Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Stationsweg 19 te Zuidlaren
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1730.BPStationsweg19Zlr-0401
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
 
a. plan:
het bestemmingsplan Stationsweg 19 te Zuidlaren van de gemeente Tynaarlo;
 
b. bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand nl.imro.1730.BPStationsweg19Zlr-0401 met de bijbehorende regels (en bijlagen);
 
c. aan- of uitbouw:
een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan onderscheiden kan worden en dat door zijn ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm;
 
d. aan huis verbonden beroep:
het beroepsmatig verlenen van administratieve, juridische, medische, therapeutische, kunstzinnige, vastgesteldtechnische diensten zoals in de bijlage weergegeven lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid, dan wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen beroepsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan huis verbonden beroep dient in overeenstemming te zijn met de woonfunctie;
 
e. aan huis verbonden bedrijf:
het verrichten van werkzaamheden van dienstverlenende en/of ambachtelijk productieve aard zoals in de bijlage weergegeven lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid, dan wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan huis verbonden bedrijf dient in overeenstemming te zijn met de woonfunctie;
 
f. aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de planregels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
 
g. aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
 
h. bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 
i. begane grond:
de bouwlaag van een gebouw, welke rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau;
 
j. bestaand:
 1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning;
 2. het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een andere planologische toestemming;
k. bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
 
l. bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
 
m. bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk met een dak;
 
n. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
 
o. bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
 
p. bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en de verdieping onder de kap;
 
q. bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
 
r. bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
 
s. bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
 
t. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
 
u. detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
 
v. dienstverlenend bedrijf:
een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;
 
w. gebouw:
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
 
x. gevel:
een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen een dak;
 
y. hoofdgebouw:
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmeting, dan wel gelet op de bestemming, als het belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen;
 
z. horecabedrijf:
een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;
 
aa. horecabedrijf, categorie I:
een horecabedrijf, waar in hoofdzaak maaltijden en/of logies worden verstrekt en waar doorgaans geen overlast voor het leefklimaat veroorzaakt wordt, zoals restaurants, hotels en pensions en een horecabedrijf dat vooral is gericht op het overdag en 's avonds verstrekken van in hoofdzaak alcoholvrije dranken en eenvoudige etenswaren, zoals ijssalons, croissanterieën, lunchrooms en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven;
 
bb. hotel:
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse;
 
cc. kantoor:
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening – niet zijnde detailhandel – al dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie;
 
dd. kap:
een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5 graden met het horizontale vlak;
 
ee. maatschappelijke voorzieningen:
educatieve, (sociaal-)medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;
 
ff. noklijn:
de bovenste, meestal scherpe horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de bovenste rand van een dak.
 
gg. normaal onderhoud: het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;
 
hh. overkapping:
een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en met maximaal één wand is omgeven;
 
ii. peil:
 1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
 2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
 3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil (of een plaatselijk aan te houden waterpeil);
jj. restaurant:
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
 
kk. seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;
 
ll. voorgevelrooilijn:
 1. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing:
  1. de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;
 2. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als bedoeld onder 1 aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd:
  1. bij een wegbreedte van ten minste 15 m, de lijn gelegen op 15 m uit de as van de weg;
  2. bij een wegbreedte geringer dan 10 m, de lijn gelegen op 10 m uit de as van de weg;
  3. bij een wegbreedte tussen de 10 m en de 15 m, de lijn gelegen op een afstand, die gelijk is aan de wegbreedte, uit de as van de weg;
mm. woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 2 Wijze van meten
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
 
2.1 de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
 
2.2 de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
 
2.3 de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
 
2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
 
2.5 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
 
2.6 de afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens:
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel;
 
2.7 lessenaarsdak
in afwijking van het bepaalde onder 2.2 en 2.4 bij een woning met een lessenaarsdak wordt het hoogste punt van het dak aangemerkt als bouwhoogte en het laagste punt van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel als goothoogte.
 
