direct naar inhoud van Regels
Plan: Veegplan bestemmingsplannen Tynaarlo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1730.BPVeegplanTyn-0301

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het Veegplan bestemmingsplannen Tynaarlo met identificatienummer NL.IMRO.1730.BPVeegplanTyn-0301 van de gemeente Tynaarlo;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen;

1.3 achtererfgebied:

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

Artikel 2 Van toepassingverklaring

Dit bestemmingsplan 'Veegplan bestemmingsplannen Tynaarlo' is een aanvulling op de bestemmingsplannen die gelden binnen de in de verbeelding opgenomen gebieden. Het bepaalde in deze bestemmingsplannen blijft van toepassing, met dien verstande dat in geval van strijdigheid van bepalingen, de bepalingen van dit veegbestemmingsplan voorgaan op de regels die ingevolge deze bestemmingsplannen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

Een lijst van bovengenoemde bestemmingsplannen is opgenomen in Bijlage 1.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Nabij Hoofdweg 278, Paterswolde
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Kleinere kernen   Agrarisch   Artikel 3  

De bestemming 'Agrarisch' wordt conform bovengenoemd plan van toepassing verklaard voor het perceel EDE02 - B - 3578 nabij Hoofdweg 278, Paterswolde.

3.2 Nabij Hunzeweg 62 en 64, De Groeve

Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Kleinere kernen   Agrarisch   Artikel 3  

De bestemming 'Agrarisch' wordt conform bovengenoemd plan van toepassing verklaard voor de percelen nabij Hunzeweg 62 en 64, De Groeve.

Artikel 4 Agrarisch - 1

4.1 Molenweg 14a, Eelde
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening   Agrarisch - 1   Artikel 4  

De bestemming 'Agrarisch - 1' wordt conform bovengenoemd plan van toepassing verklaard voor een deel van het perceel Molenweg 14a, Eelde.

Daarnaast wordt de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veldschuur' aangebracht.

4.2 Kadastraal perceel gem. Eelde, sectie G, nr. 36 en 24

De bestemming 'Agrarisch - 1' conform het onderstaand genoemde plan wordt van toepassing verklaard voor onderstaand adres:

Bestemmingsplan   Bestemmingsplan   Artikel  
Een deel van het kadastraal perceel gem. Eelde, sectie G, nr. 36 en 24   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening   Artikel 4  

Artikel 5 Bedrijf

5.1 Groningerweg 109, Eelderwolde
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Kleinere kernen   Bedrijf   Artikel 6  

Voor de gronden ter plaatse van het adres Groningerweg 109 te Eelderwolde, die gelegen zijn binnen binnen bovenstaand genoemd plan, blijft de bovenstaand genoemde bestemming van overeenkomstige toepassing met inachtneming van onderstaande.

Voor bovengenoemd adres is de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' vervallen.

Daarnaast blijven conform het bovenstaand genoemde plan de onderstaande maatvoeringsaanduiding en functieaanduidingen gelden:

 • het bouwvlak.

Artikel 6 Kantoor

6.1 Nabij Hoofdweg 278, Paterswolde
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Kleinere kernen   Kantoor   Artikel 13  

De bestemming 'Kantoor' wordt conform bovengenoemd plan van toepassing verklaard voor het perceel EDE02 - B - 3283 nabij Hoofdweg 278, Paterswolde.

Artikel 7 Natuur

De bestemming 'Natuur' conform het onderstaand genoemde plan wordt van toepassing verklaard voor onderstaand adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Het kadastraal perceel gem. Eelde, sectie G, nr. 24.   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening   Artikel 14  

Artikel 8 Natuur - Landgoed

De bestemming 'Natuur - Landgoed' conform het onderstaand genoemde plan wordt van toepassing verklaard voor onderstaand adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Brinkhovenlaan 10, Paterswolde   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en Buitengebied Tynaarlo partiële herziening   Artikel 16  

Artikel 9 Wonen

9.1 Rheeërweg 13, Zeijen
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en Buitengebied Tynaarlo partiële herziening   Wonen   artikel 27  

Voor de gronden ter plaatse van het adres Rheeërweg 13 te Zeijen, die gelegen zijn binnen binnen bovenstaand genoemd plan, blijft de bovenstaand genoemde bestemming van overeenkomstige toepassing met inachtneming van onderstaande.

Voor bovengenoemd adres is de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend' vervallen en wordt deze aanduiding op een ander pand binnen het bouwperceel aangebracht.

9.2 Burchtweg 2, Bunne
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en Buitengebied Tynaarlo partiële herziening   Wonen   Artikel 27  

Voor een deel van de gronden ter plaatse van het adres Burchtweg 2 te Bunne, die gelegen zijn binnen binnen bovenstaand genoemd plan, blijft de bovenstaand genoemde bestemming van overeenkomstige toepassing met inachtneming van onderstaande.

Voor dat deel vervalt de besteming 'Bedrijf - 2'.

9.3 Schelfhorst 24, Paterswolde
Bestemmingsplan  
Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo  

Voor de gronden ter plaatse van het adres Schelfhorst 24 te Paterswolde, die gelegen zijn binnen bovenstaand genoemd plan, blijft het bovenstaand genoemd plan van toepassing, met dien verstande dat voor dit perceel de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie IV' vervalt. De bestemming 'Wonen' (Artikel 27) en alle op de woonbestemming van toepassing zijnde regels uit het 'bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo' en 'Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening' worden van toepassing verklaard op het perceel.

9.4 Brinkhovenlaan 10, Paterswolde

De bestemming 'Wonen' conform het onderstaand genoemde plan wordt van toepassing verklaard voor onderstaand adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Brinkhovenlaan 10, Paterswolde   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en Buitengebied Tynaarlo partiële herziening   Artikel 27  

Artikel 10 Woongebied

10.1 Groningerweg 69, Eelderwolde
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Kleinere kernen   Woongebied   Artikel 23  

Voor de gronden ter plaatse van het adres Groningerweg 69 te Eelderwolde, die gelegen zijn binnen binnen bovenstaand genoemd plan, blijft de bovenstaand genoemde bestemming van overeenkomstige toepassing met inachtneming van onderstaande.

Daarnaast worden conform het bovenstaand genoemde plan de onderstaande maatvoeringsaanduiding en functieaanduidingen toegevoegd op de verbeelding:

 • een bouwvlak;
 • de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
 • 'maximum goothoogte';
 • 'maximum bouwhoogte'.
10.2 Hunzeweg 62 en 64, De Groeve

Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Kleinere kernen   Woongebied   Artikel 23  

De bestemming 'Woongebied' wordt conform bovengenoemd plan van toepassing verklaard voor de percelen Hunzeweg 62 en 64 te De Groeve, met inachtneming van onderstaande.

Daarnaast worden conform het bovenstaand genoemde plan de onderstaande maatvoeringsaanduiding en functieaanduidingen toegevoegd op de verbeelding:

 • een bouwvlak;
 • de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
 • 'maximum goothoogte';
 • 'maximum bouwhoogte'.
 • 'minimale dakhelling, maximale dakhelling'.

Artikel 23 (Woongebied) uit Bestemmingsplan Kleinere kernen wordt als volgt aangepast:

23.2 Bouwregels

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende regels:

(...)

13. in afwijking van het gestelde onder 7 geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'minimale dakhelling, maximale dakhelling' de dakhelling bedraagt niet minder dan wel niet meer bedraagt zoals is aangeduid;

14. ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - Weg' mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen vanwege het verkeer op de Hunzeweg ten hoogste 48 dB bedragen, of een daarvoor verkregen hogere waarde.

10.3 Nabij Hoofdweg 278, Paterswolde
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Kleinere kernen   Woongebied   Artikel 23  

De bestemming 'Woongebied' wordt conform bovengenoemd plan van toepassing verklaard voor het perceel EDE02 - B - 3578 nabij Hoofdweg 278, Paterswolde.

