Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvragen omgevingsvergunningen week 48
Gemeente Meppel - Intrekken verkeersbesluit fietspad Jaagpad - Jaagpad - Eekhorstweg
Verordening havengelden gemeente Meppel
Havenverordening gemeente Meppel
Havenreglement gemeente Meppel
Ligplaatsvergunning van rechtswege
Reglement wachthaven gemeente Meppel
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 47
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 47
Aanvragen omgevingsvergunningen week 47
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 47
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Verordening leges 2022
Verordening Precariobelasting
Verordening rioolheffing 2022
Verordening marktgelden
Verordening Parkeerbelastingen 2022
Verordening reinigingsheffingen
Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 46
Aanvragen omgevingsvergunningen week 46
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 46
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 46
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Subsidieplafonds 2022 gemeente Meppel
Rectificatie publicatie wijziging Algemene Plaatselijke verordening (APV)
Beleidsregel Wet Bibob gemeente Meppel
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende vergunning APV
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ingekomen aanvragen overige vergunning
Kennisgeving gebruik mobiele puinbreker
Gemeente Meppel - Aanwijzen bushales - Langs lijn 28 in Meppel
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen
Reglement automatische incasso gemeente Meppel
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 44
Geweigerde vergunningen APV/evenementen/horeca week 44
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 44
Aanvragen omgevingsvergunningen week 44
Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Meppel tot intrekken van het ‘Besluit gegevensverstrekking...
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Intrekken aanvraag horecabedrijf
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bestemmingsplan Meppel – Violenstraat 1
Algemene Plaatselijke Verordening Meppel
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 43
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 43
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 43
Aanvragen omgevingsvergunningen week 43
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 42