gemeente: Bernheze   status: Vastgesteld
plannaam: De Kommen van Bernheze   datum: 01-06-2011
 

Artikel 5 Bos

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Bos” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. bos en bebossing;

  2. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

  3. extensieve recreatie;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen, parkeervoorzieningen en met inachtneming van de keur van het waterschap.

5.2 Bouwregels

 

5.2.1 Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

 

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal:

  1. lichtmasten: 6 m;

  2. erf- en terreinafscheidingen: 2 m;

  3. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m.