Vergunningen Ameland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ameland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ameland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbesluit Ambtshalve wijziging voorschriften omgevingsvergunning Landelijke afvalbeheersplan 3...
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw veldschuur Slattendijksweg (ongenummerd) Nes
Verleende omgevingsvergunning
Buiten behandeling gelaten omgevingsvergunning
Transitievisie Warmte 2021: Ameland aardgasvrij
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Melding schuilgelegenheden voor dieren
Algemene voorwaarden verkoop bouwkavel of bedrijfspand bedrijventerrein gemeente Ameland
Vaststelling bestemmingsplan ‘Woningbouw Pastoor Scholtenweg, Buren’
Buiten behandeling gelaten
Verleende omgevingsvergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Ingetrokken omgevingsvergunningen
Horecabeleidsplan 2012
Detailhandelsstructuurvisie Ameland
Landbouwbeleidsplan
Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Buiten behandeling gelaten
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling,...
Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel...
Gemeentelijke begraafplaatsen Ameland, regels, karakteristiek en visie
Woonvisie Ameland
Schuilgelegenheden voor dieren van dierhouders, hobbyboeren en deeltijdboeren en opstallen bij groentetuintjes
Verleende omgevingsvergunning
Strandnota Ameland
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning
Aangevraagde omgevingsvergunning
Ingetrokken omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kabels en leidingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning
Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan "Cornelis Bruinpad 6 Hollum"
Uitgifteregels woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Algemene voorwaarden verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente Ameland
Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure
Snippergroen 2003
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020 – 2025
Buiten behandeling gelaten
Verlengen beslistermijn
Beleidsregels bedrijfsmatige exploitatie en uitponden 2021
Nota verblijfrecreatief beleid gemeente Ameland 2016-2020