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de plaatsing van gebouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, rookkanalen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 meter bedraagt.
 
Voorzover in de regels een goothoogte en dakhelling is voorgeschreven, is het bepaalde onder 2.2 niet van toepassing op dakkapellen en op dakvlakken die niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen.
 
2 Bestemmingsregels
 
Artikel 3 Centrum
 
3.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. detailhandel, met uitzondering van supermarkten en volumineuze detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 2. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 3. horecabedrijven categorie 1, uitsluitend op de begane grond;
 4. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
  1. wonen met bijbehorende functies (waaronder bergingen en tuinen);
  2. daktuinen;
  3. groenvoorzieningen;
  4. parkeervoorzieningen;
  5. verkeer en verblijf;
  6. gebouwen ten behoeve van energieverdeling (trafohuisjes) met een maximaal oppervlak van 10 m² en een maximale bouwhoogte van 3 m.
3.2. Bouwregels
 
3.2.1. Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 1. een gebouw wordt binnen het bouwvlak gebouwd;
 2. een gebouw dient ter plaatse van de aanduiding ‘gevellijn’ in de gevellijn te worden gebouwd;
 3. het aantal woningen bedraagt gezamenlijk maximaal het op de verbeelding weergegeven ‘maximum aantal woningen’;
 4. de goot- en bouwhoogte van een gebouw bedragen niet meer dan de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de op de verbeelding weergegeven bouwaanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’;
 5. de hoofdgebouwen worden aan de gevelzijde van de Stationsweg op de derde bouwlaag voorzien van een dakhelling van minimaal 30° en maximaal 700, met dien verstande dat over een afstand van 8,0 meter de dakhelling 80° mag bedragen;
 6. de hoofdgebouwen mogen aan de gevelzijde van de Stationsweg over aan afstand van maximaal 5,0 meter op de derde bouwlaag worden voorzien van een plat dak;
3.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorend bouwwerk gelden de volgende regels:
 1. deze bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,5 m.
3.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten bedraagt niet meer dan 8 m;
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5 m;
 4. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals vluchttrappen, galerijen en hekwerken geldt dat deze zijn toegestaan achter de voorgevel van het hoofdgebouw waarbij de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw.
3.3. Nadere eisen
 
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van gebouwen.
 
3.4. Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:
 1. het bepaalde in lid 3.2.1 onder a en b voor het bouwen buiten het bouwvlak en voor de gevellijn met maximaal 1 meter over een afstand van maximaal 30% van de lengte van de gevellijn;
 2. het bepaalde in lid 3.2.1 onder e voor het bouwen van gebouwen welke zijn voorzien van een platte afdekking in de kap, met dien verstande dat:
  1. de platte afdekking evenwijdig loopt aan de noklijn van het hoofdgebouw, en;
  2. de maximale bouwhoogte niet wordt overschreden, en;
  3. er wel sprake is van de in lid 3.2.1 onder e genoemde dakhelling vanaf de bovenkant van de tweede bouwlaag tot aan de platte afdekking.
3.5. Specifieke gebruiksregels
 
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
 1. het gebruik van een gebouw voor andere functies dan wonen ter plaatse van de tweede en hogere bouwlagen;
 2. het gebruik van de gronden voor horecabedrijven van categorie 2 en 3;
 3. het gebruik van de gronden als parkeerterrein anders dan ten behoeve van verkeer en verblijf ten behoeve van de bestemming;
 4. het aantal parkeerplaatsen per woning bedraagt minimaal 1,2 parkeerplaats per woning.
Artikel 4 Wonen
 
