.

6.1.3 Ambtshalve wijzigingen

De ambtshalve wijzigingen hebben betrekking op het vastleggen van feitelijk bestaande situaties of ontwikkelingsmogelijkheden die reeds middels eerdere planologische herzieningen waren vastgelegd. De wijzigingen zijn van dusdanige aard dat beperkt gemeenschapsgelden moeten worden aangesproken.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1 Vooroverleg

Het bestemmingsplan zal in het kader van het wettelijke vooroverleg (artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening) aan de provincie, het waterschap en andere vooroverleginstanties worden voorgelegd. Hun opmerkingen zullen in deze paragraaf en waar nodig elders in het plan worden verwerkt.

6.2.2 Inspraak

Gelet op de aard van het voorliggende veegplan wordt afgezien van het houden van inspraak.

6.2.3 Zienswijzen

Gelet op het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het ontwerp-bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd voor het indienen van schriftelijke of mondelinge zienswijzen. Eventuele zienswijzen worden te zijner tijd verwerkt in het bestemmingsplan.