Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân
Openstellingsbesluit Fryslân 2021, d.d. voor agrarisch natuur en landschapsbeheer SRNL 2021
Verordening provinciale opcenten provincie Fryslân
Gemeente De Friese Meren Bekendmaking positieve weigering Wet natuurbescherming
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Diverse gemeenten Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente De Friese Meren Bekendmaking positieve weigering Wet natuurbescherming
Rectificatie Gemeente Dantumadiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
VIA 2021 plus ontwikkelingsprojecten
VIA 2021 plus softwareontwikkeling
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart
Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017
Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Fryslân 2021/1
Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor herstel agrarisch cultuurlandschap 2021
Gemeente De Fryske Marren Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Opsterland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart
Gemeente Achtkarspelen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering
Gemeente Heerenveen Melding bodemsanering
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente De Fryske Marren Deelsaneringsplan bodemsanering
Subsydzjeregeling Sichtberens Fryske taal
Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân
Beslút ta fêststelling fan subsydzjeplafond en iepenstelling fan de Subsydzjeregeling Sichtberens Fryske...
Locatie gebonden TUG-ontheffing Wet luchtvaart
Provincie Fryslân - Verkeersmaatregelen provinciale weg N369 - Kootstertille
Subsydzjeplafond en Iepenstelling Versnelling voorfase 2021
Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 7 september 2021 tot herbenoeming van vier leden van...
Wet inrichting landelijk gebied - Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
Beleidsregels voorbereidingsprocedure besluiten Wet natuurbescherming
Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade
Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 20 oktober 2020 tot ontslag en benoeming van een lid...
Gemeente Smallingerland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Achtkarspelen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Waadhoeke Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Achtkarspelen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Ameland Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Waadhoeke Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Dantumadiel Bekendmaking vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Weststellingwerf Melding bodemsanering
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019
Openstellingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân