gemeente: Bernheze   status: Vastgesteld
plannaam: De Kommen van Bernheze   datum: 01-06-2011
 

3 Algemene regels

 

Artikel 25 Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 26 Algemene bouwregels

 

26.1 Ondergrondse bouwwerken

Ten aanzien van het oprichten van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende bouwregels:

 1. ondergrondse bouwwerken mogen uitsluitend binnen de contouren van de bovengrondse bebouwing worden opgericht;

 2. de maximale bouwdiepte, inclusief de fundering, bedraagt 3 m onder peil.

Artikel 27 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met de bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:

 1. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

 2. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

 3. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van prostitutie.

Artikel 28 Algemene aanduidingsregels

 

28.1 Vrijwaringszone - molenbiotoop

 

28.1.1 Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone - molenbiotoop’ zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de functie van de molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element.

 

28.1.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (Artikel 3 tot en met Artikel 19) mag niet hoger worden gebouwd dan:

 1. binnen een afstand van 100 m van de molen: de bouwhoogte die gelijk is aan de hoogte van de onderste punt van de verticaal staande molenwiek;

 2. binnen een afstand van 100 m tot 400 m van de molen: de onder a opgenomen bouwhoogte vermeerderd met 1/30 van de afstand tussen het bouwwerk en het middelpunt van de molen;

 3. In afwijking van sub a en b van dit artikel zijn bouwwerken tot een hoogte van 5,5 m in ieder geval toegestaan.

 

28.1.3 Afwijking van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 28.1.2 voor het bouwen overeenkomstig het bepaalde in de andere bestemmingen, onder de voorwaarde dat met de bebouwing geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van de molen.

 

28.1.4 Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 28.1.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te voeren:

 1. het ophogen van gronden hoger dan de hoogte die op grond van het bepaalde in artikel 28.1.2 is toegestaan voor bouwwerken;

 2. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur met een hoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 28.1.2 is toegestaan voor bouwwerken;

 3. het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting met een hoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 28.1.2 is toegestaan voor bouwwerken.

 

28.1.5 Verlening

Een omgevingsvergunning kan alleen worden verleend indien er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van de molen.

 

28.1.6 Uitzondering omgevingsvergunning

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

 1. andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

 2. andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.

28.2 Vrijwaringszone - weg

 

28.2.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone - weg’ zijn de gronden, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor het tegengaan van bebouwing.

 

28.2.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, gelden de volgende bepalingen:

 1. er mag niet worden gebouwd binnen een afstand van 50 meter uit de rand van de meest dichtbij gelegen rijbaan, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 2. binnen een afstand van 75 meter uit de rand van de meest dichtbij gelegen rijbaan mogen bouwwerken pas gerealiseerd worden na overleg met de wegbeheerder.

 

28.2.3 Afwijking van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 28.2.2 voor het toestaan van bouwwerken overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemmingen. Alvorens te beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning wordt advies ingewonnen bij de weghbeheerder.

28.3 Veiligheidszone - LPG

 

28.3.1 Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone - LPG’ zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met een LPG-installatie.

 

28.3.2 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (Artikel 3 tot en met Artikel 19) zijn op de in artikel 28.3.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan.

 

28.3.3 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (Artikel 3 tot en met Artikel 19) mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd ten behoeve van de in artikel 28.3.2 genoemde functies.

 

28.3.4 Afwijking van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de artikelen 28.3.2 en 28.3.3 voor het toestaan van de in artikel 28.3.2 genoemde functies en het bouwen van gebouwen ten behoeve van die functies voor zover in overeenstemming met de andere bestemming, mits ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.

 

28.3.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor:

 1. het verplaatsen of verkleinen van het aanduidingsvlak ‘veiligheidszone - LPG’ in verband met het verplaatsen van het LPG-vulpunt c.q. het verkleinen van de LPG-doorzet als aangeduid op de verbeelding, mits het woon- en leefmilieu van het bouwperceel niet verslechtert;

 2. het verwijderen van het aanduidingsvlak ‘veiligheidszone - LPG’, mits het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de LPG-installatie wordt beëindigd.

