Vergunningen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet Luchtvaart
Wet Luchtvaart
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit
Legesverordening provincie Flevoland 2016
Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland
Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit
Rectificatie: Kennisgeving: Programmabegroting 2022 provincie Flevoland
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Evaluatieverslag BUS EVA immobiel
Wet Luchtvaart
M.e.r.-beoordelingsbesluit dijkreconstructie Almere Duin
Openstellingsbesluit Natuur- en Landschapsbeheer 2022
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit
Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte
Programma Landschap van de Toekomst
Kennisgeving: Programmabegroting 2022 provincie Flevoland
Waterprogramma
Toestemming voor de herinrichting inzake meervleermuis en otter langs de Urkervaart te Urk
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Ingediende melding
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming(tussentijds) Evaluatieverslag
Kennisgeving Wet milieubeheer en Besluit milieueffectrapportage MER-beoordelingstoets
Provincie Flevoland - Aanleg van een rotonde - Het kruispunt Oosterringweg N715 / Luttelgeesterweg...
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit
Besluit verlenging Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen
Kennisgeving: Ontwerpbesluit (positieve) weigering Wet natuurbescherming P.D. Broersma, Nekkeveldweg...
Kennisgeving Wet bodembescherming Ingediende aanvraag voor een Instemming Saneringsplan
Subsidieplafonds Nadere regels subsidiering verkeer en vervoer
Twee ontwerp regelingen als onderdeel van Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling
Provincie Flevoland - N706 - Vogelweg, Zeewolde
Kennisgeving: ontwerpbesluit Wet natuurbescherming Bio-energie Almere B.V. voor de locatie Hefbrugweg...
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Evaluatieverslag en Nazorgplan
Verordening Werkgeverscommissie Statengriffier Provinciale Staten Flevoland
Verordening Fractieondersteuning 2021
Verordening Ambtelijke bijstand Provincie Flevoland 2021
Instellingsbesluit Procedurecommissie
Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2022 - 2025
Omgevingsverordening Flevoland
Kennisgeving Ontgrondingenwet Ontwerpbesluit
Provincie Flevoland - Vaststelling Natuurbeheerplan Flevoland 2022
Vuurwerkbesluit
Provincie Flevoland - ontwerpbesluit - Melkveebedrijf M. en K. Schoone - Klingenweg 10 en Visvijverweg...
Nadere regels Impuls Klassieke Muziek
Vaststelling Natuurbeheerplan Flevoland 2022
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Flevoland 2021
Kennisgeving Ontgrondingenwet
Besluit