direct naar inhoud van Regels
Plan: Sittard-Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPSittardZuid-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Sittard-Zuid' met identificatienummer NL.IMRO.1883.BPSittardZuid-VA01 van de gemeente Sittard-Geleen.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 verbeelding

de verbeelding van het bestemmingsplan 'Sittard-Zuid', bestaande uit de digitale en analoge verbeelding met projectnummer 211x07906 en identificatienummer NL.IMRO.1883.BPSittardZuid-VA01.

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 aan huis gebonden bedrijf

een bedrijf, gericht op het beroepsmatig verlenen van diensten en zorg of het uitoefenen van (ambachtelijke) bedrijvigheid door middel van handwerk, dat door de bewoner(s) van een woning in of vanuit die woning of een bijbehorend bijgebouw dan wel, in geval van een meergezinswoning of bovenwoning, vanuit de begane grond van een gebouw wordt uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt.

1.7 aan huis gebonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, zakelijk, maatschappelijk, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, lichaamsverzorgend, ontwerptechnisch of kunstzinnig of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door de bewoner(s) van een woning in of vanuit die woning of een bijbehorend bijgebouw dan wel, in geval van een meergezinswoning of bovenwoning, vanuit de begane grond van een gebouw wordt uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie behoudt, een kapsalon hieronder begrepen.

1.8 afhankelijke woonruimte

een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.

1.9 ander-werk

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid.

1.10 archeologisch monument

terrein dat van algemeen belang is wegens daar aanwezige zaken als hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde en die daarom op grond van de Monumentenwet worden beschermd.

1.11 archeologische verwachting

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van archeologische relicten (resten uit het verleden).

1.12 archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude tijden.

1.13 archeologisch onderzoek

onderzoek verricht door een dienst, bedrijf of instelling, beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet (of voor de betreffende werkzaamheden een vergunning heeft van de minister van OCW) en werkend volgens de kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA).

1.14 balklaag

een reeks balken die in één vlak liggen, bestemd om een vloer of zolder op te dragen.

1.15 balkon

voor een gevel aangebracht open platform dat vanuit de aangrenzende binnenruimte via een deur toegankelijk is en afgesloten is door een borstwering.

1.16 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.17 bebouwingspercentage

de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen op een bouwperceel, dan wel binnen
een bestemmingsvlak of bouwvlak, zoals nader bepaald in deze regels, in procenten van de oppervlakte van dat bouwperceel, bestemmingsvlak respectievelijk bouwvlak.

1.18 bed & breakfast

particuliere verstrekking tegen betaling, met een niet bedrijfsmatig karakter, aan derden van uitsluitend logies (met ontbijt) zonder dienstverlening - niet zijnde uitoefening van het hotel, pension of ander bedrijf - waarbij het aanbod zich beperkt tot maximaal 4 slaapplaatsen verdeeld over maximaal 2 kamers.

1.19 bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis gebonden beroepen daaronder niet begrepen.

1.20 bedrijfsgebouw

een gebouw, niet zijnde een kas, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.

1.21 bedrijfsvloeroppervlak

de inpandige en overdekte ruimte die wordt benut in verband met de uitoefening van een bedrijf.

1.22 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van de grond, noodzakelijk moet worden geacht.

1.23 beeldbepalend pand

gebouw of onderdeel van een gebouw dat kenmerkend is voor het cultuurhistorische beeld en van cultuurhistorische waarde is vanwege de historische verschijningsvorm, de historische ruimtelijke samenhang en/of historische betekenis, zoals die is aangewezen op de verbeelding en wordt beschermd via deze regels.

1.24 beeldbepalende boom

boom, die kenmerkend is voor de omgeving en/of het historische beeld.

1.25 beperkt kwetsbaar object

object zoals omschreven in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

1.26 beschermd gezicht

een gemeentelijk stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1. sub 1 onder d van de Erfgoedverordening Sittard-Geleen 2012.

1.27 bestaand

situatie ten tijde van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.28 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.29 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.30 bevoegd gezag

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.31 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.32 bijgebouw (inclusief aan- en uitbouw)

een al dan niet vrijstaand gebouw, dat door zijn constructie en/of afmetingen ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel staand hoofdgebouw.

1.33 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.34 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.35 bouwhistorisch onderzoek

onderzoek naar de bouw, verbouwings- en gebruiksgeschiedenis van gebouwen, complexen van gebouwen, of gebieden, in hun ruimtelijke samenhang, aan de hand van de vorm, de constructies, de gebruikte materialen en de afwerking. Het onderzoek brengt – onder andere aan de hand van bouwsporen – in kaart hoe de oorspronkelijke situatie was, welke veranderingen er in de loop der tijd zijn aangebracht, en het beschrijft de bestaande situatie als uitkomst van die eerdere processen.

1.36 bouwhistorische waarde

een waarde die wordt toegekend aan bouwwerken en die wordt bepaald aan de hand van een bouwhistorisch onderzoek. Bepalend voor de waarde zijn de aanwezige authentieke bouwhistorische elementen, als neerslag van de desbetreffende bouwstijl(en), bouwtraditie(s) en gebruiksgeschiedenis, alsmede de mate van zeldzaamheid en gaafheid van deze elementen.

1.37 bouwhoogte

de hoogte van een bouwwerk.

1.38 bouwlaag

een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.39 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.40 bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel.

1.41 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.42 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.43 bouwwerk, geen gebouw zijnde

een bouwwerk, niet zijnde een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte.

1.44 bovenwoning

een woning, die zich geheel of nagenoeg geheel bevindt boven de begane grond van een gebouw.

1.45 bedrijfsvloeroppervlak

de inpandige en overdekte ruimte die wordt benut in verband met de uitoefening van een bedrijf.

1.46 chalet

een voor bewoning bestemd demontabel bouwwerk, bestaande uit hout of kunststof en zonder vaste verankering in de grond, dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

1.47 cultuur en ontspanning

het al dan niet bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning zoals muziek, feesten en kermis, tevens daaronder begrepen de volgende functies:

 • ateliers; en/of
 • bioscopen; en/of
 • bowlingbanen; en/of
 • creativiteitscentra; en/of
 • dansscholen; en/of
 • musea; en/of
 • muziekscholen; en/of
 • muziektheaters; en/of
 • theater; en/of
 • wellness.

1.48 cultuurhistorie

de beschavingsgeschiedenis: de overblijfselen van de geschiedenis van de door de mens gemaakte en beïnvloede leefomgeving. Het betreft het onroerende deel van het cultureel erfgoed, waarin archeologie (bodemarchief), historische geografie (cultuurlandschap), historische stedenbouw, historische groen, architectuur- en bouwhistorie (gebouwen en complexen) worden betrokken.

1.49 cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt, zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur waaronder monumenten.

1.50 dakbedekking

materiaal waarmee het dak is afgedekt om te voorkomen dat er water binnen kan komen.

1.51 deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van archeologie. Deze dient in ieder geval te voldoen aan de in de KNA gestelde kwalificaties van senior archeoloog.

1.52 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of (af)leveren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen voor gebruik en/of verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van beroeps- of bedrijfsactiviteiten.

1.53 dienstverlenend bedrijf/zakelijke dienstverlening

een kantoor of een bedrijf met een publieksgerichte functie dat in hoofdzaak is gericht op het ter plaatse bedrijfsmatig verlenen van diensten aan of ten gerieve van bedrijven/personen, zoals een voorlichtings-, advies-, reis- en uitzendbureau, een makelaars- en/of verzekerinskantoor of bank.

1.54 dienstwoning/bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van de grond, noodzakelijk moet worden geacht.

1.55 diepploegen

het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel met een diepte van minimaal 30 cm (gemeten vanaf het peil) ten behoeve van agrarisch gebruik. Ploegen minder dan 30 cm diep wordt beschouwd als normaal onderhoud en beheer.

1.56 eengezinswoning

een complex van ruimten dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van een huishouden.

1.57 erf

een al of niet omheind stuk grond, in ruimtelijke opzicht direct behorende bij, in functioneel opzicht ten
dienste van en in feitelijk opzicht direct aansluitend aan een woning of een ander gebouw, waarop ingevolge de regels van het plan geen hoofdbebouwing is toegestaan en dat in beginsel behoort tot de kavel(s) waarop de woning of het andere gebouw is geplaatst, zoals dat blijkt uit kadastrale gegevens.

1.58 erfafscheiding

bouwwerk of groenvoorziening bedoeld om het erf af te bakenen van een buurerf, de weg/openbaar groen.

1.59 erker

een uitbreiding van het hoofdgebouw op de begane grond, geen afzonderlijke ruimte zijnde, waarvan de bestemming overeenkomt met de bestemming van het hoofdgebouw.

1.60 garagebedrijf

een bedrijf dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor verkoop, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, met dien verstande dat de verkoop van motorbrandstoffen is uitgezonderd.

1.61 gebouw

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.62 gebouwde elementen

objecten en bouwwerken met cultuurhistorische waarde, zoals muren, kapellen, kruisen, straatmeubilair, kunstwerken e.d., zoals die zijn aangewezen op de verbeelding en worden beschermd via deze regels.

1.63 gebruiken

het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven.

1.64 geleding

onderverdeling van de gevel in kleinere vlakken. Verticale, horizontale of figuratieve indeling van de gevel.

1.65 geluidszoneringsplichtige inrichting

een inrichting, waarbij op grond van artikel 40 van de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

1.66 gemeentelijk monument

onroerend monument, als bedoeld in het eerste lid onder c van de Erfgoedverordening Sittard-Geleen 2012.

1.67 gevel

het gedeelte dat vanaf de straat zichtbaar is, van plint tot kap; indien de kap vanaf de straatzijde zichtbaar is en bijdraagt aan het totale historisch waardevolle gevelbeeld, valt deze ook onder het begrip gevel; als er sprake is van een zijgevel en deze aan de straat ligt, valt deze ook onder het begrip gevel; met gevel wordt ook aangeduid een gedeelte van de gevel van een bouwblok dat toegerekend kan worden aan de eigenaar van een pand.

1.68 gevellijn

een denkbeeldige lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd.

1.69 geveltype

de wijze waarop de gevel van een gebouw is opgebouwd, onderverdeeld en geleed en waardoor gevels zich van elkaar onderscheiden in verschillende typen.

1.70 gevelwand

straatwand bestaande uit een aantal gevels van panden.

1.71 historisch waardevolle gevelwand

bijzondere beschermwaardige gevelwand met een bijzondere samenhang, schoonheid en/of cultuurhistorische waarde.

1.72 historisch waardevolle groenstructuur

een bijzondere beschermwaardige, in de loop der geschiedenis ontstane, (ruimtelijke) opbouw van het groen in een bepaald gebied met een bijzondere samenhang, schoonheid en/of cultuurhistorische waarde.

1.73 historisch waardevolle haag

bijzondere beschermwaardige haag met een bijzondere samenhang, schoonheid en/of cultuurhistorische waarde.

1.74 hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel, door zijn constructie, bouwmassa, ruimtelijke uitstraling en/of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk is aan te merken.

1.75 huishouden

de bewoning van een woning door:

 • een persoon;
 • meerdere personen in de vorm van een samenlevingsverband, niet zijnde kamerverhuur.

1.76 horeca

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf.

1.77 fastservicesector-winkelgebonden (Horeca van categorie 1)

een horecabedrijf, dat qua exploitatievorm aansluit bij de openingstijden van de winkelvoorzieningen en waar, naast overwegend niet ter plaatse bereide kleinere etenswaren, in hoofdzaak alcoholvrije drank wordt verstrekt:

 • a. broodjeszaken;
 • b. lunchroom;
 • c. konditorei;
 • d. ijssalon/-winkel;
 • e. koffie- en/of theeschenkerij;
 • f. eetwinkels;
 • g. crêperie.

1.78 fastservicesector- avondgebonden (Horeca van categorie 2)

een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van spijzen en/of kleine maaltijden of etenswaren die ter plaatse dienen of kunnen worden genuttigd. Daaronder worden begrepen:

 • a. cafétaria/snackbar/shoarma;
 • b. fastfoodrestaurant.

1.79 restaurantsector (Horeca van categorie 3)

een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse dienen of kunnen worden genuttigd. Daaronder worden begrepen:

 • a. restaurant;
 • b. bistro;
 • c. café-restaurant.

1.80 drankensector (Horeca van categorie 4)

een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van (alcoholische) dranken voor consumptie ter plaatse, alsmede het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden. Daaronder worden begrepen:

 • a. café;
 • b. bar;
 • c. grand-café;
 • d. eetcafé;
 • e. pub.

1.81 discotheken en partycentra (Horeca van categorie 5)

een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het bieden van vermaak enontspanning (niet zijnde een recreatieve voorziening) en/of het geven van gelegenheid tot de dansbeoefening, al dan niet met live muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en kleine etenswaren. Daaronder worden begrepen:

 • a. discotheek/dancing;
 • b. nacht-café;
 • c. zalencentrum (met nachtvergunning).

1.82 hotelsector (Horeca van categorie 6)

een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van nachtverblijf. Daaronder worden begrepen:

 • a. hotel;
 • b. motel;
 • c. pension;
 • d. overige logiesverstrekkers.

1.83 kamerverhuur

de bedrijfsmatige verhuur van minimaal vijf onzelfstandige woonruimten binnen een bestaand (woon)gebouw niet bestemd voor recreatieve bewoning.

1.84 kantoor

een ruimte of een complex van ruimten welke is bestemd om te worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden.

1.85 kaprichting

de richting waarin het dakvlak of de kap is gebouwd.

1.86 kapvorm

De wijze waarop een gebouw is afgedekt.

1.87 kleurgebruik

het toepassen van bepaalde kleuren.

1.88 kunstwerken

een civieltechnische constructie of installatie in de infrastructuur die één of meer functies vervult zoals onderdoorgangen, duikers, overkluizingen.

1.89 kwetsbaar object

object zoals omschreven in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

1.90 landschappelijke waarde

bijzondere landschappelijke kenmerken van een gebied of object in de zin van aantrekkelijkheid, herkenbaarheid/identiteit en diversiteit bestaande uit aardkundige, cultuurhistorische en visueel-ruimtelijke waarden, afzonderlijk of in onderlinge samenhang

1.91 maatschappelijke voorzieningen

voorzieningen, bestemd voor medische en verzorgende, sociaal-culturele, religieuze, militaire, educatieve en openbare dienstverlenende instellingen.

1.92 mantelzorg

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

1.93 materiaalgebruik

toepassing van bepaalde materialen.

1.94 meergezinswoning

een gebouw dat dient voor de huisvesting van meerdere huishoudens in afzonderlijke woonruimten.

1.95 nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub c van de Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidt op het moment van terinzagelegging van het ontwerpplan.

1.96 natuurhistorische waarde

een waarde die wordt toegekend aan karakteristieke elementen en patronen in het landschap alsmede sporen die de natuur en de mens in het landschap hebben achtergelaten, met cultuurhistorische waarde, zoals bomen, struiken, hagen, holle wegen, grafheuvels, poelen, grachten en vijvers.

1.97 natuurlijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige biotopen bijzondere flora en fauna, ecologische samenhangen en structuren.

1.98 nutsvoorziening

gebouwen en overkappingen ten behoeve van de waterhuishouding, de energievoorziening, en naar de aard daarmee gelijk te stellen openbare nutsvoorzieningen, niet zijnde geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven.

1.99 omgevingsvergunning

een vergunning voor het uitvoeren van een project dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.100 omgevingsvergunning voor het afwijken

omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met dit plan met toepassing van de in dit plan opgenomen regels inzake afwijking, op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c jo. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.101 omgevingsvergunning voor het bouwen

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.102 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, op grond van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.103 onderbouw

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de
bovenkant minder dan 1,20 m boven het peil is gelegen.

1.104 ondergeschikte bouwdelen

bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa van het hoofdgebouw uitsteken, zoals schoorstenen, antennemasten, windvanen, vlaggenmasten, wolfseinden en andere ondergeschikte dakopbouwen.

1.105 ondergeschikt (functie)

een functie die qua omvang en uitstraling ten dienste staat van een op dezelfde plaats voorkomende (hoofd)functie.

1.106 ondergeschikte horeca - horeca als nevenactiviteit

Een horecabedrijf dat in overwegende mate is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van kleine etenswaren, voedingsmiddelen en maaltijden die ter plaatse kunnen worden genuttigd. Verder, maar niet uitsluitend, worden ook niet-alcoholische en lichtalcoholische dranken verstrekt die ter plaatse worden genuttigd. De horecafunctie is onlosmakelijk verbonden met de hoofdactiviteit en heeft een ondergeschikte betekenis binnen het bedrijf of voorziening. In ieder geval bedraagt de oppervlakte van deze functie maximaal 20% van de aanwezige bedrijfsvloeroppervlakte.