Artikel 11 Waarde - Archeologie 2

11.1 Van toepassing verklaring

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' blijft conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaand adres, dan wel wordt conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaand adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Burchtweg 2, Bunne   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 33  
Brinkhovenlaan 10, Paterswolde   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 33  
Molenweg 14a, Eelde   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 33  
Kadastraal perceel gem. Eelde, sectie G, nr. 36 en 24   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 33  

Artikel 12 Waarde - Archeologische verwachting 2

12.1 Van toepassing verklaring

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' blijft conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaand adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Rheeërweg 13, Zeijen   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 36  
Kadastraal perceel gem. Eelde, sectie G, nr. 36 en 24   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 36  

Artikel 13 Waarde - Beekdal

13.1 Van toepassing verklaring

De dubbelbestemming 'Waarde - Beekdal' blijft conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaand adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Rheeërweg 13, Zeijen   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 37  

Artikel 14 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

14.1 Van toepassing verklaring

De dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' blijft conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaand adres, dan wel wordt conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaand adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Nabij Hoofdweg 278, Paterswolde; de percelen EDE02 - B - 3578 en EDE02 - B - 3283   Bestemmingsplan Kleinere kernen   Artikel 25  

Artikel 15 Waarde - Flank

15.1 Van toepassing verklaring

De dubbelbestemming 'Waarde - Flank' blijft conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaand adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Burchtweg 2, Bunne   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 41  

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 16 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 17 Algemene aanduidingsregels

17.1 Overige zone - veiligheidszone bevi vervallen
Bestemmingsplan   Regel   Artikel  
Bestemmingsplan Kleinere kernen   Algemene aanduidingsregels   Artikel 28.6  

In bovenstaand genoemd bestemmingsplan wordt onderstaand nieuw lid 28.6 'Overige zone - veiligheidszone bevi vervallen' toegevoegd in de algemene aanduidingsregels:

28.6 Overige zone - veiligheidszone bevi vervallen

Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - veiligheidszone bevi’ geldt de aanduiding ‘veiligheidszone - bevi' niet meer.

17.2 Geluidzone - 47 bkl

De aanduiding 'geluidzone - 47 bkl' blijft conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaande adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Molenweg 14a, Eelde   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 48.1  
17.3 Luchtvaartverkeerszone - 3

De aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 3' blijft conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaande adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Molenweg 14a, Eelde   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 48.6  

17.4 Luchtvaartverkeerszone - 4

De aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - 4' blijft conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaande adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Molenweg 14a, Eelde   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 48.7  

17.5 Luchtvaartverkeerzone - cns apparatuur 2

De aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - cns apparatuur 2' blijft conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaande adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Molenweg 14a, Eelde   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 48.9  

17.6 Wro-zone - afwijkingsgebied 2

De aanduiding 'wro-zone - afwijkingsgebied 2' blijft conform het onderstaand genoemde plan van toepassing verklaard voor onderstaande adres:

Adres   Bestemmingsplan   Artikel  
Molenweg 14a, Eelde   Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo   Artikel 48.14  

Artikel 18 Overige regels

18.1 Parkeergelegenheid en los- en laadmogelijkheden
 • a. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of een omgevingsvergunning voor een gebruiksverandering moet, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen of andere voertuigen in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel. Dit betekent dat moet worden voldaan aan de normen in de parkeerkencijfers in de CROW-publicatie 381 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' en dat indien deze regels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging, dan wel aan de hand van de van toepassing zijnde beleidsregels van de gemeente Tynaarlo ten aanzien van parkeren bepaald.
 • b. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel.
 • c. Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a en b, dienen na de realisering in stand te worden gehouden.
 • d. Het college van burgemeester en wethouders kan afwijken van het bepaalde in sub a en b:
  • 1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
  • 2. voorzover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.
18.2 Bedrijf
18.2.1 Vervallen regeling
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Kleinere kernen   Bedrijf   Artikel 6.1 Bestemmingsomschrijving  

In lid 6.1 van bovenstaand genoemd plan vervalt de onderstaande bepaling:

h. verkooppunt motorbrandstoffen met lpg, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg'.

