Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Galgenstraat 1
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1714.wpgalgenstraat1-VG01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

 

1.1 Plan

het wijzigingsplan Galgenstraat 1 met identificatienummer NL.IMRO.1714.wpgalgenstraat1-VG01 van de Gemeente Sluis.

1.2 Wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Bestaande regels van toepassing

De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1714.2eherzbpbui14-VG01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen) zijn onverkort van toepassing op het wijzigingsplan NL.IMRO.1714.wpgalgenstraat1-VG01  van de Gemeente Sluis.

3 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

 

4.1 Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning tot bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van artikel 4 lid 1 sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 
c. artikel 4 lid 1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.2 Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van de inwerkingtreding van het wijzigingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 
b. het is verboden het met het wijzigingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel artikel 4 lid 2 sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 
c. indien het gebruik, bedoeld in artikel 4 lid 2  sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 
d. artikel 4 lid 2  sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
 

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan Galgenstraat 1.