28.4 Wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (noordrand Heesch)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 1’, de bestemmingen te wijzigen in de bestemmingen “Groen”, “Maatschappelijk”, “Sport”, “Recreatie”, “Tuin”, “Verkeer”, “Water” en “Wonen”, met dien verstande dat:

 1. de ontwikkelingsvisie Noordrand Heesch in acht wordt genomen;

 2. voor zover het een wijziging naar de bestemming ‘Wonen’ betreft, het aantal te realiseren woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 3. voor zover het een wijziging naar de bestemming ‘Wonen’ betreft, uitsluitend grondgebonden woningen worden gerealiseerd;

 4. de uitvoerbaarheid van de bestemming wordt aangetoond;

 5. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 6. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 7. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 8. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 9. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 10. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 11. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemmingen zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.

28.5 Wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (Donzel-Doolhof Nistelrode)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 2’, de bestemmingen te wijzigen in de bestemmingen “Bedrijf”, “Groen”, “Tuin”, “Verkeer”, “Water” en “Wonen”, met dien verstande dat:

 1. de ontwikkelingsvisie Donzel-Doolhof Nistelrode in acht wordt genomen;

 2. voor zover het een wijziging naar de bestemming ‘Wonen’ betreft, het aantal te realiseren woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 3. voor zover het een wijziging naar de bestemming ‘Wonen’ betreft, uitsluitend grondgebonden woningen worden gerealiseerd;

 4. uitsluitend bedrijven zijn toegestaan die zijn genoemd in de categorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten of voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die worden veroorzaakt gelijk kunnen worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2;

 5. de uitvoerbaarheid van de bestemming wordt aangetoond;

 6. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 7. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 8. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 9. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 10. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 11. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 12. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemmingen zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.

28.6 Wro-zone - wijzigingsgebied - 3 (parkeren)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 3’ door middel van een wijzigingsplan de bestemming te wijzigen in de bestemming “Verkeer” ten behoeve van de aanleg van een parkeeterrein, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

 2. er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor het woonmilieu;

 3. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 4. er mag geen afbreuk worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.

28.7 Wro-zone - wijzigingsgebied - 4 (Saal van Zwanenberglaan 115 Heesch)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 4’, de bestemming(en) te wijzigen in de bestemmingen “Groen”, “Tuin”, “Verkeer” en “Wonen”, met dien verstande dat:

 1. het aantal te realiseren woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 2. de uitvoerbaarheid van de bestemmingen wordt aangetoond;

 3. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 4. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 5. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 6. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 7. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 8. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 9. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemmingen “Wonen” en “Tuin” zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.

28.8 Wro-zone - wijzigingsgebied - 5 (De Beekgraaf 10 Nistelrode)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 5’, de bestemming(en) te wijzigen in de bestemmingen “Groen”, “Tuin”, “Verkeer” en “Wonen”, met dien verstande dat:

 1. het aantal te realiseren woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 2. de uitvoerbaarheid van de bestemmingen wordt aangetoond;

 3. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 4. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 5. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 6. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 7. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 8. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 9. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemmingen “Wonen” en “Tuin” zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.

28.9 Wro-zone - wijzigingsgebied - 6 (Toniesplein 15 Nistelrode)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 6’, de bestemming(en) te wijzigen in de bestemmingen “Groen”, “Tuin”, “Verkeer” en “Wonen”, met dien verstande dat:

 1. het aantal te realiseren woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 2. de uitvoerbaarheid van de bestemmingen wordt aangetoond;

 3. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 4. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 5. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 6. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 7. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 8. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 9. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemmingen “Wonen” en “Tuin” zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.

