Algemene voorwaarden

 

Tarieven 2024 Addendum Webservices (API's)

 

Algemene Voorwaarden

Publicatiedatum 01-01-2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

Planviewer : Planviewer BV, Utrechtsestraat 61, 6811 LW Arnhem; 

Data: in de offerte, opdracht, overeenkomst of op internet omschreven te leveren data, de eventueel daarbij behorende documentatie en het medium waarin of waarop het betreffende product is vermeld of opgeslagen.

Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van Planviewer afneemt en gebruikt;

Artikel 2 Levering

 1. Bij levering van data is sprake van een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub e BW.
 2. De levering van de data geschiedt op een nader overeen te komen medium in een nader over een te komen lay-out en formaat of digitaal via het tonen van het product op het beeldscherm van gebruiker.
 3. Planviewer draagt zorg voor digitale verzending van data via een beveiligde omgeving. Alle door Planviewer genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens, die bij het aangaan van de overeenkomst aan Planviewer bekend waren en worden zoveel mogelijk in acht genomen. De (leverings-)termijnen zijn derhalve geen fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt Planviewer niet in verzuim. Planviewer zal, bij afwijking van de genoemde (leverings-)termijnen, overleg plegen met gebruiker.
 4. Gebruiker zal Planviewer steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en tijdig alle medewerking verlenen. Extra kosten voor Planviewer als gevolg van het niet kunnen leveren van data ten gevolge van het niet tijdig verschaffen van medewerking of inlichtingen door gebruiker, komen voor rekening van gebruiker.

Artikel 3 Acceptatie en onvolkomenheden

 1. De geleverde data gelden als aanvaard door gebruiker, tenzij deze binnen 24 uur na de levering schriftelijk aan Planviewer een beroep heeft gedaan op de bedenktijd en de data nog niet gedownload heeft.
 2. De geleverde data gelden als aanvaard door gebruiker, tenzij deze binnen tien werkdagen na de levering schriftelijk aan Planviewer mededeling heeft gedaan van gebreken.
 3. Indien een gebrek aan Planviewer is toe te rekenen, stelt Planviewer op zijn kosten een verbeterde versie van de data ter beschikking, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de mededeling bedoeld in het eerste lid
 4. Gebruiker verklaart zich akkoord, dat zij Planviewer niet aansprakelijk kan stellen voor eventueel direct of indirecte schade van gebruiker en/of derden ten gevolge van:

a. op de website van planviewer en/of haar partner(s) weergegeven informatie over diensten en/of haar product(en);

b. het niet bereikbaar zijn van haar website en/of de website van haar partner(s).

Artikel 4 Tarieven en prijzen

Door Planviewer genoemde tarieven en prijzen zijn steeds in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW).

Planviewer is gerechtigd de prijzen te wijzigen. Uitzonderingen hierop zijn beschreven binnen het Addendum Webservices.

Artikel 5 Betaling

 1. Planviewer zal gebruiker factureren voor de levering van data. Gebruiker dient binnen 10 dagen na factuurdatum te betalen.
 2. Indien gebruiker zich niet kan verenigen met een factuur van Planviewer dient gebruiker binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij Planviewer. Betwisting schort de verplichting tot betaling niet op.
 3. Betaling vindt plaats zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij in gezag van gewijsde gedane rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat gebruiker een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 4. Indien gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen 10 dagen betaalt, is gebruiker, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven ter incasso. Gebruiker is dan naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en arbitrale en/of gerechtelijke kosten.
 5. Door gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt gebruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. In bijzondere gevallen kan worden gevorderd dat, voorafgaand en ten genoegen van Planviewer, zekerheid wordt gesteld voor de betaling.
 7. Voor de Webservices producten waaronder vallende de API’s geldt het Addendum Webservices, waarin de specifieke voorwaarden benoemd worden.