Alsmede de zinssnede: Met uitzondering van de ter plaatse met 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' aangeduide inrichtingen, zijn geen risicovolle inrichtingen toegestaan.

18.3 Centrum
18.3.1 Toegevoegde regeling
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Zuidlaren centrum   Centrum   Artikel 5 Specifieke gebruiksregels  

In de bovenstaand genoemde bestemming uit bovenstaand genoemd plan, wordt onderstaand nieuw lid 5.5 Specifieke gebruiksregels toegevoegd:

5.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt verstaan:

a. het gebruiken van bijgebouwen ten behoeve van woonfuncties.

18.4 Woongebied
18.4.1 Toegevoegde regeling Ter Borg, Rietwijk Noord
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Ter Borch, Rietwijk Noord   Woongebied   Artikel 6  

In de bovenstaand genoemde bestemming uit bovenstaand genoemd plan, wordt onderstaand nieuw lid toegevoegd:

6.2.2 Bijbehorende bouwwerken met meer dan 1 wand

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:

(...)

d. de bijgebouwen en overkappingen worden in het achtererfgebied gebouwd;

e. in afwijking van het gestelde onder d mag worden gebouwd buiten het achtererfgebied als het gaat om vervanging van een bestaand gebouw dat buiten het achtererfgebied is gebouwd;

6.2.3 Bijbehorende bouwwerken met maximaal 1 wand

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen bijbehorende bouwwerken met maximaal 1 wand worden gebouwd, met dien verstande dat:

d. de bijgebouwen en overkappingen worden in het achtererfgebied gebouwd;

e. in afwijking van het gestelde onder d mag worden gebouwd buiten het achtererfgebied als het gaat om vervanging van een bestaand gebouw dat buiten het achtererfgebied is gebouwd;

6.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde:

(...)

g. in lid 6.2.2 onder d, en toestaan dat bijgebouwen en overkappingen worden gebouwd buiten het achtererfgebied wanneer het gaat om woningen met meer dan één naar de weg gekeerde gevel en voor zo ver het gaat om bouwen voor de voorgevel;

18.4.2 Toegevoegde regeling Bestemmingsplan Ter Borch, Rietwijk Zuid
Bestemmingsplan   Bestemming   Artikel  
Bestemmingsplan Ter Borch, Rietwijk Zuid   Woongebied   Artikel 5  

In de bovenstaand genoemde bestemming uit bovenstaand genoemd plan, wordt onderstaand nieuw lid toegevoegd:

5.2.2 Bijbehorende bouwwerken met meer dan 1 wand

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:

(...)

f. de bijgebouwen en overkappingen worden in het achtererfgebied gebouwd;

g. in afwijking van het gestelde onder f mag worden gebouwd buiten het achtererfgebied als het gaat om vervanging van een bestaand gebouw dat buiten het achtererfgebied is gebouwd;

5.2.3 Bijbehorende bouwwerken met maximaal één wand

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen bijbehorende bouwwerken met maximaal één wand worden gebouwd, met dien verstande dat:

f. de bijgebouwen en overkappingen worden in het achtererfgebied gebouwd;

g. in afwijking van het gestelde onder f mag worden gebouwd buiten het achtererfgebied als het gaat om vervanging van een bestaand gebouw dat buiten het achtererfgebied is gebouwd;

5.4 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

(...)

e. lid 5.2.2 onder f, en toestaan dat bijgebouwen en overkappingen worden gebouwd buiten het achtererfgebied wanneer het gaat om woningen met meer dan één naar de weg gekeerde gevel en voor zo ver het gaat om bouwen voor de voorgevel;

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 19 Overgangsrecht

19.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
 • c. Het gestelde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
19.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het gestelde in sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 20 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het Veegplan bestemmingsplannen Tynaarlo.