4.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wonen;
 2. aan huis verbonden beroepen;
 3. verkeer en verblijf;
 4. openbare nutsvoorzieningen;
 5. groenvoorzieningen en speelvoorzieningen;
 6. parkeervoorzieningen.
Aan huis verbonden beroepen zijn toegestaan, voor zover wordt voldaan aan onderstaande criteria:
 1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;
 2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het beroep mogen zowel in het hoofdgebouw als in een al dan niet vrijstaand bijgebouw worden verricht;
 3. het beroep dient uitgeoefend te worden door de bewoner van het appartement;
 4. het deel van de voor uitoefening van een aan huis verbonden beroep mag tot 30% van de met omgevingsvergunning gerealiseerde oppervlakte van het hoofd- en bijgebouw met een maximum van 45 m² bedragen;
 5. vanuit het appartement mag geen detailhandel, horeca en groothandel plaatsvinden, ook mag geen prostitutie- of seksinrichting worden opgericht;
 6. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein;
 7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand zijn slechts toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m². Lichtreclame is niet toegestaan;
 8. buitenopslag is niet toegestaan.
4.2 Bouwregels
 
4.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van woningen gelden de volgende regels:
 1. de hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 2. de voorgevel(s) van hoofdgebouwen dienen in de gevellijn te worden gebouwd;
 3. het hoofdgebouw mag aan de zijde van de Koningstraat in gestapelde bouwvorm in maximaal 3 bouwlagen worden gebouwd, waarbij de 3e bouwlaag de kap bedraagt;
 4. het aantal woningen bedraagt gezamenlijk maximaal het op de verbeelding weergegeven ‘maximum aantal woningen’;
 5. de goot- en bouwhoogte van een gebouw bedragen niet meer dan de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de op de verbeelding weergegeven bouwaanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’;
 6. de hoofdgebouwen worden aan de gevelzijde van de Koningsstraat op de derde bouwlaag (kap) voorzien van een dakhelling van minimaal 20° en maximaal 700;
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten niet meer dan 8 m bedraagt;
 2. in afwijking van artikel 4.2., sub c onder 1 bedraagt de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven of achtererven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
 3. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals vluchttrappen, galerijen, balustrades en hekwerken geldt dat deze zijn toegestaan achter de voorgevel van het hoofdgebouw waarbij de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw.
4.2.3 Bijbehorende bouwwerken
voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
 1. deze bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,5 m;
 3. een trappenhuis en/of een lichtschacht mag maximaal 6,5 meter hoog zijn.
4.3 Nadere eisen
 
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan:
 1. de plaats van gebouwen;
 2. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden, indien deze meer dan 2,5 m bedraagt;
 3. de plaats van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden.
4.4 Afwijken van de bouwregels
 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:
 1. het bepaalde in lid 4.2.1 onder a en b voor het bouwen buiten het bouwvlak en voor de gevellijn met maximaal 1 meter over een afstand van maximaal 30% van de lengte van de gevellijn;
 2. het bepaalde in lid 4.2.1 onder f voor het bouwen van gebouwen welke zijn voorzien van een platte afdekking in de kap, met dien verstande dat:
  1. de platte afdekking evenwijdig loopt aan de noklijn van het hoofdgebouw, en;
  2. de maximale bouwhoogte niet wordt overschreden, en;
  3. er wel sprake is van de in lid 4.2.1 onder f genoemde dakhelling vanaf de bovenkant van de tweede bouwlaag tot aan de platte afdekking.
4.5 Specifieke gebruiksregels
 1. Onder strijdig gebruik met de bestemming wordt in elk geval begrepen het gebruik van de gebouwen ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten; 
 2. Het aantal parkeerplaatsen per woning bedraagt minimaal 1,2 waarbij geldt dat deze ook binnen de naastgelegen bestemming ‘Centrum’ mogen worden gerealiseerd.
4.6 Afwijken van de gebruiksregels
 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het gestelde in lid 4.5 ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf met dien verstande dat voor het gebruik van een deel van het appartement voor de uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten de volgende criteria in acht dienen te worden genomen:
 1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;
 2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het bedrijf mogen zowel in het hoofdgebouw als in een al dan niet vrijstaand bijgebouw worden verricht;
 3. het beroep dient uitgeoefend te worden door de bewoner van het appartement;
 4. het deel van de voor uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten mag tot 30% van de met omgevingsvergunning gerealiseerde oppervlakte van het hoofd- en bijgebouw bedragen, met een maximum oppervlakte van 45 m²;
 5. er mogen geen milieuvergunningplichtige of meldingplichtige activiteiten plaatsvinden;
 6. vanuit het appartement mag geen detailhandel, horeca en groothandel plaatsvinden, ook mag geen prostitutie- of seksinrichting worden opgericht;
 7. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein;
 8. er mag geen onevenredige aantasting van het woonklimaat optreden door overlast van gebruikte apparatuur (geluidsoverlast, geuroverlast, et cetera);
 9. uitsluitend bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan indien deze voorkomen in, of gelijk te stellen zijn aan de in de lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid genoemde aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bijlage;
 10. buitenopslag is niet toegestaan;
 11. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand zijn slechts toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m². Lichtreclame is niet toegestaan.
Artikel 5 Waarde - Beschermd dorpsgezicht
 