Onder dit begrip vallen bijvoorbeeld de volgende voorzieningen:

 • 1. kantine bij een recreatief bedrijf;
 • 2. kantine bij een sportvoorziening;
 • 3. boerderijterras;
 • 4. proeflokaal bij een wijngaard.

1.107 ondergronds

beneden het peil.

1.108 onzelfstandige woonruimte

woonruimte in een pand met één hoofdingang met één huisnummer en meerdere verhuurbare kamers, waarin bewoners wezenlijke voorzieningen zoals douche/badkamer/toilet en/of (woon)keuken delen.

1.109 ornament

niet-zelfstandig decoratief element, dat is aangebracht op een voorwerp of gebouw om dit te versieren.

1.110 overkapping

een bijbehorend bouwwerk, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak, waaronder begrepen een carport.

1.111 parcellering

indeling in percelen.

1.112 peil

de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein ter plaatse van het bouwperceel.

1.113 prostitutiebedrijf

een inrichting of instelling gericht op het tegen betaling doen plaatsvinden van seksuele omgang met prostituees op een naar buiten toe kenbare wijze, zoals een bordeel of escortservice.

1.114 Rijksmonument

beschermd monument als bedoeld in artikel 1 onder d van de Monumentenwet 1988, met uitzondering van een beschermd archeologisch monument als bedoeld in artikel 1 onder c van die wet en als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wabo.

1.115 ruimtelijk historisch beeld

een bepaald in de loop van de geschiedenis ontstaan beeld van verscheidenheid, samenhang en afwisseling in het ruimtegebruik in een gebied als totaliteit.

1.116 ruimtelijk historische belevingswaarde

de mate waarin de gebruiker het verblijf in, of het gebruik van een ruimte een gebied als historisch kwalitatief ervaart.

1.117 ruimtelijke historische structuur

een bepaald in de loop van de geschiedenis ontstaan patroon van verscheidenheid, samenhang en afwisseling in het ruimtegebruik in een gebied als totaliteit.

1.118 seks- en/of pornobedrijf

een inrichting of instelling gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van erotische en/of pornografische aard dan wel voor detailhandel in seks- en/of pornoartikelen, zoals een seksbioscoop, seksclub, seksautomaat of sekswinkel.

1.119 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan, al dan niet in combinatie met elkaar:

 • a. bordeel;
 • b. erotische massagesalon;
 • c. parenclub;
 • d. (raam)prostitutiebedrijf;
 • e. seksautomatenhal;
 • f. seksbioscoop;
 • g. sekssauna/seksinrichting;
 • h. sekstheater.

1.120 staat van bedrijfsactiviteiten

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en instellingen.

1.121 standplaats

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

1.122 supermarkt

detailhandelsvestiging waar voedsel en dagelijkse goederen ten verkoop aan de consument worden aangeboden.

1.123 tuin

de gronden van een bouwperceel behorende bij een woning, die feitelijk zijn ingericht ten dienste van het gebruik van de woning.

1.124 uitvoeren

het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven.

1.125 verharden van wegen

het aanbrengen van een dichte deklaag in de vorm van bijvoorbeeld klinkers, asfalt of beton.

1.126 voorgevel

gevel aan de voorzijde van een gebouw gerelateerd aan de grens van het bouwvlak die is gericht naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd.

1.127 voorste bouwgrens

de naar het verkeers- of verblijfsgebied gekeerde bouwgrens.

1.128 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidt op het moment van terinzagelegging van het ontwerpplan.

1.129 wonen

wonen in een woning, zijnde een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één huishouden.

1.130 woning

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

1.131 woonmilieu

kwaliteit van de woonomgeving, gelet op omgevingsfactoren als geur, stof, geluid en gevaar.

1.132 woonwagen

een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

1.133 zakelijke dienstverlening

een kantoor of een bedrijf met een publieksgerichte functie dat in hoofdzaak is gericht op het ter plaatse bedrijfsmatig verlenen van diensten aan of ten gerieve van bedrijven/personen, zoals een voorlichtings-, advies-, reis- en uitzendbureau, een makelaars- en/of verzekeringskantoor of bank.

Artikel 2 Wijze van Meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse grens

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.

2.2 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.4 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren en op het peil, zulks met inbegrip van erkers.

2.6 de horizontale diepte van een bouwwerk

tussen het voorste en het achterste punt van het bouwwerk, gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren dan wel scheidslijnen en op het peil.

2.7 de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk

van het peil tot aan de bovenzijde van de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) bouwwerk.

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. agrarisch grondgebruik;

alsmede voor:

 • b. voet- en fietspaden;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

met bijbehorende:

 • f. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

3.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 3.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in categorie 1 en 2 van de 'Staat van bedrijfsactiviteiten';
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'garage', uitsluitend een garagebedrijf;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'hovenier', uitsluitend een hoveniersbedrijf;
 • d. bestaande (inpandige) bedrijfswoningen, behorend bij het ter plaatse gevestigde bedrijf.

alsmede voor:

 • e. erven;
 • f. aan huis gebonden beroepen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • k. overige bijbehorende voorzieningen;

 

met bijbehorende:

 • l. hoofdgebouwen;
 • m. bijgebouwen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 4.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • c. bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan bij een bedrijfswoning en mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 2 m achter de voorste bouwgrens of de lijn in het verlengde daarvan worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de goothoogte van aangebouwde bijgebouwen ten hoogte de eerste bouwlaag + 0,25 cm mag bedragen en de bouwhoogte ten hoogste de goothoogte plus de afstand tot de perceelsgrens, tot een maximum van 5 m mag bedragen;
  • 2. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen ten hoogste 3 meter mag bedragen en de bouwhoogte ten hoogste de goothoogte plus de afstand tot de perceelsgrens, tot een maximum van 5 m mag bedragen;
 • d. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  • 1. van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens 1 m;
  • 2. van erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens 2 m;
  • 3. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m;
 • e. Nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten de bouwvlakken worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 onder d voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een bouwhoogte van maximaal 2 m.

4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Strijdig gebruik

Ten aanzien van de in lid 4.1 genoemde functies gelden de volgende beperkingen:

 • a. Sex- en/of pornobedrijven en/of prostitutiebedrijven zijn niet toegestaan.
 • b. Detailhandel en zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan.
 • c. Geluidzoneringsplichtige inrichtingen.
 • d. Risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.
 • e. Verkooppunten van motorbrandstoffen zijn niet toegestaan.
 • f. Geluidszoneringsplichtige inrichtingen zijn niet toegestaan.
 • g. Het aantal bedrijven per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan het op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaande aantal.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.1 Afwijken afwijkende milieucategorie

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 4.1, voor de vestiging van een bedrijf uit milieucategorie 3.1 als vermeld in de Staat van bedrijfsactiviteiten, dan wel voor de vestiging van een bedrijf dat naar aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijkgesteld kan worden aan een bedrijf behorende tot milieucategorie 1 of 2, mits de aard en de activiteiten van het bedrijf geen afbreuk veroorzaken op het woon- en leefklimaat in de omgeving.

Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. openbare nutsvoorzieningen;

alsmede voor:

 • b. groenvoorzieningen en verhardingen;
 • c. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • d. overige bijbehorende voorzieningen;

 

met bijbehorende:

 • e. gebouwen;
 • f. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

5.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 5.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen mag ten hoogste 4 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen voor:
  • 1. erfafscheidingen 2 m;
  • 2. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m.

Artikel 6 Cultuur en ontspanning

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. cultuur en ontspanning, met uitzondering van seksinrichtingen en speelhallen;
 • b. ondergeschikte horeca ten dienste van de onder a genoemde doeleinden;

alsmede voor:

 • c. erven en tuinen;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • h. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • i. hoofdgebouwen;
 • j. bijgebouwen;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 6.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal voor:
  • 1. erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens 1 m;
  • 2. erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens 2 m;
  • 3. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m;
 • d. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het het bepaalde in lid 6.2 onder c voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2 m.

Artikel 7 Detailhandel

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, niet zijnde supermarkten;
 • b. bestaande (inpandige) bedrijfswoningen, behorende bij het ter plaatse gevestigde bedrijf;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - aanhangwagens', uitsluitend detailhandel in aanhangwagens en aanverwante artikelen;

alsmede voor:

 • d. erven en tuinen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • i. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • j. hoofdgebouwen;
 • k. bijgebouwen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 7.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • c. bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan bij een bedrijfswoning en mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 2 m achter de voorste bouwgrens of de lijn in het verlengde daarvan worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de goothoogte van aangebouwde bijgebouwen ten hoogte de eerste bouwlaag + 0,25 cm mag bedragen en de bouwhoogte ten hoogste de goothoogte plus de afstand tot de perceelsgrens, tot een maximum van 5 m mag bedragen;
  • 2. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen ten hoogste 3 meter mag bedragen en de bouwhoogte ten hoogste de goothoogte plus de afstand tot de perceelsgrens, tot een maximum van 5 m mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal voor:
  • 1. erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens 1 m;
  • 2. erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens 2 m;
  • 3. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m;
 • e. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het het bepaalde in lid 7.2 onder d voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2 m.

