Vergunningen Dongeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
T.g.v. de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe...
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019, gemeente Dongeradeel
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffing 2019, gemeente Dongeradeel
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting, ter zake van buizen, kabels, draden...
Verordening op de heffing en de invordering van liggelden 2019, gemeente Dongeradeel
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019, gemeente Dongeradeel
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2019, gemeente Dongeradeel
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019,...
Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019, gemeente Dongeradeel
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019, gemeente Dongeradeel
Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2019, gemeente Dongeradeel
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019, gemeente Dongeradeel
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019, gemeente Dongeradeel
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2019, gemeente Dongeradeel
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019, gemeente Dongeradeel
Rectificatie termijn kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit
Rectificatie termijn kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit
Kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit
Kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit
Wet Geluidhinder
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
gemeentelijke verordening Waddenzeegebied uit 1991 in te trekken
Vastgesteld bestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn, gemeente Dongeradeel
M.e.r.beoordelingsbesluit Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn
Vastgesteld wijzigingsplan "Anjum - Healbeamswei 12"
Gemeente Dongeradeel - GGP Holwerd - Keningsstrjitte
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging)
Gemeente Dongeradeel - Verkeersbesluit It Fintsje - It Fintsje Raard
Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Verordening Stimuleringslening (Particuliere Woningverbetering voor de beschermde dorpsgezichten Dongeradeel)
Wet Geluidhinder
Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan “Engwierum- bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Vries”
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan ‘Hantum - Ternaarderwei 1’
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dongeradeel
Ontwerp omgevingsvergunning Rondweg Noord 60 te Dokkum
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan “Anjum – Healbeamswei 12”
Wet Geluidhinder
Gemeente Dongeradeel - Verkeersbesluit Reigerstraatbrug (De Reiger) - Brug De Reiger
Gemeente Dongeradeel - Gehandicaptenparkeerplaats aan de Keatsbuorren 8 te Nes - Nes
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit in het kader van het ontwerpbestemmingsplan “Dokkum – Hoedemakersweg”
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg
Verordening jeugdhulp gemeente Dongeradeel 2018
Intrekken verordening Lauwersregeling
Ontwerp omgevingsvergunning 2e ontsluitingsweg, Anjum
Gemeente Dongeradeel - Tijdelijk verkeersbesluit Schreiersbrug - Schreiersbrug westelijke rijbaan Dokkum
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoendemakersweg’
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dongeradeel
Hantum Ternaarderwei 1, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)