5.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
 1. het behoud, herstel en de uitbouw van de in de toelichting en het daarin opgenomen aanwijzingsbesluit aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing;
 2. de architectonische waarden van de afzonderlijke gebouwen;
 3. de historisch bepaalde rangschikking en samenhang van de gebouwen, waaronder mede begrepen bestaande open ruimtes tussen de gebouwen;
 4. de landschappelijke inpassing van de gebouwen.
5.2 Bouwregels
 
Er mag uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig c.q. aansluitend aan de ten tijde van de tervisielegging van het vastgesteld van dit plan bestaande stedenbouwkundig beeld, voor zover betrekking hebbend op:
 1. voorgevels;
 2. goot- en bouwhoogte van de gebouwen;
 3. de breedte en de indeling van de voorgevel van de gebouwen;
 4. de dakvorm, dakhelling en nokrichting van de gebouwen;
 5. de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.3 Nadere eisen
 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan situering, afmetingen en kapvormen van de bebouwing ten behoeve van:
 1. de instandhouding en herstel van het stedenbouwkundig beeld;
 2. de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving van de bebouwing;
 3. de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden;
Deze nadere eisen kunnen uitsluitend worden gesteld met het oog op het behoud van de waarden van het beschermd dorpsgezicht.
 
3 Algemene regels
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
 
Artikel 7 Algemene gebruiksregels
 
Uitsluiting seksinrichting
Het bestemmingsplan verzet zich tegen het gebruik van de gronden als seksinrichting.
 
Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
 
8.1 Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
 1. de in het plan gegeven maten, afmetingen, percentages en dakhelling tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 2. het bepaalde in het plan en worden toegestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.
8.2 De onder 8.1 bedoelde afwijkingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:
 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;
 • de verkeersveiligheid;
 • het bebouwingsbeeld.
 
Artikel 9 Overige regels
 
Afstemmingsbepaling Flora- en faunawet
 
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten zal rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen planten- en diersoorten op grond van de Flora- en faunawet. Indien uit gegevens, dan wel uit onderzoek blijkt dat sprake is van (een) beschermde soort(en) en het bouwwerk en/of de activiteit beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen, dan wel ontworteling of vernieling veroorzaakt, zal de betreffende (bouw)werkzaamheid c.q. activiteit pas kunnen plaatsvinden nadat ontheffing dan wel vrijstelling op grond van de Flora- en faunawet is verkregen.
 
4 Overgangs- en slotregels
Artikel 10 Overgangsrecht
 
10.1 Overgangsrecht bouwwerken
 
10.1.1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
10.1.2 Bij een omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van lid 10.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 10.1.1 met maximaal 10%.
 
10.1.3 Lid 10.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
 
10.2 Overgangsrecht gebruik
 
10.2.1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 
10.2.2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 10.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 
10.2.3 Indien het gebruik, bedoeld in het lid 10.2.1, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 
10.2.4 Lid 11.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
 
Artikel 11 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Stationsweg 19 te Zuidlaren.