Artikel 8 Dienstverlening

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlenende bedrijven, kantoren en instellingen op financieel, juridisch of (ontwerp)-technisch gebied dan wel op het gebied van communicatie, informatie en adviezen;
 • b. bestaande (inpandige) bedrijfswoningen, behorende bij de ter plaatse gevestigde zakelijke dienstverlening;
 • c. wonen ter plaatse van de aanduiding 'wonen';

alsmede voor:

 • d. erven en tuinen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • i. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • j. hoofdgebouwen;
 • k. bijgebouwen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 8.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • c. bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan bij een bedrijfswoning en mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 2 m achter de voorste bouwgrens of de lijn in het verlengde daarvan worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de goothoogte van aangebouwde bijgebouwen ten hoogte de eerste bouwlaag + 0,25 cm mag bedragen en de bouwhoogte ten hoogste de goothoogte plus de afstand tot de perceelsgrens, tot een maximum van 5 m mag bedragen;
  • 2. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen ten hoogste 3 meter mag bedragen en de bouwhoogte ten hoogste de goothoogte plus de afstand tot de perceelsgrens, tot een maximum van 5 m mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal voor:
  • 1. erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens 1 m;
  • 2. erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens 2 m;
  • 3. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m;
 • e. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het het bepaalde in lid 8.2 onder d voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2 m.

8.4 Specifieke gebruiksregels
8.4.1 Strijdig gebruik

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 29 wordt tevens verstaan:

 • a. het gebruik van bebouwing voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of een aan huis gebonden bedrijf, voor zover sprake is van het gebruik ten behoeve van woondoeleinden, zoals bedoeld in artikel 8.1 c;
 • b. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning en/of als afhankelijke woonruimte;
 • c. kamerverhuur, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur'.

8.5 Afwijken van de gebruiksregels
8.5.1 Aan huis gebonden beroep
 • a. Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.4.1 onder a, voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep, mits:
  • 1. de uitoefening van het aan huis gebonden beroep plaatsvindt:
   • in een eengezinswoning of een tot deze woning behorend bijgebouw;
   • op de begane grond van een meergezinswoning;
   • op de begane grond behorende tot een bovenwoning;
  • 2. het ten behoeve van het aan huis gebonden beroep in gebruik te nemen bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30 m², met dien verstande dat de woonfunctie primair en in ruimtelijke zin gehandhaafd blijft;
  • 3. het gebruik geen onevenredige afbreuk veroorzaakt op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
  • 4. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt van de uitoefening van het aan huis gebonden beroep;
  • 5. de aard en de activiteiten van het bedrijf niet leiden tot een onevenredige hinder voor het woonmilieu en een onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat in de omgeving.
 • b. Voor percelen waar op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een vergund aan huis gebonden beroep wordt uitgeoefend, geldt dat de omgevingsvergunning als bedoeld onder a. geacht wordt te zijn verleend.

8.5.2 Aan huis gebonden bedrijf
 • a. Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.4.1 onder a, voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf, mits:
  • 1. de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf plaatsvindt:
   • in een eengezinswoning of een tot deze woning behorend bijgebouw;
   • op de begane grond van een meergezinswoning;
   • op de begane grond behorende tot een bovenwoning;
  • 2. het ten behoeve van het aan huis gebonden bedrijf in gebruik te nemen bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30 m², met dien verstande dat de woonfunctie primair en in ruimtelijke zin gehandhaafd blijft;
  • 3. het aan huis gebonden bedrijf voorkomt in milieucategorie 1 of 2 in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis gebonden bedrijven' of, voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt, gelijk gesteld kan worden aan een bedrijf behorende tot één van die milieucategorieën;
  • 4. het gebruik geen onevenredige afbreuk veroorzaakt op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
  • 5. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf;
  • 6. de aard en de activiteiten van het bedrijf niet leiden tot een onevenredige hinder voor het woonmilieu en een onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat in de omgeving.
 • b. Voor percelen waar op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een vergund aan huis gebonden bedrijf wordt uitgeoefend, geldt dat de omgevingsvergunning als bedoeld onder a. geacht wordt te zijn verleend.

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een park, plantsoenen, groenstroken en overige aanplanten;

alsmede voor:

 • b. voet- en fietspaden;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. straatmeubilair;
 • e. kunstuitingen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

met bijbehorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouw zijnde;

9.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 9.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen en kunstuitingen mag ten hoogste 6 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

Artikel 10 Horeca

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2', horeca van categorie 2;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3', horeca van categorie 3;

alsmede voor:

 • c. terrassen;
 • d. erven;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • i. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • j. hoofdgebouwen;
 • k. bijgebouwen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 10.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal voor:
  • 1. erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens 1 m;
  • 2. erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens 2 m;
  • 3. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m;
 • d. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het het bepaalde in lid 10.2 onder c voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2 m.

10.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 10.1 voor:

 • a. de vestiging van horecabedrijven in een lagere categorie dan aangegeven;
 • b. horeca-activiteiten die niet zijn vermeld in artikel 1.77 tot en met 1.79, mits:
  • 1. de horeca-activiteiten voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die zij veroorzaken, gelijk gesteld kunnen worden aan horeca-activiteiten als genoemd in artikel 1.77 tot en met 1.79;
  • 2. de horeca-activiteiten niet leiden tot een onevenredige inbreuk op het woon- en leefklimaat in de omgeving.

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. instellingen en voorzieningen op medisch, sociaal-cultureel, educatief of religieus gebied dan wel op het gebied van sport en recreatie of openbaar bestuur, waaronder begrepen bejaarden- en verzorgingstehuizen;
 • b. ondergeschikte horeca ten dienste van de onder a genoemde doeleinden;
 • c. een begraafplaats ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats';
 • d. wonen ter plaatse van de aanduiding 'wonen', uitsluitend op de verdieping;

alsmede voor:

 • e. erven;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • j. overige bijbehorende voorzieningen;

 

met bijbehorende:

 • k. hoofdgebouwen;
 • l. bijgebouwen;
 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

11.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 11.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal voor:
  • 1. erfafscheidingen 2 m;
  • 2. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m.
 • d. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

Artikel 12 Recreatie - Volkstuin

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de teelt van voedings- en/of siergewassen op kleine schaal en daarmee samenhangend gebruik van de grond.

alsmede voor:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • e. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • f. gebouwen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 12.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen in de vorm van tuinhuisjes en bergingen zijn toegestaan waarbij de bouwhoogte niet meer dan 3 m en de oppervlakte niet meer dan 10 m² mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal voor:
  • 1. erfafscheidingen 2 m;
  • 2. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m.
 • c. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. binnen- en buitensportbeoefening;
 • b. een tennisbaan ter plaatse van de aanduiding 'tennisbaan';
 • c. een voetbalvereniging ter plaatse van de aanduiding 'sportveld';
 • d. een speelvoorziening ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening'

alsmede voor:

 • e. groenvoorzieningen;
 • f. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • g. voet- en fietspaden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie;
 • k. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • l. hoofdgebouwen;
 • m. bijgebouwen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 12.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte en het bebouwingspercentage mogen niet meer bedragen dan aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', 'maximum bebouwingspercentage (%)';
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal voor:
  • 1. erfafscheidingen 2 m;
  • 2. speelvoorzieningen 6 m;
  • 3. lichtmasten 9 m;
  • 4. masten ten behoeve van de telecommunicatie 20 m;
  • 5. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m.
 • d. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

Artikel 14 Tuin

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuin;

alsmede voor:

 • b. nutsvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

met bijbehorende:

 • e. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

14.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan:

 • a. ten dienste van de in lid 14.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn toegestaan;
  • 2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten hoogste mag bedragen:
   • van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens 1 m;
   • van erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens 2 m;
   • van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m;
 • b. ten dienste van de in artikel 14.1 en artikel 19.1 omschreven doeleinden ten behoeve van tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, entreeportalen, veranda’s en afdaken, mits:
  • 1. de bouwdiepte ten opzichte van de bestemmingsgrens niet meer bedraagt dan 1,5 m;
  • 2. de bouwhoogte van erkers, entreeportalen en veranda’s niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het betreffende gebouw + 0,25 m;
  • 3. de breedte van erkers, entreeportalen en veranda’s niet meer bedraagt dan 60% van de breedte van de betreffende gevel van het gebouw.

