direct naar inhoud van Regels
Plan: Transportweg 5 's-Heerenberg
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.wplgshbbdrtsptwg5-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het wijzigingsplan 'Transportweg 5 's-Heerenberg' met identificatienummer NL.IMRO.1955.wplgshbbdrtsptwg5-on01 van de gemeente Montferland;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

Artikel 2 Van toepassingverklaring

Op onderhavig wijzigingsplan 'Transportweg 5 's-Heerenberg' zijn de regels van het bestemmingsplan 'Euregionaal Bedrijventerrein fase II', zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Montferland bij besluit van 27 mei 2014 en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.bplgshbbdreurbdrII-va01, van overeenkomstige toepassing, zulks met dien verstande dat:

  • a. de verbeelding is gewijzigd zoals vervat in het GML-bestand met identificatienummer NL.IMRO.1955.wplgshbbdrtsptwg5-on01 behorende bij dit wijzigingsplan.
  • b. Artikel 11.3.2 komt te luiden:

11.3.2

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen, zijn op de in artikel 11.3.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan, met uitzondering van (beperkt) kwetsbare objecten die een functionele binding hebben met de risicobron waarvoor de veiligheidszone is vastgesteld.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond, welke eenmaal in aanmerking is of moest worden genomen bij het verlenen van een omgevingsvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van een andere aanvraag buiten beschouwing.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
4.1.1 Bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

4.1.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 4.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 4.1.1 met maximaal 10%.

4.1.3 Uitzondering

Artikel 4.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

4.2 Overgangsrecht gebruik
4.2.1 Gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

4.2.2 Verbodsbepaling

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 4.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

4.2.3 Verbodsbepaling

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 4.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

4.2.4 Uitzondering

Artikel 4.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan 'Transportweg 5 's-Heerenberg'.