Artikel 6 Gebruik en Fair Use

 1. Planviewer verleent aan gebruiker voor de duur van de overeenkomst of het gebruik een doorlopend niet exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de geleverde data. Dit niet exclusieve gebruiksrecht wordt aan gebruiker steeds verleend onder de voorwaarde dat gebruiker de daarvoor overeengekomen tarieven en prijzen tijdig en volledig betaalt.
 2. Gebruiker mag de geleverde data, naast de overeengekomen gebruikswijze, uitsluitend verveelvoudigen voor gebruik binnen de applicatie en ten behoeve van back-up en beveiligingsdoeleinden.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is gebruiker niet gerechtigd data of kopieën daarvan aan derden over te dragen, door- of mee te leveren of op andere wijze ter beschikking te stellen.
 4. De geleverde data mogen slechts worden gebruikt en verwerkt conform hetgeen in de overeenkomst is toegestaan waarbij u het gebruiksdoel respecteert en de diensten en data niet oneigenlijk gebruikt.
 5. De geleverde data mogen niet onrechtmatig gebruikt of verwerkt worden. Onrechtmatig is in ieder geval het gebruik of het bewerken van data in strijd met de op enig moment geldende wettelijke bepalingen ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming persoonsgegevens.
 6. Gebruiker is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Planviewer, niet gerechtigd zich voor te doen als intermediair van Planviewer, dan wel de schijn te wekken dat hij voor of namens Planviewer handelt.
 7. In geval van inbreuk op het in het vijfde en zesde lid overeengekomen is gebruiker een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare geldboete verschuldigd ter grootte van €5.000 per inbreuk makende gebeurtenis.
 8. Gebruiker vrijwaart Planviewer voor alle aanspraken, schade of vorderingen van derden, die voortvloeien uit het gebruik of de verwerking van de geleverde data.
 9. Planviewer is gerechtigd het gebruiksrecht van gebruiker met betrekking tot een geleverd data met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, indien gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst. Planviewer stelt gebruiker hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, in kennis.
 10. Gebruiker zal direct na opschorting en beëindiging van het gebruiksrecht het gebruik staken en bij beëindiging het geleverde data en de daarbij behorende documentatie retourneren aan Planviewer en tevens alle geïnstalleerde versies van het geleverde data van zijn systemen verwijderen en verveelvoudiging en vernietigen.
 11. Indien retour nering als bedoeld in het tiende lid niet heeft plaatsgevonden binnen veertien dagen na beëindiging van het gebruiksrecht, is Planviewer onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en te lijden schade, gerechtigd de geleverde data bij gebruiker weg te halen of te doen weghalen. Gebruiker is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000 voor iedere dag, tot aan de dag van ontvangst van de data.
 12. Indien op enig tijdstip na het verstrijken van de periode, zoals bedoeld in het elfde lid, mocht blijken dat gebruiker het gebruik van het gebruiksrecht niet heeft gestaakt, is gebruiker de boete verschuldigd zoals bedoeld in het elfde lid, vanaf de eerste dag na het verstrijken van die periode tot een maximum van € 25.000,-.
 13. Indien gebruik wordt gemaakt van data waarvan de brondata niet afkomstig is van Planviewer, zoals bijvoorbeeld het Kadaster, gelden zowel de Algemene als de Gebruiksvoorwaarden van de organisatie waar deze brondata van afkomstig is.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het Auteursrecht en het Databankenrecht, met betrekking tot de te leveren data, daaronder begrepen voorbereidend materiaal, geschreven code en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij Planviewer. Vermeldingen van de intellectuele eigendomsrechten en van de naam van Planviewer of eventuele andere rechthebbenden mogen niet worden gewijzigd of verwijderd, behoudens het bepaalde in het vijfde lid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het gebruiker niet toegestaan de informatiedata volledig, in ongewijzigde of onbewerkte vorm, openbaar te maken of te verveelvoudigen of geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging op internet.
 2. Indien gebruiker data onder zich heeft, waarop rechten van Planviewer rusten, is gebruiker verplicht Planviewer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen indien derden enig recht op deze data willen vestigen of doen gelden.
 3. Planviewer vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden ter zake van gestelde inbreuk op enig eigendomsrecht, waaronder begrepen intellectuele eigendom, mits gebruiker Planviewer onverwijld op de hoogte stelt van enige aanspraak ter zake en zich verder van welke actie dan ook jegens die derde onthoudt. De vrijwaring is niet van toepassing, indien de gestelde inbreuk is ontstaan, door een door gebruiker aangebrachte wijziging of toevoeging.
 4. Indien Planviewer van mening is, dat sprake is van enige inbreuk als bedoeld in het derde lid, heeft Planviewer het recht om de data zodanig te wijzigen, dat van inbreuk geen sprake meer is, dan wel, indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, de data terug te nemen onder vergoeding van de kosten, tot ten hoogste het bedrag, dat gebruiker voor de betreffende periode heeft betaald of nog moet betalen. Iedere verdere aansprakelijkheid voor (gevolg-)schade wordt uitgesloten.
 5. Een activiteit als bedoeld in het eerste lid is in afwijking van dat lid wel toegestaan indien gebruiker hiervoor schriftelijke toestemming heeft en/of de data op een zodanige wijze is verrijkt met niet van Planviewer afkomstige gegevens dat data als bedoeld in het eerste lid nog slechts een ondergeschikt element is van het totaal aan aldus verkregen gegevens en bijgevolg niet zelfstandig herkenbaar te selecteren is. Tevens is toegestaan de verveelvoudiging of bewerking van data voor zover dit plaatsvindt ten behoeve van het gebruik van het desbetreffende data binnen de organisatie van gebruiker dan wel de bedrijfsvoering van gebruiker.
 6. Eerbiediging van de in het eerste lid bedoelde eigendomsrechten wordt geacht deel uit te maken van de verplichtingen voortvloeiende uit de met gebruiker gesloten overeenkomst. Inbreuk op deze verplichtingen wordt aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft Planviewer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks onverminderd de overige wettelijke rechten van Planviewer.
 7. In geval van inbreuk op de in dit artikel genoemde verplichtingen zal gebruiker als vergoeding voor de hieruit voortvloeiende schade in elk geval verschuldigd zijn een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van € 5.000 per inbreuk makende gebeurtenis, onverminderd de verplichting tot vergoeding van de uit de inbreuk voortvloeiende schade, indien en voor zover deze meer mocht bedragen en onverminderd de verplichting tot vergoeding van de schade, die het gevolg is van de ontbinding van de overeenkomst bedoeld in het zesde lid.