14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 14.2 onder a voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een bouwhoogte van maximaal 2 m.

Artikel 15 Verkeer - Spoorweg

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Spoorweg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegen met de daarbij behorende gronden en voorzieningen;

alsmede voor:

 • b. parkeervoorzieningen en andere openbare ruimten;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • g. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 15.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen dat:

 • a. gebouwen zijn niet toegestaan;
 • b. nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  • 1. van verlichting 7 m;
  • 2. van voorzieningen voor de spoorgeleiding zoals draagconstructies voor bovenleidingen, seinpalen, bakens en andere spoorverkeersvoorzieningen 15 m;
  • 3. voor het onderbrengen van voorzieningen van de elektrotechnische systemen 7 m;
  • 4. van geluidsschermen 4 m;
  • 5. van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m.

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, voet- en fietspaden;
 • b. pleinen;
 • c. parkeerterreinen en andere openbare ruimten;

met zowel een functie voor verblijf als voor verkeer gericht op aangrenzende en nabijgelegen bestemmingen,

 

alsmede voor:

 • d. speelvoorzieningen;
 • e. kunstuitingen;
 • f. kapellen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • j. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • k. gebouwen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen, duikers en oeverbeschoeiingen.

 

16.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 16.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  • 1. van verlichting 6 m;
  • 2. van speelvoorzieningen 6 m;
  • 3. van kunstuitingen 12 m;
  • 4. van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m.

Artikel 17 Verkeer - Wegverkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Wegverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en voet- en fietspaden ten behoeve van doorgaand en overig verkeer;

 

alsmede voor:

 • b. parkeervoorzieningen en andere openbare ruimten;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. kunstuitingen;
 • e. kapellen;
 • f. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. overige bijbehorende voorzieningen;

 

met bijbehorende:

 • i. gebouwen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

17.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 17.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  • 1. van verlichting 9 m;
  • 2. van voorzieningen voor de verkeersgeleiding 10 m;
  • 3. van kunstuitingen 12 m;
  • 4. van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m.

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. aan- en afvoer van water;
 • b. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • c. waterberging;

met de daarbij behorende:

 • d. oevers en kaden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. overige bijbehorende voorzieningen;

18.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 18.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. het bouwen van gebouwen is niet toegestaan;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste 2 meter bedragen.

18.3 Specifieke gebruiksregels

Voor zover de gronden met de bestemming 'Water' op de legger van het waterschap zijn aangeduid als primair water, zijn de gebods- en verbodsbepalingen van de Keur van het waterschap van toepassing.

Artikel 19 Wonen

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening', tevens voor dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', tevens voor een traiteur of detailhandel niet zijnde een supermarkt, uitsluitend op de begane grond;
 • d. kamerverhuur, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur';
 • e. een bed & breakfast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast;

alsmede voor:

 • f. erven;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • k. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • l. hoofdgebouwen;
 • m. bijgebouwen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

19.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 19.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nieuwe woning toegestaan' is het toevoegen van een woning toegestaan.
 • c. De voorgevel van hoofdgebouwen mag uitsluitend in de voorste bouwgrens worden gebouwd.
 • d. De horizontale diepte van het hoofdgebouw mag ten hoogste bedragen:
  • 1. op de begane grond/eerste bouwlaag 15 m;
  • 2. op de volgende bouwlagen 12,5 m,
   met dien verstande dat de afstand van de achtergevel tot de achterste grens van het bouwperceel minimaal 5 m bedraagt.
 • e. Het gezamenlijk te bebouwen oppervlak aan bijgebouwen mag per bouwperceel ten hoogste 50% bedragen van de gronden gelegen buiten het bouwvlak, tot een oppervlakte van maximaal 70 m², met dien verstande dat het oppervlak aan vrijstaande bijgebouwen maximaal 50 m² mag bedragen.
 • f. Bijgebouwen mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 2 m achter de voorste bouwgrens of de lijn in het verlengde daarvan worden gebouwd.
 • g. De goot- en/of bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:

  goothoogte   bouwhoogte  
hoofdgebouwen   zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)'   zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' of ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'  
aangebouwde bijgebouwen   hoogte eerste bouwlaag + 0,25 cm   goothoogte + afstand tot perceelsgrens, tot een maximum van 5 m  
vrijstaande bijgebouwen   3 m   goothoogte + afstand tot perceelsgrens, tot een maximum van 5 m  
erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens   -   1 m  
erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens   -   2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   3 m  

 • h. Nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

19.3 Afwijken van de bouwregels
19.3.1 Afwijking bouwhoogte erfafscheidingen

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2 onder f voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een bouwhoogte van maximaal 2 m.

19.4 Specifieke gebruiksregels
19.4.1 Strijdig gebruik

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 29 wordt tevens verstaan:

 • a. het gebruik van bebouwing voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of een aan huis gebonden bedrijf, anders dan toegestaan krachtens de regels van dit bestemmingsplan.
 • b. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning en/of als afhankelijke woonruimte;
 • c. kamerverhuur, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur'.

19.5 Afwijken van de gebruiksregels
19.5.1 Aan huis gebonden beroep
 • a. Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.4.1 onder a, voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep, mits:
  • 1. de uitoefening van het aan huis gebonden beroep plaatsvindt:
   • in een eengezinswoning of een tot deze woning behorend bijgebouw;
   • op de begane grond van een meergezinswoning;
   • op de begane grond behorende tot een bovenwoning;
  • 2. het ten behoeve van het aan huis gebonden beroep in gebruik te nemen bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30 m², met dien verstande dat de woonfunctie primair en in ruimtelijke zin gehandhaafd blijft;
  • 3. het gebruik geen onevenredige afbreuk veroorzaakt op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
  • 4. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt van de uitoefening van het aan huis gebonden beroep;
  • 5. de aard en de activiteiten van het bedrijf niet leiden tot een onevenredige hinder voor het woonmilieu en een onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat in de omgeving.
 • b. Voor percelen waar op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een vergund aan huis gebonden beroep wordt uitgeoefend, geldt dat de omgevingsvergunning als bedoeld onder a. geacht wordt te zijn verleend.

19.5.2 Aan huis gebonden bedrijf
 • a. Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.4.1 onder a, voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf, mits:
  • 1. de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf plaatsvindt:
   • in een eengezinswoning of een tot deze woning behorend bijgebouw;
   • op de begane grond van een meergezinswoning;
   • op de begane grond behorende tot een bovenwoning;
  • 2. het ten behoeve van het aan huis gebonden bedrijf in gebruik te nemen bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30 m², met dien verstande dat de woonfunctie primair en in ruimtelijke zin gehandhaafd blijft;
  • 3. het aan huis gebonden bedrijf voorkomt in milieucategorie 1 of 2 in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis gebonden bedrijven' of, voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt, gelijk gesteld kan worden aan een bedrijf behorende tot één van die milieucategorieën;
  • 4. het gebruik geen onevenredige afbreuk veroorzaakt op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
  • 5. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf;
  • 6. de aard en de activiteiten van het bedrijf niet leiden tot een onevenredige hinder voor het woonmilieu en een onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat in de omgeving.
 • b. Voor percelen waar op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een vergund aan huis gebonden bedrijf wordt uitgeoefend, geldt dat de omgevingsvergunning als bedoeld onder a. geacht wordt te zijn verleend.