28.10 Wro-zone - wijzigingsgebied - 7 (Abdijstraat 41 Heeswijk-Dinther)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 7’, de bestemming(en) te wijzigen in de bestemmingen “Groen”, “Tuin”, “Verkeer” en “Wonen”, met dien verstande dat:

 1. het aantal te realiseren woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 2. de uitvoerbaarheid van de bestemmingen wordt aangetoond;

 3. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 4. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 5. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 6. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 7. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 8. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 9. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemmingen “Wonen” en “Tuin” zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.

28.11 Wro-zone - wijzigingsgebied - 8 (Zijlstraat 7 Heeswijk-Dinther)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 8’, de bestemming(en) te wijzigen in de bestemmingen “Groen”, “Tuin”, “Verkeer” en “Wonen”, met dien verstande dat:

 1. het aantal te realiseren woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 2. de uitvoerbaarheid van de bestemmingen wordt aangetoond;

 3. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 4. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 5. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 6. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 7. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 8. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 9. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemmingen “Wonen” en “Tuin” zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.

28.12 Wro-zone - wijzigingsgebied - 9 (Hoofdstraat 68 Heeswijk-Dinther)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 9’, de bestemming(en) te wijzigen in de bestemmingen “Groen”, “Tuin”, “Verkeer” en “Wonen”, met dien verstande dat:

 1. het aantal te realiseren woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 2. de uitvoerbaarheid van de bestemmingen wordt aangetoond;

 3. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 4. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 5. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 6. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 7. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 8. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 9. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemmingen “Wonen” en “Tuin” zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.

28.13 Wro-zone - wijzigingsgebied - 10 (Molenerf 2 Nistelrode)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 10’, de bestemming te wijzigen in de bestemmingen “Groen”, “Tuin”, “Verkeer” en “Wonen”, met dien verstande dat:

 1. het aantal te realiseren woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 2. de uitvoerbaarheid van de bestemmingen wordt aangetoond;

 3. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 4. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 5. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 6. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 7. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 8. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 9. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemmingen “Wonen” en “Tuin” zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.

28.14 Wro-zone - wijzigingsgebied - 11 (VVHVCH Heesch)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 11’:

 1. het bouwvlak te vergroten, mits de goot- en bouwhoogte buiten de bestaande bebouwing maximaal 4 respectievelijk 7 meter bedragen;

 2. de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de bestaande bebouwing te vergroten tot 6 respectievelijk 10 meter;

onder de voorwaarden dat:

 1. de uitvoerbaarheid van de bestemming wordt aangetoond;

 2. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 3. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 4. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 5. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 6. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 7. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden.

28.15 Wro-zone - wijzigingsgebied - 12 (Graafsebaan ong.)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied - 12’, de bestemming(en) te wijzigen in de bestemmingen “Tuin” en “Wonen”, met dien verstande dat:

 1. het aantal te realiseren woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 2. de uitvoerbaarheid van de bestemmingen wordt aangetoond;

 3. de belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad;

 4. er geen onevenredig nadelige gevolgen mogen ontstaan voor het woonmilieu;

 5. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 6. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 7. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 8. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 9. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemmingen “Wonen” en “Tuin” zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.

Artikel 29 Algemene afwijkingsregels

 

29.1 Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 1. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlaktematen, percentages en afstandseisen, mits dit noodzakelijk is vanuit constructieve vereisten, architectonisch belang of oogpunt van duurzaamheid, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;

 2. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een geringe mate van afwijking is toegestaan, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;

 3. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van kunstwerken, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m, mits er geen belemmering plaatsvindt van het radarverstoringsgebied in verband met de vliegbasis Volkel;

 4. de regels en toestaan dat bouwwerken voor het verkrijgen van duurzame energie zoals zonnecollectoren en windturbines worden gebouwd, met een maximale bouwhoogte van 10 m;

 5. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt vergroot tot maximaal 10 m.

29.2 Afwijking als bedoeld in artikel 29.1 is slechts mogelijk indien:

 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;

 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 30 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De voorschriften van de bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 1. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen;

 2. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;

 3. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;

 4. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;

 5. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;

 6. de ruimte tussen bouwwerken.