Artikel 8 Bescherming vertrouwelijke informatie

 1. Alle informatie, gegevens en knowhow welke bij de voorbereiding van of in het kader van een overeenkomst tussen partijen worden uitgewisseld of waarvan partijen kennisnemen, met inbegrip van data, voorbereidend materiaal en bedrijfsgeheimen, zullen door de andere partij als vertrouwelijk worden behandeld. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe zijn gehouden krachtens enige wettelijke bepaling. Lees meer hierover in ons privacy beleid.  
 2. Partijen zullen hun personeel en andere betrokken personen verplichten, de in het eerste lid bedoelde geheimhoudingsplicht na te leven.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Planviewer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door afnemer of een derde verrichte levering van producten en/of diensten die van Planviewer producten en/of diensten zijn afgeleid.
 2. Planviewer is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij afnemer, zoals gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade.
 3. Afnemer en Planviewer zijn jegens elkaar aansprakelijk voor uitsluitend directe schade, die via internet, e-mail, Webservice of enig ander elektronisch medium ontstaat, ten gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen, logische bommen en/of enig ander ongewenst element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan afnemer resp. Planviewer te wijten valt.

Artikel 10 Overmacht

 1. Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van zijn of haar verplichtingen, die voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst. De partij die zich op overmacht beroept, dient dit direct aan de andere partij mee te delen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: epidemieën waardoor een substantieel deel van het personeel van een der partijen niet meer in staat is werkzaamheden te verrichten, algehele stroomstoringen en/of storingen in kabel- of internetverbindingen van een publieke aanbieder.
 2. Indien de overmacht(situatie) langer duurt dan dertig dagen na de mededeling als bedoeld in het eerste lid, dan kan de meest gerede partij overgaan tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enige schade die ontstaat of ontstaan is als gevolg van de overmacht situatie en/of de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 Overdracht van rechten en verplichtingen

Gebruiker kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de met Planviewer gesloten overeenkomst, slechts aan een derde overdragen of doen overgaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Planviewer. Planviewer is gerechtigd om aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 12 Beëindiging

 1. Iedere partij heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schrijven te beëindigen. De overeenkomst wordt per eerstvolgende maand stopgezet met inachtneming van eventuele contractuele afwijkingen.
 2. Indien de wederpartij na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, heeft iedere partij heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang door middel van een schrijven te beëindigen.
 3. Planviewer is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang te beëindigen indien gebruiker surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling wordt verleend, gebruiker zijn faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, de onderneming van gebruiker wordt geliquideerd, gebruiker zijn huidige onderneming staakt of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van gebruiker beslag wordt gelegd, dan wel gebruiker anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 4. Betalingsverplichtingen, welke zijn ontstaan voor het tijdstip van beëindiging, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst onverminderd in stand.

Artikel 13 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen Planviewer en gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
 3. Wijziging van een overeenkomst komt slechts tot stand voor zover en nadat partijen daarover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.        

Artikel 14 Wijzigingsbeding

Planviewer is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Planviewer de gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

 

 

De Nieuwe Omgevingswet is van kracht

De Nieuwe Omgevingswet is van kracht. Lees meer »

30 november De Dag van het Vastgoed

Op 30 november vindt De Dag van het Vastgoed plaats in het AFAS Theater in Leusden. Lees meer »

De nieuwe omgevingswet.

De nieuwe omgevingswet. Gaat het echt gebeuren op 1 januari 2023? Lees meer »