Artikel 20 Wonen - Garageboxen

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Garageboxen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. stalling van auto’s en (motor)voertuigen;

 

alsmede voor:

 • b. overige bijbehorende voorzieningen;

 

met bijbehorende:

 • c. gebouwen;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

20.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 20.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen mag ten hoogste 3 m bedragen;
 • c. de oppervlakte per garagebox mag ten hoogte 25 m² bedragen;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

Artikel 21 Wonen - Woonwagenstandplaats

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in woonwagens en/of chalets;

alsmede voor:

 • b. erven;
 • c. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • h. hoofdgebouwen;
 • i. bijgebouwen
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 21.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. woonwagens zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘woonwagenstandplaats’ met dien verstande dat:
  • 1. per standplaats slechts één woonwagen/chalet mag worden gebouwd, met dien verstande dat slechts één woonwagen/chalet per standplaats aanwezig mag zijn en de bouwhoogte van de woonwagen/chalet maximaal 3,50 mag bedragen;
  • 2. per standplaats het maximum bebouwingspercentage ten hoogste 90% mag bedragen;
  • 3. op iedere woonwagenstandplaats gebouwen ten behoeve van sanitaire doeleinden en bergingsdoeleinden (verzorgingsunits) mogen worden gebouwd, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte hiervan per woonwagenstandplaats niet meer mag bedragen dan 25 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3,50 meter;
  • 4. de afstand van de woonwagens/chalets tot elkaar minimaal 2,00 meter moet bedragen;
  • 5. de hoogte van andere bouwwerken maximaal 5 meter mag bedragen, behoudens erfafscheidingen, welke maximaal 2,00 meter mogen bedragen.
 • b. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

21.3 Afwijken van de bouwregels
21.3.1 Afwijking bouwhoogte woonwagen/chalet

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2 onder a voor de realisatie van een woonwagen/chalet met een maximum bouwhoogte van 6 meter indien:

 • a. de landschappelijke en stedenbouwkundige waarden niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de afwijkende bouwhoogte past binnen de in de omgeving van de locatie gehanteerde bouwhoogte.

21.4 Specifieke gebruiksregels
21.4.1 Strijdig gebruik

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 29.1 wordt tevens verstaan:

 • a. het gebruik van bebouwing voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of een aan huis gebonden bedrijf, met uitzondering van een aan huis gebonden beroep als bedoeld in 21.1;
 • b. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning en/of als afhankelijke woonruimte.

21.5 Afwijken van de gebruiksregels
21.5.1 Aan huis gebonden beroep

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.4.1 onder a, voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep, mits:

 • a. de uitoefening van het aan huis gebonden beroep plaatsvindt in een eengezinswoning of een tot deze woning behorend bijgebouw;
 • b. het ten behoeve van het aan huis gebonden beroep in gebruik te nemen bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30 m², met dien verstande dat de woonfunctie primair en in ruimtelijke zin gehandhaafd blijft;
 • c. het gebruik geen onevenredige afbreuk veroorzaakt op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
 • d. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt van de uitoefening van het aan huis gebonden beroep;
 • e. de aard en de activiteiten van het bedrijf niet leiden tot een onevenredige hinder voor het woonmilieu en een onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat in de omgeving.

21.5.2 Aan huis gebonden bedrijf

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.4.1 onder a, voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf, mits:

 • a. de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf plaatsvindt in een eengezinswoning of een tot deze woning behorend bijgebouw;
 • b. het ten behoeve van het aan huis gebonden bedrijf in gebruik te nemen bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30 m², met dien verstande dat de woonfunctie primair en in ruimtelijke zin gehandhaafd blijft;
 • c. het aan huis gebonden bedrijf voorkomt in milieucategorie 1 of 2 in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis gebonden bedrijven' of, voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt, gelijk gesteld kan worden aan een bedrijf behorende tot één van die milieucategorieën;
 • d. het gebruik geen onevenredige afbreuk veroorzaakt op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
 • e. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van het aan huis gebonden bedrijf;
 • f. de aard en de activiteiten van het bedrijf niet leiden tot een onevenredige hinder voor het woonmilieu en een onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat in de omgeving.

 

Artikel 22 Waarde - Archeologie 2

22.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het beschermen van de archeologische waarden.
 • b. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

22.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn;
 • b. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid;
 • c. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm ten opzichte van het peil en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;
 • d. een bouwwerk met een oppervlakte tot ten hoogste 50 m2.

22.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 22.2, sub a met in acht neming van de voor deze gronden geldende overige bouwregels;
 • b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a. wordt verleend, indien:
  • 1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
  • 2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;
 • c. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a. wordt voorts verleend, indien mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de vergunning voorwaarden te verbinden gericht op:
  • 1. het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. het doen van opgravingen of;
  • 3. het laten begeleiden van de bodemverstorende activiteit door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties

22.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken,geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm ten opzichte van het peil, waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen,mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
  • 2. het verlagen van het waterpeil;
  • 3. het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
  • 4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
 • b. Het verbod, als bedoeld onder a, is niet van toepassing:
  • 1. indien mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
  • 2. indien mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;
  • 3. indien de werken een oppervlakte hebben tot ten hoogste 50 m2 of smaller zijn dan 1,5 m;
  • 4. indien de werken of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van een reeds eerder verleende vergunning;
  • 5. indien de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;
  • 6. indien de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;
  • 7. indien de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
  • 8. indien objectief wordt aangetoond dat de bodem al zodanig is verstoord door in het verleden uitgevoerde werkzaamheden dat geen sprake meer is van archeologische verwachtingswaarde;
 • c. Voor zover mede op basis van archeologisch onderzoek bepaald is dat de onder a genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning de volgende voorwaarden worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen of;
  • 3. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificatie.

22.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:

 • a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat:
  • 1. op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
  • 2. wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld.
 • b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' toe te kennen aan gronden, grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.

Artikel 23 Waarde - Archeologie 3

23.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De gronden voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor doeleinden ter bescherming van de archeologische waarden;
 • b. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

23.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn;
 • b. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid;
 • c. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm ten opzichte van het peil en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;
 • d. een bouwwerk met een oppervlakte tot ten hoogste 100 m2.

23.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 23.2, sub a met in acht neming van de voor deze gronden geldende overige bouwregels.
 • b. Een omgevinghsvergunning als bedoeld onder a wordt verleend, indien:
  • 1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
  • 2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;
 • c. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt voorts verleend, indien mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de vergunning voorwaarden te verbinden gericht op:
  • 1. het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. het doen van opgravingen of;
  • 3. het laten begeleiden van de bodemverstorende activiteit door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

23.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken,geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm ten opzichte van het peil, waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen,mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
  • 2. het verlagen van het waterpeil;
  • 3. het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
  • 4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
 • b. Het verbod, als bedoeld onder a, is niet van toepassing:
  • 1. indien mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
  • 2. indien mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;
  • 3. indien de werken een oppervlakte hebben tot ten hoogte 100 m2 of smaller zijn dan 1,5 m;
  • 4. indien de werken of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van een reeds eerder verleende vergunning;
  • 5. indien de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;
  • 6. indien de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;
  • 7. indien de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
  • 8. indien objectief wordt aangetoond dat de bodem al zodanig is verstoord door in het verleden uitgevoerde werkzaamheden dat geen sprake meer is van archeologische verwachtingswaarde;
 • c. Voor zover mede op basis van archeologisch onderzoek bepaald is dat de onder a genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning de volgende voorwaarden worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen of;
  • 3. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificatie.

23.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:

 • a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat:
  • 1. op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
  • 2. wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld.
 • b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' toe te kennen aan gronden, grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.

Artikel 24 Waarde - Archeologie 4

24.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor doeleinden ter bescherming van de archeologische waarden;
 • b. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

24.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn;
 • b. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid;
 • c. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm ten opzichte van het peil en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;
 • d. een bouwwerk met een oppervlakte tot ten hoogste 500 m2.

24.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 24.2, sub a met in acht neming van de voor deze gronden geldende overige bouwregels;
 • b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt verleend, indien:
  • 1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
  • 2. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;
 • c. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt voorts verleend, indien mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de vergunning voorwaarden te verbinden gericht op:
  • 1. het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. het doen van opgravingen of;
  • 3. het laten begeleiden van de bodemverstorende activiteit door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken,geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm ten opzichte van het peil, waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen,mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
  • 2. het verlagen van het waterpeil;
  • 3. het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
  • 4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
 • b. Het verbod, als bedoeld onder a, is niet van toepassing:
  • 1. indien mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
  • 2. indien mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;
  • 3. indien de werken een oppervlakte hebben tot ten hoogste 500 m2 of smaller zijn dan 1,5 m;
  • 4. indien de werken of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van een reeds eerder verleende vergunning;
  • 5. indien de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;
  • 6. indien de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;
  • 7. indien de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
  • 8. indien objectief wordt aangetoond dat de bodem al zodanig is verstoord door in het verleden uitgevoerde werkzaamheden dat geen sprake meer is van archeologische verwachtingswaarde;
 • c. Voor zover mede op basis van archeologisch onderzoek bepaald is dat de onder a genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning de volgende voorwaarden worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen of;
  • 3. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificatie.

24.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door:

 • a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat:
  • 1. op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
  • 2. wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld.
 • b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' toe te kennen aan gronden, grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.

