Vergunningen Servicepunt71

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Servicepunt71. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Servicepunt71. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Budgethoudersregeling Servicepunt71
Regeling Regionale Toegangscontrolepas
Treasurystatuut Servicepunt71
Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing Servicepunt71
Budgethoudersregeling Servicepunt71
Financiële verordening Servicepunt71
Inkoopvoorwaarden
Mandaatregeling Servicepunt71
Werkkostenregeling Servicepunt71
Melding vermoeden misstand
Klachtenregeling ongewenst gedrag met toelichting
Verlofregeling
Intrekken mandaatregeling (oud), gemeenschappelijke regeling Servicepunt71
Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 2019
Werkkostenregeling 2019 (en volgende jaren) Servicepunt71
Verzuimprotocol
Organisatiebesluit Servicepunt71
Mandaatregeling Servicepunt71
Het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden inzake Decade, servicepunt71
CAR/UWO
Addendum Sociaal Statuut Servicepunt71
Verzuimprotocol
Verlofregeling
Uitwerking Opleiding en Ontwikkeling
Privacyreglement e-mail- en internetgebruik
Reglement e-mail- en internetgebruik
Beloningsbeleid Servicepunt71
Regeling Bedrijfshulpverlening Servicepunt71
Werkkostenregeling 2018 Servicepunt71
Vaststellen Regionale beleidsnota Aanpak agressie en geweld Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude...
Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties
Regeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon
Klachtenregeling Ongewenst Gedrag 2014 voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude...
Functionerings- en beoordelingsreglement
Rekenregels en beleidsafspraken toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 CAR Servicepunt71
Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Servicepunt71
Controleverordening openbaar lichaam Servicepunt71
Reglement regionale commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden 2014
Regeling sanctiebeleid bovenwettelijke uitkeringen
Nota afschrijvingsbeleid Servicepunt71
Gedragscode en integriteitsverklaring Servicepunt71
Klachtenreglement Servicepunt71 2011
Financiële verordening Servicepunt71
Gedragscode en integriteitsverklaring Servicepunt71
Sollicitatiecode voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71
Sollicitatiecode voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71
De Algemene Rijksvoorwaarden 2016 (ARIV-2016)
Werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71
De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
Sociaal statuut Servicepunt71