gemeente: Bernheze   status: Vastgesteld
plannaam: De Kommen van Bernheze   datum: 01-06-2011
 

Artikel 17 Water

 

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Water” aangewezen gronden zijn bestemd voor waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen, met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

17.2 Bouwregels

 

17.2.1 Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

 

17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde anders dan voor de waterwegaanduiding, geleiding of tolheffing, maximaal:

  1. bruggen en viaducten: 8 m;

  2. lichtmasten: 6 m;

  3. erf- en terreinafscheidingen: 2 m;

  4. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m.