Artikel 25 Waarde - Cultuurhistorie

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de cultuurhistorische waarden, meer in het bijzonder voor:

 • a. het behoud, herstel en versterken van de aanwezige ruimtelijke historische structuur en het ruimtelijk historische beeld en ruimtelijk historische belevingswaarden van het beschermde gezicht en de hierin aanwezige bebouwing;
 • b. het behoud, herstel en het versterken van de karakteristieke hoofdvormen, de geveltypen, de geleding, het materiaal, het kleurgebruik en ornamenten van gebouwen alsmede het behoud van de historisch waardevolle rooilijn, het herstel en versterken van het ruimtelijk historisch beeld en belevingswaarde van de gevelwand ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend pand', 'specifieke vorm van waarde - historisch waardevolle gevel(wand)' en 'specifieke vorm van waarde - historisch beeldondersteunende gevel(wand)';
 • c. het behoud van de historisch waardevolle rooilijn, het herstel en versterken van het ruimtelijk historisch beeld en belevingswaarde van de gevelwand ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - historisch waardevolle rooilijn';
 • d. het behoud, herstel en versterken van de ruimtelijke historische belevingswaarden en cultuurhistorische waarden van gebouwde elementen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - waardevol gebouwd element';
 • e. het behoud en versterken van de aanwezige ruimtelijke, cultuurhistorische en/of natuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduidingen 'beeldbepalende boom', 'specifieke vorm van waarde - historisch waardevolle hagen' en 'specifieke vorm van waarde - (historisch) waardevolle groenstructuur';
 • f. een Rijksmonument ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – rijksmonument' en de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - rijksmonumentaal stadspark';
 • g. een gemeentelijk monument ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – gemeentelijk monument'.

25.2 Bouwregels
25.2.1 Bouwwerken

In afwijking van het bepaalde in de onderliggende bestemmingen, dienen bouwwerken te voldoen aan de volgende regels:

 • 1. Nieuwbouw van hoofdgebouwen is niet toegestaan, tenzij een omgevingsvergunning voor het slopen op basis van dit artikel is afgegeven;
 • 2. De voorgevel van een hoofdgebouw welke is gekeerd naar de openbare weg of openbare ruimte mag uitsluitend worden gebouwd in de bestaande voorgevelrooilijn;
 • 3. De goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen ter plaatse van de 'specifieke vorm van waarde - historisch waardevolle gevel(wand)' mogen niet afwijken van de goot- en bouwhoogte ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
 • 4. De kapvorm en kaprichting van hoofdgebouwen, waarvan de voorgevel is gekeerd naar de openbare weg, mogen niet afwijken van de kapvorm en kaprichting ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan dan wel de kapvorm en kaprichting zoals die krachtens een vóór het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan verleende omgevingsvergunning voor het bouwen mag worden gebouwd;
 • 5. De schuine daken (vijfde gevel) moeten in geval van vervanging van de dakbedekking worden voorzien van keramische dakpannen of, indien oorspronkelijk aanwezig, (natuursteen) leien;
 • 6. De breedte en de parcellering van hoofdgebouwen, waarvan de voorgevel is gekeerd naar de openbare weg, mogen niet afwijken van de breedte en de parcellering ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan dan wel zoals die krachtens een voor het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan verleende omgevingsvergunning vóór het bouwen mag worden gebouwd;
 • 7. Het geveltype en de geleding, het materiaal, kleurgebruik en ornamenten van hoofdgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - historisch waardevolle gevel(wand)' en 'specifieke vorm van waarde - historisch beeldondersteunende gevel(wand)';waarvan de gevel is gekeerd naar de openbare weg, mogen niet afwijken van het geveltype en de geleding, het materiaal, kleurgebruik en ornamenten ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan dan wel zoals die krachtens een voor het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan verleende omgevingsvergunning voor het bouwen mogen worden gebouwd;
 • 8. Bij verbouwing van een pand met de aanduiding 'specifieke vorm van waarde – bouwhistorische verwachting' dient voorafgaande aan de planvorming een onderzoek plaats te vinden naar de bouwhistorische waarden van het pand. Indien blijkt dat muren, (vakwerk)wanden, kelders, balklagen en kapconstructies met bouwhistorische waarden aanwezig zijn, dan moeten deze behouden blijven, tenzij de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen commissie van terzake deskundigen van oordeel is dat wijziging met het oog op herbestemming nodig is en de bouwhistorische waarden niet onevenredig worden aangetast;
 • 9. Balkons en erkers aan de van de openbare weg zichtbare gevels zijn uitsluitend zijn toegestaan, ingeval en voor zover deze aanwezig waren ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan dan wel zoals die krachtens een vóór het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan verleende omgevingsvergunning voor het bouwen mag worden gebouwd;
 • 10. Voor dakterrassen, welke zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, geldt, dat deze uitsluitend zijn toegestaan, zoals deze aanwezig waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
 • 11. De gebouwde elementen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - waardevol gebouwd element' dienen in de bestaande omvang gehandhaafd te blijven en mogen niet worden gewijzigd;
 • 12. Ter plaatse van de aanduiding, 'specifieke vorm van waarde – te behouden openheid' en 'specifieke vorm van waarde - (historisch) waardevolle groenstructuur' almede binnen een afstand van 5 meter uit de aanduiding 'beeldbepalende boom' en binnen een afstand van 1 meter van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - historisch waardevolle hagen' mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

25.2.2 Omgevingsvergunning voor het bouwen
 • 1. Een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden mag alleen en moet worden geweigerd, indien door de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieken en/of cultuurhistorische waarden, zoals aangegeven in artikel 25.1 en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.
 • 2. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 25.2.2 sub a wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag daarover een advies heeft ingewonnen bij de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen commissie van terzake deskundigen

25.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de bebouwing, alsmede de opbouw en indeling van gevels ten behoeve van behoud en versterking van de historische waardevolle karakteristieke verschijningsvorm van de cultuurhistorische waardevolle bebouwing.

25.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in:

 • a. lid 25.2.1 sub a voor nieuwbouw ter plaatse van bestaande bebouwing die niet de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend pand', specifieke vorm van waarde - historisch waardevolle gevel(wand)' en 'specifieke vorm van waarde - historisch beeldondersteunende gevel(wand)'; heeft, mits de bouwmassa, de gevelbreedte, het geveltype, de gevelgeleding, het materiaal- en kleurgebruik worden afgestemd op de historische maatvoering, historische verhoudingen en het beeld zoals deze van oudsher in het beschermde gezicht voorkomt;
 • b. lid 25.2.1 sub b voor zover er geen sprake is van een historische voorgevelrooilijn en de bebouwing terug wordt geplaatst in de historische voorgevelrooilijn;
 • c. lid 25.2.1 sub c voor zover de huidige goot- en bouwhoogte afwijken van de historische goot- en bouwhoogte en de historische maten en verhoudingen worden hersteld;
 • d. lid 25.2.1 sub d voor zover de huidige dakvorm en/of dakrichting afwijkt van de historische dakvorm en/of dakrichting en de dakvorm en/of dakrichting in overeenstemming wordt gebracht met de historische dakvorm en/of dakrichting;
 • e. lid 25.2.1 sub e voor zover er sprake is van een ander materiaal dat zich voegt in de architectuur en historische context;
 • f. lid 25.2.1 sub f voor zover de gevelbreedte en de parcellering van hoofdgebouwen afwijkt van de historische gevelbreedte en parcellering en de historische gevelbreedte en de historische parcellering worden hersteld;
 • g. lid 25.2.1 sub g mits de wijzigingen betrekking hebben op het opheffen van verstoringen aan deze gevel en de gevel door de wijziging in overeenstemming wordt gebracht met het historische beeld;
 • h. lid 25.2.1 sub h indien reeds eerder een bouwhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden naar het pand en op basis hiervan voor de verbouwing voldoende informatie voorhanden is over de bouw- en cultuurhistorische waarden;
 • i. lid 25.2.1 sub j, voor het realiseren van nieuwe dakterrassen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. de dakterrassen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg;
  • 2. de hoogte van afscheidingen bedraagt niet meer dan 1,00 meter, gemeten ten opzichte van de vloer waarop wordt gebouwd en de afscheidingen worden uitgevoerd in een open transparante constructie;
  • 3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van cultuurhistorische waarden;
 • j. lid 25.2.1 sub k, voor het veranderen van de als 'specifieke vorm van waarde - waardevol gebouwd element' aangeduide bouwwerken, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden;
 • k. lid 25.2.1 sub l indien er de cultuurhistorische waarde van de (historisch) waardevolle groenstructuur, bomen en/of historisch waardevolle hagen niet onevenredig worden aangetast en de essentie van de openheid en zichtlijnen behouden blijft.

25.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan een pand of gronden te gebruiken of laten te gebruiken op een dusdanige wijze dat de cultuurhistorische waarden worden ontsiert of in gevaar worden gebracht.

25.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
25.6.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag

 • a. de volgende andere werken uit te voeren:
  • 1. het verven, verwijderen en wijzigen van verflagen, van gevels, ramen, deuren, luiken en/of sierdelen van hoofdgebouwen, voor zover deze werkzaamheden ingevolge het Besluit omgevingsrecht niet vergunningsvrij zijn;
  • 2. het wijzigen van gevels, ramen, deuren, luiken, sieronderdelen en/of dakbedekking van hoofdgebouwen, voor zover daarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist;
  • 3. het bepleisteren, het verwijderen en wijzigen van pleisterwerk van gevels van hoofdgebouwen;
  • 4. het aanbrengen van afbeeldingen of tekens voor commerciële doeleinden;
  • 5. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden;
  • 6. het wijzigen van weg- of straatprofielen en/of oppervlakteverhardingen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - historisch waardevolle groenstructuur', 'specifieke vorm van waarde - historisch waardevolle hagen' en 'beeldbepalende boom' de volgende andere werken uit te voeren:
  • 1. het vellen, rooien of beschadigen van monumentale of beeldbepalende bomen;
  • 2. het vellen, rooien of beschadigen van historisch waardevolle hagen of groenstructuren;
  • 3. het scheuren van grasland;
  • 4. het aanbrengen van verhardingen.

25.6.2 Weigeren
 • a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 25.6.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien door de uitvoering van het ander-werk, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieken en/of cultuurhistorische waarden, zoals aangegeven in lid 25.1 en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.
 • b. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 25.6.1 wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag daarover een advies heeft ingewonnen bij de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen commissie van ter zake deskundigen.

25.6.3 Niet van toepassing

De verbodsbepaling van lid 25.6.1 geldt niet voor normale onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk in verband met het beheer of de voltooiing van werken die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan reeds bestaan of in uitvoering zijn genomen, alsmede werken en/of werkzaamheden die worden of mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende of nog te verlenen vergunning; hieronder wordt mede verstaan:

 • a. het normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. het onderhoud van bestaand houtgewas door snoeien en verwijderen van dood hout;
 • c. werken en/of werkzaamheden, die strekken ter behoud of het herstel van de cultuurhistorische, landschaps- of natuurlijke waarden.

25.7 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
25.7.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de in lid 25.1 bedoelde gebouwen aangeduid als geheel of gedeeltelijk te slopen anders dan ter vernieuwing van onderdelen, welke uit oogpunt van onderhoud noodzakelijk is.

25.7.2 Verlenen

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 25.7.1 mag alleen worden verleend, indien:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristiek, bouw- of cultuurhistorische waarden;
 • b. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld;
 • c. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is;
 • d. het delen van een gebouw of bijbehorende bouwwerken betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.
 • e. er een omgevingsvergunning voor vervangende nieuwbouw of herinrichting van de vrijkomende gronden kan worden verleend en voldoende is aangetoond dat de vergunde werkzaamheden binnen een termijn van vijf jaar na verlening van de sloopvergunning gerealiseerd zullen zijn.

25.7.3 Advies

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 25.7.1 wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag daarover een advies heeft ingewonnen bij de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen commissie van ter zake deskundigen.

25.7.4 Niet van toepassing

De verbodsbepaling van lid 25.7.1 geldt niet voor werken en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan of die konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning.

Artikel 26 Waterstaat - Beschermingszone watergang

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Beschermingszone watergang' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor de bescherming, het beheer en onderhoud van watergangen.

26.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de doeleinden als aangegeven in 26.1 worden gebouwd.

26.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 26.2 en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits:

 • a. geen onevenredige aantasting plaats vindt van het doelmatig functioneren van de watergang;
 • b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming;
 • c. vooraf advies is ingewonnen bij de waterbeheerder.

26.4 Specifieke gebruiksregels

Op de gronden met deze bestemming is het bepaalde in de Keur van het waterschap van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 27 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 28 Algemene bouwregels

28.1 Bestaande maten, afstanden en percentages
28.1.1

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of de afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.

28.1.2

In die gevallen dat een bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand is gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels zijn voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

28.2 Ondergronds bouwen
28.2.1

Het bepaalde in deze regels en op de verbeelding omtrent de situering, de horizontale diepte en de oppervlakte van bouwwerken, alsmede het bebouwingspercentage, is op overeenkomstige wijze van toepassing op ondergronds bouwen, met dien verstande dat de verticale diepte van ondergrondse bouwwerken niet meer dan 5 m mag bedragen.

28.2.2

Het bepaalde in lid 28.2.1 is niet van toepassing op gronden gelegen binnen de bestemmingen 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3' en 'Waarde - Archeologie 4'. Op die gronden is ondergronds bouwen niet toegestaan.

28.2.3

Het bevoegd kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 28.2.2, voor ondergronds bouwen in overeenstemming met lid 28.2.1.

28.2.4

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 28.2.3 wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag daarover een advies heeft ingewonnen van de stadsarcheoloog.

Artikel 29 Algemene gebruiksregels

29.1 Algemene verbodsbepaling

Het is verboden de in het plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming(en).

29.2 Strijdig gebruik

Onder verboden gebruik als bedoeld in lid 29.1 wordt in elk geval verstaan:

 • a. een gebruik van gronden en bouwwerken als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
 • b. een gebruik van gronden en bouwwerken als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
 • c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
 • d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens deze regels;
 • e. een gebruik van gronden en bouwwerken voor straatprostitutie, een seks- of pornobedrijf dan wel een prostitutiebedrijf, met uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens deze regels.

29.3 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 29.1 gestelde verbod, indien strikte toepassing ervan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

29.4 Woningaantal

Het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het aantal dat:

 • a. op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan reeds is gebouwd;
 • b. op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan kan worden gebouwd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning voor het bouwen.
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a. en b. is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nieuwe woning toegestaan', maximaal één nieuwe woning toegestaan.

Artikel 30 Algemene aanduidingsregels

30.1 overige zone - rijksmonument

Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - rijksmonument’ zijn de gronden en bouwwerken mede bestemd voor het behoud en bescherming van cultuurhistorische waarden in de vorm van een rijksmonument.

Artikel 31 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het bepaalde in het plan voor:

 • a. het afwijken van de voorgeschreven goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en afstand van bouwwerken, dan wel een voorgeschreven bebouwingspercentage, eventueel met overschrijding van de bouwgrenzen, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 10% van de in deze regels voorgeschreven afmetingen en afstanden;
 • b. het afwijken van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak op de verbeelding, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein en er geen dringende reden zijn die zich tegen de afwijking verzetten, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen op de verbeelding is aangegeven niet meer dan 2,5 m bedraagt;
 • c. het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak op de verbeelding, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen op de plankaart is aangegeven niet meer dan 2,5 m bedraagt;
 • d. het overschrijden van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen door:
  • 1. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, entreeportalen, veranda’s, afdakken en andere daarmee gelijk te stellen ondergeschikte delen van gebouwen, mits:
   • de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de bouwhoogte van erkers, entreeportalen en veranda’s niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het betreffende gebouw + 0,25 m;
   • de breedte van erkers, entreeportalen en veranda’s niet meer bedraagt dan 60% van de breedte van de betreffende gevel van het gebouw;
   • de afstand tot de bestemmingsgrens minimaal 2,5 m bedraagt, daar waar het bestemmingsvlak grenst aan een bestemming ‘Verkeer’;
  • 2. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 m.

Artikel 32 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied' de geldende bestemmingen te wijzigen in een bestemming ten behoeve van de natuurontwikkeling van de gronden, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. De aanwezige bebouwing is of zal worden gesloopt.
 • b. Het wijzigingsplan dient financieel uitvoerbaar te zijn.

Artikel 33 Overige regels

33.1 Prioriteit van dubbelbestemmingen

33.2 Algemene regels m.b.t. parkeergelegenheid

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning dient een zodanige parkeergelegenheid te worden gerealiseerd dat wordt voldaan aan de normen zoals deze zijn neergelegd in de 'Beleidsregels nota parkeernormen 2012', in werking getreden 27 juni 2012. Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 34 Overgangsrecht

34.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

34.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

34.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.

Artikel 35 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Sittard-Zuid'.